شکوفایی اقتصاد

2 Man and Biosphere Program
3 United Nation Convention to Compat Desertification in Countification in Countries Experiences Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
کنوانسیون تغییر آب و هوا: 1 کنوانسیون تغییر آب و هوا از اهمیت فراوانی در میان معاهدات چند جانبه زیست محیطی برخوردار است. دبیرخانه کنوانسیون یاد شده جزواتی تحت عنوان «تالاب ها و تغییر آب و هوا» منتشر نموده است. دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوایی همچنین در همکاری با کمیته علمی آن موسوم به «پانل بین المللی تغییر آب و هوا» با دبیرخانه رامسر مسایل مربوط به تالاب ها را مورد توجه قرار می دهد. شایان ذکر آن که در اثر گرم شدن تدریجی زمین و بروز پدیده تغییر آب و هوا، الگوهای بارش تغییر نموده برخی مناطق شاهد خشکسالی و کمبود آب، بارش آنی و سیلاب، خشک شدن یا کاهش حجم آب برخی تالاب ها، رانش زمین و آسیب وارد شدن به بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری به ویژه آبزیان می شود. از این رو،همکاری دو دبیرخانه خصوصا ً با تبادل دانش و اطلاعات، کارایی دو دبیرخاه را افزایش داده، دولت ها را در گرفتن تصمیمات صحیح تر و به حداقل رساندن آسیب و مخاطرات یاری می رساند.
کنوانسیون رامسر با توجه به موضوعات تحت پوشش کمی عجیب به نظر برسد. اما تجارت محصولات تالابی که در توسعه و شکوفایی اقتصاد محلی موثر است، میتواند توجیه کافی در این زمینه ارایه نماید. یک تفاهم نامه در سپتامبر 2002 بین دبیرخانه کنوانسیون رامسر و دبیرخانه آنکتاد امضا گردید و در آن مبادله اطلاعات پیرامون تجارت و سرمایه گذاری در مورد خدمات و تولیدات تالابی گنجانده شد.
مبحث دوم: سایر نظام های معاهداتی مرتبط، در حفاظت از محیط زیست تالاب ها
گفتار اول: کنوانسیون تنوع زیستی 1992
زیستگاه های طبیعی، جوامع زیستی و چرخه های اکولوژیکی را از یکدیگر بازشناسی می کند که در آن ها گونه های متنوع تکامل یافته و به طور بی نظیری به سازگاری می رسند. گونه ها برای بقا و تولید مثل به محیط زیست پیرامونشان (دما، رطوبت، آب، خاک و تغذیه) وابسته هستند. اکوسیستم ها در برگیرنده روابط پیچیده گونه ها و عملکرد اندام آن ها بوده و تحت حکومت قواعد طبیعی منتهی به توازن هستند. تنوع اکوسیستم ها خود بخش ضروری تنوع زیستی به شمار می رود. (شیلتون،213)
______________________________
1 United Nation Framework Convention On Climate Change.
همانطور که در بخش ابتدایی پژوهش گفته شد، تالاب ها محیط مناسبی را برای حیات گونه های متنوع گیاهان و جانوران فراهم می کنند. بنابراین کارکرد تنوع زیستی تالاب ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخی از کارشناسان امور زیستی، کاهش تنوع زیستی را به طور عمده به دلیل تغییر و تخریب زیستگاه ها می دانند. در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است که شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه های طبیعی است.
تنظیم قواعد بهره برداری و حفاظت از تنوع زیستی بی معنا خواهد بود اگر به تخریب زیستگاه ها و قلمرو های زیستی توجه نشود. از این رو در همه معاهدات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی، به حمایت و مراقبت از زیستگاه ها توجه شده است.
تنوع زیستی، مجموعه متنوعی از گونه های مختلف گیاهی و جانوری است که همچون شبکه ایی به هم متصل هستند.
کنوانسیون تنوع زیستی در ماده 2، تنوع زیستی را چنین معنی کرده است: « تنوع زیستی قابلیت تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی و دیگر اکوسیستم های آبزی، همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم را تشکیل می دهند، می باشد. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بین گونه ها و تنوع اکوسیستم می باشد».
