صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی

پابلو آنتولین، کالین پوگ، وفیونا استوارت(2008) تحقیقی تحت عنوان “صندوق‏های ضمانت مزایای بازنشستگی” به سفارش سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعهانجام داده است. بر اساس یافته‏های تحقیق، به دلایل مختلف از جمله نارسایی بازار، صندوق‏های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار می‏گیرند، بر همین اساس لازم است،با طرح ضمانت از مزایای بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد در صورت بروز ورشگستگی و بحران و نوسانات اقتصادی، صندوق‏های بازنشستگی از پایداری برخوردار شود. طرح‏های ضمانت باعث متنوع‏سازی و کاهش ریسک مزایای بازنشستگی خواهند شد. این تحقیق چالش‏های طرح ضمانت مزایای بازنشستگی را مورد بررسی قرار می‏دهد. و درنهایت پیشنهاداتی مطرح می‏شود.
نکته برجسته این تحقیق ضمانت از مزایای بازنشستگان در مقابل شکست بازار است.
2-2-2-9- وضعیت معیشت در سنین سالمندی در کشورهایسازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه
مونیکا کوئیسر و ادوارد وایت هاوس (2009) در تحقیقی با عنوان “وضعیت معیشت در سنین سال‏مندی در کشورهایسازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعهنشان داد که در این کشورها، تفاوت بسیاری در رفاه اقتصادی سال‏مندان وجود دارد. در برخی از این کشورها درآمد سال‏مندان بطور میانگین تقریبا معادل درآمد سایر افراد جامعه است. اما در برخی سال‏مندان با درآمدی معادل دو سوم از حقوق دیگران زندگی می‏کنند. در برخی از این کشورها 40% سال‏مندان فقیر هستند اما در برخی از این کشورها سال‏مند فقیر وجود ندارد.
این تحقیق رفاه اقتصادی سال‏مندان را بطور تطبیقی در کشورهایسازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعهمورد مطالعه قرار می‏دهد.مساله و دغدغه اصلی در این تحقیق وضعیت معیشت و رفاه سال‏مندان است. بر اساس یافته‏های این تحقیق پیشنهاد می‏شود تا در سیاست‏گذاری و خط‏مشی‏های بازنشستگی، سطح معیشت سال‏مندان مورد نظر قرار گیرد و اصلاحات سیستم‏ها به گونه‏ای باشد تا کفایت درآمدهای دوران سال‏مندی آسیب نبیند.
2-2-2-10-اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی بر اقتصاد کلان در کشور شیلی
ویکتور کوربو و کلاوس اشمیت هبل (2004) در پژوهشی با عنوان ” اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی شیلی بر اقتصاد کلان” انجام شده است، نشان داده است اثرات سیسستم بازنشستگی در شیلی بر متغیرهای اقتصاد کلان مثل سرمایه‏گذاری، پس‏انداز، اشتغال، بهره‏وری نیروی کار، و بازار سرمایه مثبت بوده است. کشور شیلی در دهه 1980 مبادرت به اصلاح سیستم بازنشستگی کرد. در واقع سیستم مزایای معین به سیستم مشارکت معین اصلاح گردید.
نکته برجسته‏ی این تحقیق، ارتباط بین اصلاح سیستم بازنشستگی و اقتصاد کلان است. این تحقیق به این سئوال پاسخ می‏دهد که در گذار از “سیستم مزایای معین” به “سیستممشارکت معین”، متغیرهای اقتصاد کلان چه تاثیراتی را می‏پذیرند. همچنین این تحقیق بر این موضوع نیز تأکیدمی‏ورزد که اصلاح سیستم به عنوان یکی از مولفه‏های بسته‏ی اصلاحات اقتصادی در شیلی مرهون موفقیت بوده است نه به تنهایی، یعنی اصلاح سیستم بازنشستگی در کنار سایر اصلاحات نظیر خصوصی‏سازی، آزادسازی، و غیره انجام گرفته است.
