شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات

شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات

پرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی شامل 29 سؤال می باشد که پس از مطالعه و برّرسی مجلّات تدبیر و پایان نامه ها از جمله مجلّه ی تدبیر بهمن ماه 77 تحقیقی از محمّد رضا سنجری و پایان نامه ی برّرسی عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی نواحی هفی گانه ی مشهد در سال تحصیلی 77 – 76 از فریده هاشمیان نژاد و پایان نامه ی برّرسی میزان کار آیی مدیران تحصیلکرده در رشته ی مدیریّت با سایر مدیارن از جواد مکاری هدایت آباد و علی عبّاس میم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انتخاب شده است، که این پرسشنامه پنج مقیاس درجه بندی می باشد که شامل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم می باشد.
شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات :
پس از تهیّه ی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تکثیر و اجرای آن بر اساس طرح تحقیق انجام می گیرد که به این صورت می باشد، از طریق شرکت در جلسات مدیران و مراجعه به مدارس و به صورت حضوری در مدارس مورد نر انجام می گیرد و پس از جمع آوری نتایج بر اساس پاسخ های مدیران واحد های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
متغیّر ها و تعاریف عمل آنها :
الف – متغیّر های مستقل
شامل : 1- روابط انسانی 2- سابقه ی مدیریّت 3- انگیزه های معنوی 4- انگیزه های مادّی 5- مدرک تحصیلی 6- سبک مدیریّت
ب- متغیّر وابسته
– میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی
روابط انسانی : منظور جوّ حاکم بر روابط بین کارکنان با کارکنان و کارکنان با مدیر واحد آموزشی می باشد که این مهم از طریق سؤالات پرسشنامه به دست می آید.
سابقه ی مدیریّت : منظور تعداد سال هایی است که مدیران آموزشی در سمت مدیریّت مشغول بوده و هستند.
انگیزه های معنوی : یک نیروی درونی می باشد که به فرد در جهت رسیدن به هدف، نیرو و انرژی می دهد.
انگیزه های مادّی : یک نیروی بیرونی می باشد که به فرد در جهت رسیده به هدف نیرو و انرژی می دهد . می تواند از طریق برخورداری از تشویق از سوی مسؤلین رده بالا، اولیاء دانش آموزان، ترفیعات و غیره ایجاد گردد.

در اینجا لازم به ذکر است با توجّه به محدودیّت های زمانی و …. ، امکان اجرای دقیق و کامل این پژوهش میسّر نگردید. لذا به ذکر نمونه هایی از جداول مربوط به وضعیّت مدیران آموزشی جامعه ی نمونه و نیز جداول مربوط به توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به تک تک سؤالات، به طور نمونه اشاره می شود :
ردیف مدرک تحصیلی تعدا ( فراوانی ) در صد
1 دیپلم
2 فوق دیپلم
3 لیسانس
4 فوق لیسانس و بالاتر
5 جمع
جدول توضیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات

Share