شهرهای خراسان

شهرهای خراسان

دربارۀ این مسئله که مهم‌ترین شهرهای خراسان در زمیان انتخاب بخارا به پایتختی سامانیان، هرکدام چه ویژگی‌ها و پیشینه‌ای داشتند، تحلیل‌های گوناگونی صورت گرفته است. برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک:
Bosworth, “Bukhara II, from the Arab invasions to the Mongols”. P.514.
Bosworth, “Capital Cities, II, in Islamic times”. P.772.
در این مقاله باسورث معتقد است که در میان دیگر شهرها، بخارا این توان را داشت که مستقیم یا غیر مستقیم نزدیک به هزار سال موقعیت پایتختی خود را حفظ کند و این امر از دورۀ امیر اسماعیل سامانی آغاز شد. تحلیل کامل این امر را وامبری بیان کرده است: Vambery, History of Bokhara, p.55-73.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص46.
فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص 26: به تلفظ محلی، کمپیر-دیوال = دیوار پیرزنک، بارتولد، ترکستان‌نامه، ج1، ص 265.
اصطخری، مسالک و ممالک، ص 239 و 249.
فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص26.
نرشخی، همان، ص 48.
نرشخی، همان، ص49.
نرشخی، همان، ص 47-48.
بخارا نیز به مانند دیگر شهرهای ایران چندین مرتبه گشوده شد. نرشخی بیان می‌کند: «هر باری اهل بخارا مسلمان شدندی و باز چون عرب بازگشتندی، ردّت آوردندی و قتیبه بن مسلم سه بار ایشان را مسلمان کرده بود، باز ردّت آورده کافر شده بودند. این بار چهارم قتیبه حرب کرده شهر بگرفت و از بعد رنج بسیار اسلام آشکار کرد و مسلمانی اندر دل بنشاند…» (تاریخ بخارا، ص 66).
اصطخری، مسالک و ممالک، ص 239.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص 74- 80؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص 405؛ ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 211.
مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص 405.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص 76.
منظور انتساب بنای ارگ است به سیاوش و برگزاری مراسم آیینی مغان در برابر دروازۀ شرقی ارگ برای قربانی نوروز، «پیش از برآمدن آفتاب». نرشخی، تاریخ بخارا، ص 32- 33. بارتولد در جای دیگر اذعان می‌کند که قصر بخارخدات در داخل قلعه (ارگ)، که پس از اسلام امیرنشین بود، بر اساس صور فلکی بر پایۀ هفت ستون بنا شده بود: بارتولد، «بخارا»، دایرهالمعارف اسلامیه، ص 404.
بارتولد، ترکستان‌نامه، ج1، ص 242.
اگرچه وی بیان می‌کند که به جز دروازۀ کهندژ، دربارۀ موضع دیگر دروازه‌ها مفهوم درستی به دست نمی‌آید.
بارتولد، ترکستان‌نامه، ج1، ص 244؛ محلۀ خواجه امام ابوحفص در بخش غربی شهر قرار داشته و از آن جا که وی مورد احترام بوده، کوی، دروازه و تل (آرامگاه) همچنان به نام وی خوانده می‌شود. خواجه امام ابوحفص کبیر بخاری (ابوحفص احمد بن حفص بن الزبرقان بن عبدالله بن البحر العجلی البخاری)، مروّج مذهب ابوحنیفه بود که در سال 150 قمری زاده شد و در سال 217 قمری وفات یافت؛ ملازاده، تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا، ص 18. مزار او مجموعه‌ای از مزارات بخارا را دربرگرفته و چندان در آن روزگار شهرت داشته که به قول نرشخی، «هم زاهد بود هم عالم، و بخارا به سبب وی قبه الاسلام شده است و سبب آن که اهل بخارا با علم شدند و علم در وی فاش شد و ائمه و علما محترم گشتند، سبب او بوده است». نام‌گذاری مکان‌هایی در شهر بخارا به نام وی گواه از پاسداشت مقام عالمان در آن زمان دارد که در دیگر شهرهای ایران نیز چنین اقدامی دیده می‌شود. اقدام پسندیده‌ای که همچنان بر دوام ماند. نرشخی، تاریخ بخارا، ص 77.
بارتولد، ترکستان‌نامه، ج1، ص 244.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص 61.

Share