صلح و امنیت بین المللی

صلح و امنیت بین المللی

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136
3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137
3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141
3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151
3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155
3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156
3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159
3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159
3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161
3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162
3-10-3 زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163
3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163
3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163
3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164
3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164
3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165
3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

Share