شهرداری تهران

شهرداری تهران

اهداف اجرایی و عملیاتی ساماندهی استخوانبندی شهر را می توان به شرح زیر اشاره نمود :
شناخت معیارها و عوامل اصلی ساختار شهر گرگان در جهت تقویت استخوانبندی اصلی شهر؛
بررسی شیوه شکل گیری استخوانبندی اصلی شهر گرگان به منظور دستیابی به معیارهای استخوانبندی اصلی شهر ؛
دستیابی به الگوی مطلوب سازماندهی استخوانبندی شهر گرگان به منظور تقویت جایگاه شهر به عنوان مرکز استان.
سؤالات تحقیق
عناصر مهم و تاثیرگذار بر شکل گیری و تقویت استخوانبندی شهر گرگان کدامند؟
الگوی شکل گیری و تغییر استخوانبندی شهر گرگان به چه شیوه ای میباشد؟
چه الگویی می تواند موجب ارتقاء جایگاه شهر گرگان در استان را به عنوان مرکز سیاسی – اداری شود ؟
پیشینه تحقیق
همواره تحقیقات صورت گرفته در زمینههای گوناگون میتواند راهگشای تحقیقات مرتبط باشد و از تکرار اضافه کاریها و اشتباهات در تحقیقات پیشگیری کند. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و سعی میشود در همین ابتدای پژوهش مطالعات مشابه انجام شده که در دسترس اند بررسی شود که امید است در ادامهی تحقیق راهگشا باشند.
اگرچه درایران پژوهش در بعضی زمینهها به دلیل کمبود اطلاعات وانگیزه، آنچنان رونق ندارد اما میتوان معدود مطالعات انجام شده در زمینه مورد نظر یافت که گاه به صورت سازمانی (کتاب استخوان بندی شهر تهران) و گاه در قالب مطالعات دانشگاهی (کتاب ساختارگرایی) انجام شدهاند و هر یک نیز به دنبال دستیابی اهداف خاص خود در زمان معین بودهاند. ولی با این حال مشابهاتی با این تحقیق در مسیر اجرا و بعضی فرضیات و سؤالات دارند که راه را برای ادامه راه روشنتر مینمایند. در جدول زیر به مطالعات صورت پذیرفته مطالعات داخلی و خارجی اشاره میگردد.
(جدول شماره 1 -1) تجارب داخلی در خصوص استخوانبندی شهر و ساختار اصلی در ایران
ردیف
موضوع
توضیحات
1
کتاب «استخوانبندی شهر تهران»
– درمورد پژوهش :
این کتاب در سال 1376 توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و زیر نظر خانم مهندس ملیحه حمیدی تهیه گردید.
– هدف : به بررسی ساختار اصلی شهر تهران در طول دوران ایجاد و توسعه شهر پرداخته است. در نهایت به الگوها، اصول و روشهای احیا و ساماندهی استخوانبندی میپردازد.
– روش بررسی :
با مطالعهی تحلیلی سوابق گذشته در شهرهای باستانی داخلی و خارجی، به قوانینی دست مییابد که در پایان قوانین قابل تعمیم با شرایط فعلی را به صورت ضوابطی مطرح مینماید و درادامه مطالعه از آن استفاده میکند. در این کتاب نیز با درک مشکلات هویتی و فضایی موجود به خصوص در کلانشهرها به دنبال دستیابی به راهکاری مناسب و کارا، به وسیلهی بررسی و استمداد از تجارب مشابه پیشین برای حل مشکل فعلی و مشکلات آتی میباشد.
– روند انجام مطالعه به این گونه است که بعد از مقدمه و تعیین روش تحقیق در قسمت اول به بیان مبانی نظری و مفاهیم تحقیق میپردازد و در مراحل بعدی به دنبال بررسی نمونههای داخلی و خارجی به بررسی قانونمندیهای استخوانبندی اصلی این شهرها پرداخته است.
– پس از تحلیلی که از مطالب موجود به دست میآید زمینهی مناسب برای بررسی نمونه موردی این تحقیق و به طور خاص شهر تهران آغاز میشود. نقاط ضعف موجود به علاوه فرصتهای پیش رو برای رفع آن؛ و نقاط قوت شرایط فعلی درکنار تهدیداتی که ممکن است آنها را به خطر بیاندازد بررسی میشود و در پایان راهکارهای پیشنهادی ارائه میگردد.
2
مقاله «چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله»

Share