شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

از فرزندپروری مقتدر به مشکلات رفتاری 042/0- 11/0- 016/0 53/2- 01/0
از مقابله مسئله مدار به مشکلات رفتاری 025/0- 09/0- 015/0 99/1- 05/0
از مقابله هیجان مدار به مشکلات رفتاری 078/0 30/0 013/0 06/6 001/0
از مقابله اجتنابی به مشکلات رفتاری 021/0 09/0 011/0 97/1 05/0
از مشکلات رفتاری به آمادگی اعتیاد 37/0 17/0 080/0 55/4 007/0
از مقابله مسئله مدار به آمادگی اعتیاد 11/0- 35/0- 016/0 76/6- 001/0
از مقابله هیجان مدار به آمادگی اعتیاد 16/0 51/0 018/0 86/8 001/0
از مقابله اجتنابی به آمادگی اعتیاد 09/0 32/0 014/0 48/6 001/0
بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد و مقادیر نسبت بحرانی متناظر ارائه شده در مدل تعدیل یافته (مدل2) در جدول 9-4 تمام مسیرهای مستقیم معنی دارند. اثر راهبرد مقابله هیجان مدار بر آمادگی اعتیاد (51/0=β،001/0=Р)، اثر نوجویی بر مشکلات رفتاری (49/0=β،001/0=Р)، اثر فرزندپروری سهل گیر بر راهبرد مقابله اجتنابی (36/0=β،001/0=Р)، اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر آمادگی اعتیاد (35/0-=β،001/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مقتدر بر راهبرد مقابله مسئله مدار (32/0=β،004/0=Р)، اثر راهبرد مقابله اجتنابی به آمادگی اعتیاد (32/0=β،001/0=Р)، اثر راهبرد مقابله هیجان مدار بر مشکلات رفتاری (30/0=β،001/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مستبد بر راهبرد مقابله اجتنابی (25/0=β،003/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مقتدر بر نوجویی (24/0-=β ،001/0=Р)، اثر مشکلات رفتاری بر آمادگی اعتیاد (17/0=β،007/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مستبد بر راهبرد مقابله هیجان مدار (16/0=β،001/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مستبد بر نوجویی (12/0=β،01/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری مقتدر بر مشکلات رفتاری (11/0-=β،01/0=Р)، اثر شیوه فرزندپروری سهل گیر بر نوجویی (10/0=β،05/0=Р)، اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر مشکلات رفتاری (09/0-=β،05/0=Р) و اثر راهبرد مقابله اجتنابی بر مشکلات رفتاری (09/0=β،05/0=Р) است.
بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش، فرضیه های مستقیم 1 (اثر منفی مستقیم شیوه فرزندپروری مقتدر بر نوجویی)، 2 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری مستبد بر نوجویی)، 3 (اثر مثبت مسقیم شیوه فرزندپروری سهل گیرانه بر نوجویی)، 4 (اثر مثبت مستقیم نوجویی بر مشکلات رفتاری)، 5 (اثر منفی مستقیم شیوه فرزندپروری مقتدر بر مشکلات رفتاری)، 8 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری مستبد بر سبک مقابله هیجان مدار)، 10(اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری مستبد بر سبک مقابله اجتنابی) ، 11 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری سهل گیرانه بر سبک مقابله اجتنابی)، 12 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری مقتدر بر سبک مقابله مسئله مدار)، 13 (اثر منفی مستقیم راهبرد مقابله مسئله مدار بر مشکلات رفتاری)، 14 (اثر مثبت مستقیم سبک مقابله هیجان مدار بر مشکلات رفتاری)، 15 (اثر مثبت مستقیم سبک مقابله اجتنابی بر مشکلات رفتاری)، 16 (اثر مثبت مستقیم سبک مقابله اجتنابی بر آمادگی اعتیاد)، 17 (اثر مثبت مستقیم سبک مقابله هیجان مدار بر آمادگی اعتیاد)، 18 (اثر منفی مستقیم سبک مقابله مسئله مدار بر آمادگی اعتیاد)، 39 (اثر مثبت مستقیم مشکلات رفتاری بر آمادگی اعتیاد) تأیید شدند.