2-2-2-11- بررسی بازنشستگی کشورهای جهان در یک نگاه
بانک جهانی و سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه (2007) پژوهشی با عنوان” بازنشستگی در یک نگاه” انجام داده است. این تحقیق با معرفی و مقایسه‏ی طرح‏های گوناگون سیستم بازنشستگی هر کشور آغاز می‏گردد. سپس شاخص‏های گوناگونی مانند نرخ‏های جایگزینی به عنوان مبنای تحلیل سیستم بازنشستگی مطرح می‏شود. پس از آن بر پارامترهایی مثل سطح پوشش، امید به زندگی مورد مطالعه قرار می‏گیرد. در این مطالعه از مفهوم دو لایه‏ی اجباری استفاده شده است. لایه‏ی اول جنبه بازتوزیعی دارد و لایه دوم جنبه بیمه‏ای. در بخش بازتوزیعی هدف این است که از سطح حداقلی استانداردهای زندگی برای بازنشستگان اطمینان حاصل شود و در سطح بیمه‏ای هدف اطمینان از دسترسی بازنشستگان به استانداردهای زندگی مطابق با دوران اشتغال است. در این پژوهش سیستم بازنشستگی 53 کشور جهان با هم مقایسه می‏شود. بر اساس یافته‏های این پژوهش، در مقایسه سیستم بازنشستگی ایران با کشورهای حوزه‏ی آسیا و اقیانوسیه‏ای، سیستم بازنشستگی ایران که از نوع توازان درآمد با هزینه است از سخاوتمندترین سیستم‏ها بشمار می‏رود. با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی، و برای ثبات پایداری مالی صندوق‏های بازنشستگی انجام اصلاحات بازنشستگی الزامی است.
نکته قابل توجه در این تحقیق مقایسه جنبه‏های کلیدی سیستم‏های بازنشستگی در کشورهای مختلف است.
2-2-2-12- بررسی سهم بازنشستگی در بدهی‏های دولت امریکا
لاهیو آننسون(2007) تحقیقی با عنوان “بدهی دولت بابت بازنشستگی، چرا انجام اصلاحات برای نجات سیستم بازنشستگی کارکنان دولت ضروری است؟” انجام داده‏اند، آن‏ها با بررسی 125 سیستم بازنشستگی ایالتی در ایالات متحده نشان می‏دهند که سیستم مزایای معینعلت بدهی‏های عمده دولت آمریکا است. آن‏ها اصلاح سیستم و حرکت از مزایای معین به مشارکت معین را در بخش دولتی پیشنهاد می‏کنند.
جنبه برجسته این تحقیق ارتباط دادن سیستم بازنشستگی با بدهی‏های دولت است. با توجه به این بدهی دولت آمریکا، وتامین اجتماعی و بیمه‏های بازنشستگی از عوامل مهم افزایش بدهی‏ها دولت است، این تحقیق حائز اهمیت است.
2-2-2-13- تاثیر بحران مالی جهانی بر سیستم‏های بازنشستگی کشورهای او.ای.سی. دی.
سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه(2008) تحقیقی در باره تاثیر بحران مالی جهانی بر سیستم‏های بازنشستگی خصوصی در کشورهای OECD انجام داده است. این پژوهش نشان داد که بحران مالی که با آشفتگی بحران اولیه در ایالات متحده در اواسط 2007 آغاز شد، صدمات زیادی بر بازنشستگی خصوصی وارد کرد. بر اساسیافته‏های این پژوهش، تا پایان اکتبر 2008، کل دارایی صندوق‏های بازنشستگی کشورهای OECD، به میزان 3300 میلیارد دلار یا 20%نسبت به دسامبر سال 2007 کاهش یافت. این زیان با در نظر گرفتن سایر دارائی‏های بازنشستگی خصوصی، مانندداراییهای که در حساب‏های انفراد بازنشستگی در سایر کشورها وجود دارد به حدود 5000 میلیارد دلار بالغ می‏گردد. مطابق این تحقیق، اگر چه عملکرددر دوره کوته‏مدت صندوق‏ها به دلیل بحران،منفی است، اما بنابر ماهیت بلندمدت صندوق، در افق زمانی بلندمدت عملکرد صندوق‏هادر بلندمدت مثبت بوده است. بر اساس این تحقیق در 15 سال اخیر، متوسط نرخ بازده سالانه صندوق‏های بازنشستگی در سوئد، ایالات متحده امریکا، و انگلستان به ترتیب 8.5، 6.1، و 6.1 درصد بوده است.
جنبه برجسته این تحقیق ارزیابی تاثیر بحران مالی بر سیستم بازنشستگی و ارزیابی نرخ متوسط بازدهی سیستم‏های بازنشستگی در افق زمانی بلندمدت است.
