رشته حقوق

شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

دانلود پایان نامه

مندرجات جدول10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مقتدر بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 15/0- است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 23: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق مشکلات رفتاری اثر مثبت غیر مستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مستبد بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 096/0 است که در سطح 002/0p= با روش بوت استراپ صدکی و002/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 24: شیوه فرزند پروری سهل گیر از طریق مشکلات رفتاری اثر مثبت غیر مستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری سهل گیر بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 008/0- است که در سطح 82/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 77/0p= در روش بوت استراپ تصحیح شده معنی دار نیست. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر گرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار نمی گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار نمی گیرد.
فرضیه 25: شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق مشکلات رفتاری اثر منفی غیر مستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مقتدر بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 14/0- است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. همچنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 26: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله اجتنابی اثر مثبت غیرمستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله اجتنابی 032/0 است که در سطح 002/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0 p=در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 27: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار اثر مثبت غیرمستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله هیجـان مدار 06/0 است که در سطـح 005/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 004/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 28: شیوه فرزندپروری سهل گیرانه از طریق راهبرد مقابله اجتنابی اثر مثبت غیرمستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله اجتنابی 08/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= با روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیرمستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 29: شیوه فرزندپروری سهلگیرانه از طریق راهبرد مقابله هیجانمدار اثر مثبت غیرمستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبــرد مقابله هیجــان مدار 027/0 است که در سطح 14/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 15/0p= در روش بوت استراپ تصحیح شده معنی دار نیست. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر گرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار نمی گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار نمی گیرد.
فرضیه 30: شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار اثر منفی غیر مستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مقتدر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار 066/0- است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 31: راهبرد مقابله مسئله مدار از طریق مشکلات رفتاری اثر منفی غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که اثر غیر مستقیم راهبرد مقابله مسئله مدار بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 17/0- است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 32: راهبرد مقابله هیجان مدار از طریق مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم راهبرد مقابله هیجان مدار بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 16/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 33: راهبرد مقابله اجتنابی از طریق مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که اثر غیر مستقیم نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 12/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= با روش بوت استراپ تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 34: شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار اثر منفی غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مقتدر بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار 041/0- است که در سطح 022/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 028/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  شبیه‌سازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید