سبز اندیشان امروز

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات

رویکرد تحقیق اشاره به ساختار تدوین فرضیات و چارچوب تحقیق دارد. در صورتی که محقق ابتدا داده ها را گردآوری کرده، سپس بر اساس آنها فرضیه های تحقیق خود را بسازد، از رویکرد استقرایی بهره برده است. در نقطه مقابل، زمانی که یک تحقیق با ایجاد یک چارچوب تئوریک آغاز و سپس مطابق با آن، مراحل تدوین فرضیه ها و استنتاج منطقی از نتایج تکمیل می شود؛ رویکرد تحقیق رویکرد قیاسی خواهد بود. ممکن است رویکرد یک تحقیق تلفیقی از دو رویکرد فوق باشد (رویکرد ترکیبی) و یا این که یک تحقیق از پیش صورت گرفته را در بافت و محیط جدیدی پیاده سازی نماید. به نوع اخیر، رویکرد تطبیقی اطلاق می گردد. این نوع رویکرد در مطالعات کتابخانه ای و غیرمیدانی ممکن است در تطبیق دو مفهوم تئوریزه شده یا تطبیق نظریات مطرح شده در حوزه خاصی از علوم رفتاری انجام شود.
از آن جا که پایان نامه حاضر از نقطه نظر فرآیند پژوهش، چارچوب-محور است و با تکیه بر یک مطالعه موردی سعی بر پیاده سازی (عینی سازی) مدل ارائه شده (خود-ساخته) دارد؛ از رویکرد قیاسی بهره جسته است.
4-2-3) صبغه تحقیق
جنس یک تحقیق مؤلفه ی دیگری است که مبین چارچوب مدل، تعاریف، فرضیات و متغیرهای پژوهش است. جنس یک تحقیق ممکن است کمّی ، کیفی و یا ترکیبی از این دوباشد (گوبا و لینکلن، 1994). در صبغه کیفی محقق درصدد پاسخگویی به سوالاتی درباره ماهیت پدیده ها است؛ در حالی که محقق در تحقیقات کمّی، از طریق کاربرد معلومات عددی سعی در پاسخگویی به سوالاتی در خصوص یکسری از متغیرهای قابل سنجش دارد. دنسکامب (2000) اشاره می کند یک تحقیق کیفی زمانی مناسب است که محقق بخواهد از آن چه که مشاهده، ثبت و گزارش می کند به یکسری خروجی غیر عددی منتج گردد. تحقیق کیفی در عین این که در مقایسه با تحقیق کمّی زمان بر و پرهزینه است؛ برخلاف آن، درک جامع تری نسبت به مسئله و بافت آن فراهم کرده و در برابر سوالات «چرا» و «چگونه» که پیرامون یک پدیده وجود دارد، پاسخ های متنوعی تری را ارائه می دهد. تحقیقات کیفی بر خلاف تحقیقات کمّی، بدنبال فرضیه آزمایی نیست. این بدین معنی نیست که محقق قبل از پژوهش نمی داند که در جستجوی چیست؟ یا این که ذهن وی فاقد هر گونه حدس و گمانی پیرامون موضوع تحقیق است. این بدین مفهوم است که محقق فرضیه ای ساختارمند و از پیش-تعیین شده ای در قالب مرسوم رویکرد کمّی در ذهن نمی پروراند (کیاکجوری و کیا کجوری، 1389). انتخاب جنس کیفی برای یک تحقیق، عمدتاً در ارتباط با حوزه مسائلی است که فاقد متغیرهای سنجش پذیرند. این متغیرها یا قابل اندازه گیری نیستند و یا این که اگر قابل کمّی سازی باشند؛ فرآیند کمّی سازی آن ها اعتباری است تا اینکه حقیقی باشد. ممکن است جنس یک تحقیق ترکیبی از صبغه کمّی و صبغه کیفی باشد. علاوه بر این ممکن است محقق با کاربرد تکنیک هایی متغیرهای کیفی را کمّی سازی نموده باشد. به صبغه اخیر –که در پژوهش ها بسیار مرسوم است- صبغه ترکیبی می گویند.
صبغه این تحقیق از نوع ترکیبی است؛ چرا که نگارنده سعی دارد با استفاده از مفاهیم فازی، ارزیابی وضعیت متغیرهای کیفی (22 عامل حیاتی موفقیت پیاده سازی) را کمّی سازی نماید.
5-2-3) نوع تحقیق
بطور کلی با توجه به نحوه جمع آوری اطلاعات تحقیقات به دو دسته مهم تقسیم بندی می شوند: «تحقیقات کتابخانه ای» و «تحقیقات میدانی». در تحقیقات نوع کتابخانه ای، محقق با استفاده از سوابق، ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق)، اسناد و منابع کتابخانه ای به جمع آوری و تحلیل اطلاعات می پردازد. در تحقیقات نوع میدانی محقق با استفاده از ابزارهای مناسب به مطالعه و بررسی موضوع مورد علاقه خود از طریق مراجعه به مصادیق آن می پردازد. برخی از محققین نیز با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات قائل به انواع دیگری از پژوهش هستند. کوثری (2008) برای تحقیقات کمّی سه رویکرد فرعی را بر می شمارد: رویکردهای اسنتنتاجی ، آزمایشی و شبیه سازی . تحقیقات با رویکرد استنتاجی به دنبال بررسی برخی مشخصات و