2-2-2-14- تاثیر بحران مالی جهانی بر صندوق‏های بازنشستگی کشورهای مشترک بانک جهانی
دارفمن، هینزو روبالینو (2008) تحقیقی با عنوان “بحران مالی و صندوق‏های بازنشستگی در کشورهای مشترک بانک جهانی” به سفارش بانک جهانیانجام داده‏اند. بر اساس یافته‏های این تحقیق، از آنجاکه سرشت و ماهیت سیستم‏های بازنشستگی بلندمدت است، لازم است از واکنش‏های کوتاه‏مدت اجتناب شود و پی‏آمدهای مثبت و منفی اقداماتی که بر توان سیستم‏های بازنشستگی در بلندمدت تاثیر دارند مورد ملاحظه قرار گیرند.بحران مالی بر افراد مشترک در طرح‏های مشترک معین به صورت تغییر در قیمت دارایی‏ها، میزان ثروت بازنشستگی که از دارایی‏های حساب انفرادی اندوخته‏گذاری شده حاصل می‏شود، تاثیرمی‏گذارد. این تحقیق نشان داد که سیستم‏های چند لایه با عث تنوع در ریسک می‏شود و از افراد در مقابل بحران‏های مالی حمایت موثرتری می‏شود، در سیستم‏های اندوخته‏گذاری باید افرادی که در معرض ریسک‏های مالی کوتاه مدت هستند از طریق پرداخت مزایا به صورت مرحله‏ای حمایت کرد.
جنبه‏ی برجسته این تحقیق این است که تاثیرات و پی‏آمدهای بحران مالی را بر صندوق‏های بازنشستگی مورد بررسی قرار می‏دهد و در نهایت برای دوره‏های کوتاه‏مدت، میان‏مدت، و بلندمدت رویکردهایی را برای بانک جهانی پیشنهاد می‏دهد.
2-2-2-15- چالش‏های مدیریتی و اجرایی در سرمایه‏گذاری صندوق‏هایتامین اجتماعی
آزلان زینول(2006) تحقیقی با عنوان “چالش‏های مدیریتی و اجرایی در سرمایه‏گذاری صندوق‏هایتامین اجتماعی(مطالعه موردی صندوق احتیاط کارکنان مالزی)” انجام داده است‏. صندوق احتیاط کارکنان مالزی یک موسسهتامین اجتماعی است که بر طبق قوانین دولت مالزی(قانون تاسیس صندوق احتیاط کارکنان مصوب سال 1991) تشکیل گردیده است و مزایای بازنشستگی را برای اعضای خود فراهم می‏سازد. اعضای این صندوق، کارکنان بخش خصوصی و آن دسته از کارکنان بخش دولتی هستند که تحتپوشش بیمه بازنشستگی نمی‏باشند. نرخ کسورات در این صندوق 20% است که 8% آن از کارگر، و 12% آن سهم کارفرما است.این پژوهش نشان داد که در بخش مدیریت سرمایه‏گذاری صندوق، عوامل کلیدی و موثرعبارتند از حاکمیت، مدیریت ریسک، استراتژی سرمایه‏گذری، مقررات، حسابرسی، و شفاف‏سازی اطلاعات می‏باشد. همچنین در بخش چالش‏های فراروی صندوق‏ها عوامل کلیدی که باید بهآنها توجه کرد عبارتند از متنوع‏سازی گروه‏های دارایی و محدودیت منابع انسانی، محدوده نرخ بهره، خطر اوراق بهادار دولتی.
جنبه‏ی برجسته این تحقیق، بررسی چالش‏های مدیریتی صندوق بازنشستگی در حوزه سرمایه‏گذاری است. راهکارهایی که در این تحقیق برای سرمایه‏گذاری مطرح شده است، می‏تواند مورد بهره‏بردای صندوق‏های بازنشستگی قرار گیرد.
2-2-2-16-جمع‏بندی پیشینه
محققان صندوق‏های بازنشستگی عمدتا بر عوامل درون‏سازمانی مثل محاسبات آکچواری، سرمایه‏‏گذاری، و غیره تأکیدمی‏کنند. این تحقیقات بحران بازنشستگی را به خوبی نشان می‏دهند. این تحقیقاتضمن ترسیم اوضاع بحرانی صندوق بر اساس آمار و ارقام، تبیین‏های مفیدی از منظر صندوق‏های بازنشستگی ارایه می‏دهند.

Share