سایت مقالات فارسی – شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به …

با توجه به مطالعات به عمل آمده در مورد انواع متنوعی از نفت خام، سمیت نفت های خام با یکدیگر کاملا متفاوت است. سمیت و درجه ی سمیت بطور ثابت با ویژگی های نفت تغییر نمی یابد بلکه اثرات شدید و سمیت نفت خام به وجود درصد آروماتیک ها و ترکیبات با نقطه ی جوش پایین بستگی دارد.
۲-۸ آلودگی های نفتی
یکی از مسائل مهم در جهان آلودگی نفتی خاک ها و آب ها است. مهمترین منابع آلوده کننده عبارتند از :

  • تردد شناورها و کشتی ها و تخلیه مواد زائد نفتی در دریاها
  • سکوهای نفتی فعال در دریاها که به امر اکتشاف و حفاری با استخراج نفت می پردازند
  • نشت مواد نفتی و نفت خام از خطوط لوله ی انتقال مواد نفتی در بستر دریا که اغلب به دلیل فرسودگی بیش از حد لوله ها و عدم وجود سیستم مناسب جهت تعمیر و نگهداری آنها به وقوع می پیوندند
  • سوانح دریایی که اغلب باعث بروز آلودگی های نفتی ناشی از نشت سوخت و بار کشتی ها به دریا میشود
  • آلودگی محیط در هنگام تصفیه ، ذخیره سازی و مصرف نفت
  • فاضلاب های صنعتی پالایشگاه ها

 
 
 
فصل سوم
روش کار
 
 
۳-۱ مقدمه
نمونه گیری به صورت کاملا بی هوازی و به روش Hungate از نفت های خام سکوی سلمان ، سکوی سروش ، سکوی نوروز و غیره گرفته شد و در ظروف استریل درپیچ دار نگهداری شد. دمای نمونه ها در زمان نمونه گیری تنظیم شد مثلا دمای نفت خام سکوی سلمان ۴۵ درجه سانتی گراد و دمای نفت خام سکوی سروش ۴۰ درجه می باشد. نمونه گیری توسط تکنسین متخصص پژوهشگاه صنعت نفت ایران صورت گرفت.
در روش Hungate ما نمونه ها را به ظرف های استریل درپیچ دار منتقل کرده سپس هوای داخل ظروف را کاملا با استفاده از سرنگ و تنظیم گاز خارج کرده تا محیط برای رشد باکتری های بی هوازی NRB کاملا مهیا شود. هدف از نمونه گیری بررسی حضور باکتری های احیا کننده ی نیترات در شرایط بی هوازی در نفت خام میباشد. NRB ها باکتری های بی هوازی و Fastidius بوده که در نفت خام توانایی تجزیه و مصرف نیترات را داشته و قابلیت شکستن ترکیبات پیچیده نفتی و تبدیل آنها به ترکیبات خطی و ساده را دارا می باشند که این توانایی آنها در موارد زیر می تواند موثر واقع شود :

  • سبک سازی نفت های سنگین
  • روانروی بالا
  • کیفیت بالای ترکیبات نفتی
  • مقابله با افزایش SRB

باکتری های احیا کننده نیترات در تضاد با باکتری های SRB می باشند. در شرایط ویژه محیطی در رقابت میکروبی ، باکتری های احیا کننده نیترات می توانند بر باکتری های احیا کننده سولفات غلبه نمایند. استفاده از ترکیبات پایه نیترات برای تحریک باکتری های احیا کننده نیترات در سیستم های نفتی رواج یافته است. این ترکیبات از نظر زیست محیطی هیچ خطری نداشته و به طور انتخابی باعث تحریک و افزایش جمعیت باکتری های احیا کننده نیترات می شود.
باکتری های احیا کننده سولفات ( SRB ) در برابر هوا بسیار حساس هستند و محیط زیست آنها باید کاملا عاری از اکسیژن باشد. روش آزمایشگاهی تشخیص این باکتری ها استفاده از متد استاندارد API-MethodRP38 می باشد. این باکتری ها pH خنثی را برای رشد ترجیح می دهند اما فعالیت آنها در pH 5.9-5 گزارش شده است. حرارت مناسب رشد آنها ۴۰-۲۰ درجه است. تغییرات محیطی ناشی از احیای سولفات اثرات و نتایج زیست محیطی و اقتصادی متعددی دارد . بیشتر رسوبات طبیعی گوگرد ناشی از فعالیت باکتری های بی هوازی SRB می باشد. فعالیت این باکتری ها در صنعت نفت باعث خوردگی خطوط لوله ، دستگاه ها ، وسایل و ماشین آلات ، مسدود شدن چاه های نفت و گاز و ترش شدن نفت می شود. لوله های فلزی به مرور زمان در اثر فعالیت این باکتری ها در شرایط بی هوازی خورده شده و در عرض چند سال سوراخ می شوند. در سال ۱۹۲۶ Bastin تشخیص داد که سولفوویبریو در مخازن نفت قادر به رشد و تکثیر است . نفت خام معمولا حاوی مقادیر کمی گوگرد به صورت سولفیدها- هیدروژن سولفوره و گوگرد آزاد است. هیدروژن سولفوره ها حتما بوسیله ی باکتری های احیا کننده سولفات در رسوبات حاوی نفت بوجود آمده است. تجمع این هیدروژن سولفوره ها در نفت خام باعث ترش شدن آن می گردد.
۳-۲ هدف کاربردی این بخش
جداسازی و بررسی حضور NRB بومی نفت خام ایران
۳-۳ دستگاه ها و وسایل مورد استفاده