صرفه جویی در مقیاس

صرفه جویی در مقیاس

شکل (1-2) ساختار شبکه حمل ونقل با درنظرگرفتن هاب در مقایسه با شبکه های کلاسیک
1-3- مزایا ،معایب و کاربردهای شبکه هاب
1-3-1- مزایای شبکه هاب
صرفه جویی در مقیاس: در شبکه های هاب به علت ادغام چند جریان تقاضا در یک محموله بزرگتر وبا وسایل حمل و نقل بزرگتر، هزینه هر واحد انتقال جریان کاهش می یابد، که با افزایش شدت جریان ،کاهش بیشتری در هزینه هر واحد ایجاد می شود.
صرفه جویی در قلمرو: تسهیلات موجود در هاب توانایی انجام چندین کار همزمان را دارند. لذا هزینه انجام چندین کار همزمان در این مراکز در مقایسه با هزینه انجام تک به تک فعالیت ها به طور جداگانه،به مراتب صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
1-3-2- معایب شبکه های هاب
زمان سفر طولانی تر و هزینه بیشتر برای برخی از مسیرها
ریسک بالا در مراکز(به علت ازدحام ویا…) و ایجاد اختلال در کل سیستم
1-3-3- کاربرد های شبکه هاب
کاربرد مهم و رایج مساله مکان یابی هاب در زمینه حمل ونقل و مخابرات است. در چند دهه ی اخیر،مطالعات زیادی در این زمینه ها صورت گرفته است. در زمینه حمل ونقل مانند شبکه حمل ونقل عمومی ،حمل ونقل هوایی، شبکه پست و….، تقاضا به صورت یک جریان فیزیکی از کالا یا انسان است که از مبدا به مقصد منتقل می شود. همچنین، وسایل نقلیه متفاوتی مانند هواپیما،قطار،کامیون،کشتی و…. در سطوح مختلف شبکه هاب در نظر گرفته می شود.
در شبکه های حمل ونقل عمومی ، فردوگاه های منطقه ای ،ایستگاههای راه آهن مرکزی ویا ترمینالهای اتوبوس را به عنوان هاب نام برد. افراد از نواحی مختلف جغرافیایی به هاب منتقل می شوند و جابجایی در شبکه هاب بین مراکز صورت می گیرد. خطوط اتصال هاب شامل هواپیماهای بزرگ که توانایی پروازهایی با مسافت زیاد را دارند،قطارها ویا اتوبوس های خاص با عملکرد ویژه هستند. در شبکه حمل بار، ترمینال های بارگیری به عنوان هاب در نظر گرفته می شوند که در آنها کامیون های کوچک بار خود را به وسایل نقلیه بزرگتر برای جابجایی در خطوط اتصالی هاب تحویل می دهند.
1-4- تعاریف شبکه هاب
برای دسته بندی مسایل مکان یابی هاب ،به تعاریف وطبقه بندی زیر می پردازیم:
فضای جواب : شبکه (تمام گره های شبکه می تواند به عنوان نقاط کاندید برای هاب در نظر گرفته شود) ، گسسته (نقاط کاندید برای هاب ها،یکسری از گره های خاص می باشند) ، پیوسته (فضای جواب برای هابه یک صفحه است).
معیار: مینیمم ماکسیمم (بیشترین هزینه انتقال از مبدا به مقصد مینیمم شود) ، مینیمم مجموع (مجموع هزینه های مکان یابی هاب و تخصیص نقاط غیر هاب به هاب مینیمم شود)
تعداد گره های هاب : یکی ،بیشتر از یکی
ظرفیت : بدون محدودیت ، با محدودیت
هزینه مکان یابی هاب: بدون هزینه ، با هزینه ثابت ،هزینه متغیر
تخصیص نقاط غیر هاب به هاب : به یک هاب (تکی) ، به بیشتر از یک هاب (چندگانه)
هزینه ارتباط نقاط غیر هاب به هاب : بدون هزینه ، با هزینه ثابت ،هزینه متغیر
1-5- مدلهای شبکه هاب
بادر نظر گرفتن تعاریف و طبقه بندی ذکر شده ، مسایل مکان یابی هاب به مدلهای متنوعی بیان می شود که عبارتند از :
1-5-1- مسایل مکان یابی میانه:
در مسایل مکان یابی میانه با تعداد مراکز مشخص، تابع هدف مکان یابی بهینه p تا هاب در شبکه است؛ به طوری که کل هزینه حمل و نقل جریان تقاضا در شبکه کمینه شود. همانطور که ملاحظه می شود ،تعداد مراکزی که در شبکه ایجاد می شود ،به عنوان یک پارامتر داده شده است و به عنوان تابع هدف مطرح نیست.

Share