فرضیه های مستقیم 6 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری مستبد بر مشکلات رفتاری)، 7 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری سهل گیرانه بر مشکلات رفتاری)، 9 (اثر مثبت مستقیم شیوه فرزندپروری سهل گیرانه بر سبک مقابله هیجان مدار) به دلیل معنی دار نبودن ضرایب مسیر آنها مورد تأیید واقع نشدند.
در مدل اصلاح شده یا نهایی پژوهش حاضر، در ارتباط با عوامل موثر بر آمادگی اعتیاد، برخی فرضیه ها در مورد مسیرهای غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی است. جهت بررسی روابط میانجی بین متغیرهای پژوهش از روش بوت استراپ استفاده شد.
روش بوت استراپ. این روش یکی از روشهای نمونه گیری مکرر بوده و شامل ترسیم تعداد زیادی نمونه با جایگشت از نمونه اصلی است. نمونه گیری با جایگشت، بدین معنی است که نمونه های بوت استراپ هر چند که دارای اندازه مشابهی از نمونه اصلی هستند، ممکن است بعضی از اعداد را اصلاً شامل نشود و یا بعضی از اعداد، چندین بار در چندین نمونه تکرار شوند. مدل مورد نظر در هر نمونه بوت استراپ که جزیی از داده های اصلی است، برآورد می شود. توزیع آماره های برآورد شده در هر نمونه بوت استراپ می تواند برای اجرای معنی داری آزمون ها یا برای تشکیل فاصله اطمینان مورد استفاده قرار گیرند (تیلور، مک کینون و تین ، 2008).
مک کینون، لاک وود، و ویلیامز (2004، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) از مطالعه مونت کارلو برای مقایسه کارآمدی روشهای متعدد نمونه گیری مکرر، از جمله انواع متعدد بوت استراپ، در مورد یک متغیر میانجی استفاده کردند. در این بین، کارآمدترین بوت استراپها شامل بوت استراپ صدکی و بوت استراپ سوداری تصحیح شده میباشد. بالن و استین (1990، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) از روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده برای برآورد فاصله اطمینان برای داده های واقعی در موارد با یک متغیر میانجی استفاده کردند. آنها به ویژه در نمونه های کوچک متوجه شدند که بوت استراپ، عدم تقارنی را که در توزیع نمونه گیری توسط آزمون تفاوت ضرایب با استفاده از خطای استاندارد چند متغیری دلتا از دست داده می شود، در نظر می گیرد. شرات و بالگر (2002) نیز استفاده از بوت استراپ را در آزمودن مدل های با متغیر میانجی ثابت کرده و از آن حمایت می کنند.
یافته های مربوط به فرضیه های با یک متغیر میانجی
در ادامه نتایج بررسی فرضیه های مربوط به مسیرهای غیرمستقیم با یک متغیر میانجی با استفاده از روش بوت استراپ گزارش می شود.
جدول 10-4 پارامترهای مربوط به اثرات غیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر را در مدل نهایی (مدل2) پژوهش نشان می دهد.
جدول 10-4. پارامترهای اثرات غیر مستقیم با یک متغیر میانجی در مدل نهایی
پارامترها
مسیرها b β بوت استراپ معنیداری p معنیداری BC
P BC
low up low up
از نوجویی به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 58/3 28/0 13/0 42/0 14/0 43/0 001/0 002/0
از فرزندپروری مستبد به مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 05/0 14/0 065/0 212/0 060/0 213/0 001/0 001/0
از فرزندپروری سهل گیر به مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 002/0 005/0 06/0- 08/0 06/0- 08/0 87/0 86/0

Share