شهرهای خراسان

شهرهای خراسان

حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص 106- 107.
برای نمونه در این کتاب شهرهای خراسان را این گونه بیان شده‌اند: نیشابور، سَبراین (اسفراین)، نسا، طوس، طبسین (کذا: طبس خرما)، طبس مسینان، هری (هرات)، اسبزار (اسفزار)، سرخس، مرو، طالقان(در سرحد گوزگانان)، جهودان (در گوزگانان)، باریاب (پاریاب، فاریاب)، انبیر (مرکز گوزگان)، اشبورقان، سان، رباط کروان، بلخ، طایقان (برسرحد میان تخارستان و ختلان)، بامیان، پنجهیر و جاریانه، کش، خواش، بُست، بغنی (در غور)، غزنین، بروان (پروان)، بدخشان.
نویسندۀ حدود العالم برخی از این شهرها را با لقب بزرگ همراه کرده و شهر نشابور (نیشابور) را بزرگ‌ترین شهر خراسان می‌داند. او شهرک‌های خراسان را این گونه بر می‌شمارد: سبزوار، خسروگرد (نزدیک سبزوار)، بهمن‌آباد، مزینان، آزاذوار (بر سر راه گرگان)، جاجرم، جرمکان، سیبینکان، خوجان، راوین به عنوان شهرک‌های نیشابور؛ طوران نوقان، بروغون، رایگان، بتواذه به عنوان شهرک‌های طوس؛ میهنه شهرکِ باورد، ترشیز، کندر، بنابد، تون، کرُی، پوژکان، خایمند، سنگان، زوزن و…از حدود نیشابور، کابل و… .
وی همچنین قاین را قصبۀ کوهستان (قهستان)، زرنگ را قصبۀ سیستان، شهرک بَون (؟) را قصبۀ گنج رستاق، بشین را قصبۀ غرچستان و انبیر را قصبۀ گوزگانان می‌داند. نویسندۀ حدود العالم از برخی مناطق جغرافیایی خراسان (از آن میان سیستان را) با اصطلاح ناحیت به کار برده است: طوس، خجستان، اسبزار، غرچستان، گوزگانان، ربوشاران، بُست، مانشان، تخارستان، سکیمشت (در ختلان)، غور، سیستان (قصبه آن زرنگ)؛ رخذ، بالس، غزنین و… : حدود العالم، ص 88- 105.
نویسندۀ حدود العالم تنها چهار شهر را بزرگ‌ترین شهرها می‌داند، نیشابور، هرات، بلخ، مرو و از کاربرد اصطلاح رَبْع که در آن زمان برای چهار ناحیۀ بزرگ خراسان متداول بوده است خودداری می‌کند.
شهرهای بزرگ خراسان را نیشابور، مرو، هراه و بلخ بر می‌شمارد و کوره‌های آن را این گونه بیان می‌کند: قهستان، طوس، نسا، باورد، سرخس، اسفراین، پوشنگ، بادغیس، گنج رستاق، مرورود، گوزگانان، غرجستان، بامیان، تخارستان، زم و آمل (چارجوی). اصطخری، مسالک و ممالک، ص 203.
همان، ص 214.
همان، ص 203 و 216.
همان، ص 235 و 246.
. گزارش‌های برخی از مورخان و جغرافی‌نویسان در این باره شایان توجه است. چنان که مقدسی در احسن التقاسیم بیان می‌کند: بازارهای باریاب و اَذخَکَث (ص395) بُست(ص443)، غزنین(ص442)، چاچ، فرغانه،(ص237)، اوزکند(ص238)، نسف(ص229) و.. در حومه و ربض بودند؛ چنان که بیان خواهد شد اصطخری از بازارهای دوازدهگانه بخارا در ربض یاد کرده‌است: مسالک و ممالک، ص240.
از این رو است که در برخی از آثار نشانه‌هایی از سخت‌گیری در بازار و منکرات آن بیان شده است. کتاب معالم‌القربه فی احکام حسبه اگرچه در سده هفتم قمری تدوین شده است اما در این باره می‌تواند تصویری از سده‌های گذشته را نیز ارائه کند. ابن‌اخوه، محمد احمد قرشی. آیین شهرداری (معالم القربه فی احکام الحسبه). ترجمۀ جعفر شعار (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360).
. Tunhuang
. Loyang
. برای آگاهی بیش‌تر، ر. ک: فرانک و براونستون، جادۀ ابریشم، ص6 – 15؛ پی‌یر درژ، جادۀ ابریشم،ص 2- 20.
. Canton (Kwang Chaw)
. Takla Makan
. Tienshan
.Tarim
.Xin – Jiang
. Changan / Sian
. Langchou
. Wuwei

Share