شیمیایی

شیمیایی

آزمایش40-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 3/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(13) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 42/36٪ به دست آمد.
در شکل (3-54)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (40-د) نمایش داده شده است.
شکل (3-54)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (40-د)
آزمایش‌های شماره‌ی 41 و 42 با فوتوکاتالیست Pcat(14) انجام شد :
آزمایش 41-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 1/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(14) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 81/34٪ به دست آمد.
آزمایش 42-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 3/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(14) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 47/36٪ به دست آمد.
در شکل (3-55)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (42-د)، نمایش داده شده است.
شکل (3-55)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (42-د)
آزمایش‌های شماره‌ی 43 و 44 با فوتوکاتالیست Pcat(15) انجام شد :
آزمایش 43-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 3/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(15) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 50/17٪ به دست آمد.
آزمایش 44-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(15) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 95/21٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی 45 با فوتوکاتالیستPcat(16) انجام شد :
آزمایش 45-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(16) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 63/9٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی 46 با فوتوکاتالیست Pcat(25) انجام شد :
آزمایش 46-د) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(25) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 10/7٪ به دست آمد.
ه) بهینه کردن نوع تابش‌دهی :
به منظور بررسی تأثیر نوع تابش‌دهی (منظور تابش در ناحیه فرابنفش یا مرئی)، بر میزان راندمان در فرآیند گوگردزدایی و به عبارتی تعیین روند تغییر بازده با تغییر ناحیه تابش‌دهی در فوتوراکتور با توجه به ناحیه‌ی Band-gap فوتوکاتالیست سنتز شده، آزمایش‌های شماره‌ی 47 تا 63 به شرح زیر انجام شد.
(لازم به ذکر است که آزمایش‌های توصیف شده در بخش‌های قبل، با توجه به ناحیه‌ی Band-gap فوتوکاتالیست سنتز شده، همگی مربوط به تابش‌دهی در ناحیه فرابنفش بودند در حالیکه آزمایش‌های این بخش به گونه‌ایی طراحی شدند که به دلیل دوپ یک فلز در هنگام سنتز فوتوکاتالیست‌ها، Band-gap آنها از ناحیه‌ی فرابنفش به مرئی انتقال یافته بنابراین تابش‌دهی در فوتوراکتور توسط لامپ زنون و در ناحیه مرئی صورت گرفته است.)
آزمایش شماره‌ی 47 با فوتوکاتالیست Pcat(8) انجام شد :
آزمایش 47-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(7) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون با توان 400 وات قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 45/7٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی 48 با فوتوکاتالیست Pcat(11) انجام شد :
آزمایش 48-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(11) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 45/99٪ به دست آمد.
در شکل (3-56)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (48-ه) نمایش داده شده است.
شکل (3-56)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (48-ه)
آزمایش شماره‌ی 49 با فوتوکاتالیست Pcat(16) انجام شد :

Share