در این میان کنوانسیون تنوع زیستی 1992 در حمایت و حفاظت از تنوع موجود در تالاب ها نقش ویژه ای را ایفا می کند.
کنوانسیون تنوع زیستی، که به طور مستقیم در مواد 9 و 10 به حمایت از اکوسیستم می پردازد، نشان دهنده رویکرد و نگرش اکوسیستمی این کنوانسیون است. البته کنوانسیون، در متن خود، اکوسیستم را به صورت کلی در مقررات مختلف خود مدنظر قرار داده و جرئیات الزام آوری برای آن معرفی نکرده است. اما رویکرد اکوسیستمی، نخستین بار در چارچوب یک رویکرد نوین برای حمایت از تنوع زیستی، در کنفرانس اعضا در سال 2000 معرفی شد، که ابتکار جدیدی است.
کنوانسیون تنوع زیستی معاهده ایی فراگیر است، زیرا حمایت آن گونه های خاص یا زیستگاه های معین محدود نمی شود، بلکه همه گونه های گیاهی و جانوری و همه زیستگاه خای آبی و خاکی را در بر می گیرد.
باید اذعان داشت که کنوانسیون از جهت دیگر نیز جامعیت دارد؛ موضوع آن به حفاظت محدود نمی شود، بلکه درباره بهره برداری از تنوع زیستی نیز ، قواعد مورد نیاز را مقرر کرده است. این کنوانسیون در قیاس با معاهداتی که پیش از این درباره تنوع زیستی تنظیم می شدند، قلمرو گسترده تری را پوشش می دهد.
در سال 1984 اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، مجموعه اصولی برای حفاظت از منابع ژنتیکی وحشی تهیه کرد. با تغییراتی که در سند پیشین ایجاد شد و به صورت پیش نویس کنوانسیونی درآمد، مجمع عمومی اتحادیه در سال 1988، آن را تایید کرد. این سند به حفاظت از تنوع زیستی منحصر شد. چندی بعد با تصمیم شورای احکام یونپ و تشکیل یک کارگروه برای تنظیم کنوانسیون، پیش نویسی تهیه شد که به موضوع حفاظت از تنوع زیستی، بهره برداری را نیز افزود. (sands&Galizzi,2004,516)و متن تنظیمی در ژوئن 1992 در کنفرانس ملل متحد در ریودوژانیرو، موسوم به « کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه» تصویب شد. 1
دولت های متعاهد در ماده 1 اعلام کردند که با تهیه این کنوانسیون، دستیابی به سه هدف، 1) حفظ تنوع زیستی ، 2) استفاده پایدار از اجزای تنوع زیستی، 3) بهره مندی مشترک از منابع ژنیتکی را پی می گیرند. معاهده برای مساعدت در اجرا و دستیابی به این اهداف، سه رکن، کنفرانس طرف های معاهده، رکن علمی و فنی و دبیرخانه را ایجاد کرده است. نهادهای کنوانسیون، در توسعه و اجرای کنوانسیون نقش مهمی دارند.
کنفرانس اعضا یا همان « کنفرانس طرف های معاهده» 1 بر اساس ماده 23 تشکیل می شود. این رکن معاهده نظارت بر اجرای معاهده و هدایت آن را عهده دار است. کنفرانس بودجه را تصویب می کند، گزارش های ملی را بررسی می نماید، پروتکل و ضمائم جدید را در صورت نیاز، به تصویب می رساند و جهت پیش راندن ساز و کار مالی کنوانسیون، شیوه مناسب را ارائه میکند. ترتیب تشکیل اجلاس ها در کنوانسیون پیش بینی نشده است، اما در آوریل 2002 در لاهه، تصویب شد که اجلاس های عادی در هر دو سال یکبار برگزار شوند. امکان برپایی اجلاس ویژه نیز وجود دارد.
کنفرانس اعضا در دومین اجلاس خود تصویب کرد که اولویت کاری را موضوع اکوسیستم قرار دهد. این موضع کنفرانس در گردهمایی بعدی نیز تایید و تکرار شد، که از

                                                    .