ویژگی ها در یک نمونه و تعمیم آن به جامعه می باشد. تحقیقات با رویکرد آزمایشی کنترل زیادی بر محیط پیرامونی تحقیق داشته و این مشخصه آن ها را از سایر تحقیقات متمایز می سازد. در رویکرد آزمایشی ممکن است برخی متغیرهای تحقیق توسط محقق دستکاری شوند تا تاثیر آن ها بر خروجی مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت رویکرد شبیه سازی بر ساخت یک محیط مصنوعی که در آن داده و اطلاعات تولید می شود، تاکید دارد. ویژگی تحقیقات متکی بر این رویکرد، امکان مشاهده رفتارهای پویای یک سیستم، تحت شرایط کنترل شده است. بنظر می رسد تقسیم بندی اخیر، عمدتا در طول تحقیقات میدانی متصور باشد نه آن که در کنار آن قابل تفکیک عرضی باشد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، نوع تحقیق حاضر (باستثناء بخش پیشینه تحقیق که بصورت کتابخانه ای انجام یافته)، از نوع میدانی می باشد؛ چرا که در آن سعی بر این بوده تا با مراجعه حضوری به یک مطالعه موردی، مدل مفهومی ارائه شده، عینی سازی گردد.
6-2-3) استراتژی های تحقیق
پس از مشخص شدن رویکرد و نوع تحقیق، می بایست بر حسب ویژگی های تحقیق، استراتژی تحقیق انتخاب شود. رابسون (1993) سه استراتژی اصلی برای تحقیق ذکر کرده است: آزمایش (تجربه)، پیمایش (زمینه یابی) و مورد کاوی . ین (1994) با افزودن تاریخچه ها و تحلیل اطلاعات آرشیوی تعداد این استراتژی ها را به پنج استراتژی افزایش می دهد. برخی از محققین استراتژی تحقیق را مبتنی بر اهداف اصلی تحقیق دانسته اند (رابسون، 1994؛ ین، 1994و 2003) و برخی آن را بر اهداف اصلی تحقیق مقدم دانسته اند (دانایی فرد و همکاران، 1387)؛ اما آن چه که بدیهی است، این است که طبیعتا اهداف تحقیق بر شیوه جمع آوری اطلاعات و نوع تحقیق تاثیر گذار است.
معمولاً مورد کاوی ها بعنوان استراتژی بخش اکتشافی تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند؛ در حالی که پیمایش و تاریخچه ها برای فاز توصیفی و استراتژی آزمایش برای بخش تبیینی تحقیق مناسب اند. جدول 1-3 به مقایسه انواع استراتژی های تحقیق می پردازد. علاوه بر استراتژی های یاد شده، برخی از تحقیقات، استراتژی همبستگی را در کنار سایر استراتژی های مطرح شده، ذکر نموده اند. بنظر نگارنده استراتژی یاد شده بیشتر به شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات باز می گردد و مبتنی بر اهداف اصلی تحقیق است تا اینکه بعنوان یک استراتژی مستقل مطرح باشد.
عنوان راهبرد قالب سوالات تحقیق کنترل بر متغیرهای رفتاری (دستکاری) کنترل متغیرهای حاضر در تحقیق
آزمایش چگونه، چرا بلی بلی
پیمایش چه کسی؟ چه/کدام؟ کجا؟ چه میزان؟ خیر بلی
تحلیل آرشیوی چه کسی؟ چه/کدام؟ کجا؟ چه میزان؟ خیر خیر/بلی
تاریخچه چگونه، چرا خیر خیر
مورد کاوی چگونه، چرا خیر بلی
جدول 1-3) مقایسه انواع استراتژی های تحقیق و فرم سوالات مرتبط با آن ها در یک تحقیق (یین، 2003)
با توجه به سوالات تحقیق و نوع ارزیابی و ارائه راهکار صورت گرفته در فرآیند تدوین پایان نامه، استراتژی های این تحقیق تلفیقی از روش های پیمایش در جریان یک مطالعه موردی بوده است.
7-2-3) اهداف اصلی تحقیق
علاوه بر موضوع و شرایط تحقیق، درک هدف و منظور از تحقیق از مواردی است که جهت تحقیق را شکل می دهد. ین (2003) سه دسته هدف را برای تحقیقات علمی بر می شمارد: اهداف اکتشافی ، توصیفی و تبیینی .
در تحقیقات اکتشافی محقق درصدد است تا چگونگی یک پدیده را کشف کرده و توضیح قابل قبولی در این خصوص ارائه نماید. زمانی این نوع تحقیقات صورت می گیرد که محقق بخواهد طبیعت یک مسئله را تعریف نماید. مشخصات مسئله مورد تحقیق به حدی غامض، پیچیده و دور از ادراک باشد که برای محقق واضح نباشد که کدام دسته از روابط و مشخصات مسئله دارای اهمیت است (اریکسون و ویدِرشیِم-پاول، 1997). این تحقیقات در مورد موضوعات و مسائل جدید، زمانی که اطلاعات کافی در مورد آن ها وجود نداشته باشد مطرح می شود. نتیجه این دسته از تحقیقات توسعه و بسط دانش و مدل های نظری در زمینه مسئله مورد تحقیق است.

                                                    .