شیوع اضطراب

شیوع اضطراب

1- شناسایی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان برحسب جنسیت.
2- شناسایی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان برحسب رشته‌ی تحصیلی.
3- شناسایی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان برحسب پایه‌ی تحصیلی.
4- شناسایی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان برحسب دبیرستان محل تحصیل.
1-4- فرضیه‌های پژوهش
1- اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شیوع یکسانی ندارد.
2- شیوع اضطراب در سطوح متغیر جنسیت یکسان نیست.
3- شیوع اضطراب در سطوح متغیر پایه‌ی تحصیلی یکسان نیست.
4- شیوع اضطراب در سطوح متغیر رشته‌ی تحصیلی یکسان نیست.
5- شیوع اضطراب در سطوح متغیر دبیرستان محل تحصیل یکسان نیست.
1-5- تعریف متغیرها
1-5-1- تعریف مفهومی
اضطراب:
یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دل‌واپسی است که با یک یا چند تا از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی نفس، تپش قلب، تعریق، سردرد یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار، بیقراری و میل برای حرکت نیز از علائم شایع است (پورافکاری، 1385).
1-5-2- تعریف عملیاتی
اضطراب: نمره‌ای است که آزمودنی از مقیاس اضطراب بک به دست آورده است.
فصل دوم
پیشینه‌ی پژوهش
در این فصل سعی شده است تا ابتدا ادبیات نظری مربوط به پژوهش ارائه شود و سپس یافته‌های تجربی حاصل از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد.
2-1- تعاریف ارائه شده از اضطراب
یافتن تعریفی جامع برای اضطراب مانند بسیاری از حالات عاطفی کار مشکلی است و متخصصان هریک تعریف خاصی را ارائه نموده‌اند شاید بتوان گفت که بیشترین تحقیقات انجام شده درباره اضطراب توسط روانشناسان انجام گرفته است و آنان از بین حالات عاطفی انسان بیش از هر حالت دیگری به مطالعه اضطراب پرداخته‌اند.
در حالیکه ارائه یک تعریف از اضطراب که تمام جنبه‌های آن را پوشش دهد بسیار مشکل است ولی هرکس می‌داند که این احساس چیست اضطراب یک احساس بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم است که با یک یا چند احساس جسمی همراه می‌گردد در واقع اضطراب یک پاسخ به خطر یا تهدید است، به منظور حمایت ارگانیزم (پورافکاری، 1373).
اضطراب احساس ناراحتی مبهم توأم با دلهره است که در پاسخ به تحریکات داخلی و خارجی ایجاد شده و به علایم شناختی، عاطفی، فیزیکی و رفتاری منجر می‌گردد (بوید، 2002، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1389).
اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که زیر تأثیر بالاگرفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است (چاپلین، 1975، به نقل از دادستان، 1384).

Share