علمی : شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به …

نتایج
۴-۱مشاهدات میکروسکوپی……………………………………………………………………………………۴۱
۴-۲ غنی سازی……………………………………………………………………………………………………..۴۱
۴-۳ نتایج کشت اختصاصی نیترات براث……………………………………………………………………۴۲
۴-۴ نتایج تست احیای نیترات………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۵ نتایج کشت در محیط BHI………………………………………………………………………………43
۴-۶ نتایج تست CHN …………………………………………………………………………………………..44
۴-۷ تفسیر نتایج تست CHN ………………………………………………………………………………….45
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۵-۲ بیوتکنولوژی و اهمیت بیوتکنولوژی نفت…………………………………………………………..۴۸
۵-۳ بحث…………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۵-۴ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۵۵
۵-۵ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۵۶
پیوست الف ………………………………………………………………………………………………………۵۷
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….۵۸
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..۵۸
فهرست جداول
جدول ۱-۱ نسبت ترکیبی نفت خام………………………………………………………………………………………………………..۳
جدول ۴-۱ مقادیر آنالیز عنصری در نمونه شاهد…………………………………………………………………………………..۴۴
جدول ۴-۲ مقادیر آنالیز عنصری در نمونه MSM ……………………………………………………………………………..45
فهرست نمودار
نمودار۱-۱ قیمت های نفت خام به صورت واقعی و صوری …………………………………………………………………۱۰
 
فصل اول
کلیات

    1. مقدمه

نفت خام کمپلکس ترکیبی است که بطور عمده از هیدروکربن های متغیر اشباع شده و اشباع نشده تشکیل شده است. بیوتکنولوژی نفت مجموعه ای از متد و روش ها برای تولید، تغییر و اصلاح فراورده ها و تولید میکروارگانیسم ها برای کاربردهای ویژه است. مثلا تحقیقات در زمینه ی MEOR (Microbial Enhanced Oil Recovery) بمنظور افزایش برداشت از چاه های نفت به روش های میکروبی به منظور استخراج بیشتر نفت می باشد . میکروارگانیسم ها ابزار اصلی تحقیق در زمینه ی بیوتکنولوژی هستند که شامل باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها ومیکروب هایی که در حوزه ی نفت در فرآیندهای پالایش-انتقال-تغییر و تبدیل مواد ،محیط زیست و خوردگی از ابزارهای اصلی بشمار می روند می باشند. که این منوط به حفظ و نگهداری میکروارگانیسم ها بدون کمترین تغییر ژنتیکی میباشد. در بخش مطالعات مخزن در ایران برای اولین بار مطالعه ی مخزن آزادگان با یک شرکت نروژی Sintef انجام شده روی سه میدان بزرگ نفت مارون، بی بی حکیمه و اهواز مشترک با شرکت نروژی استات اویل مطالعه شده. از ۶/۳ میلیون بشکه نفت ۵/۱ میلیون بشکه از این سه میدان تامین شده است. مطالعه جامع میدان (F.F.S ) و توسعه ی میدان ( M.D.D ) روی این زمینه فعالیت می کنند. مطالعه ی دیگر با شرکت روسی تاتنفت در زمینه ی ازدیاد برداشت به روش میکروبی میباشد که کار بزرگ و منحصر به فردی است. در ایران ۳ منطقه ی نفتی وجود دارد: زاگرس ، منطقه ی ایران مرکزی و منطقه ی کپه داغ که ایران مرکزی در فارس و شمال بندر عباس و کپه داغ در شرق گرگان و شمال شرق ایران قرار دارد. نفت خام ایران متشکل از مواد آلی است که قسمت اعظم آن کربن و هیدروژن همراه با مقادیر کم گوگرد ، ازت ، اکسیژن و مقادیر جزئی فلزات از جمله نیکل ، وانادیوم و…. میباشد. ( جدول ۱-۱ )
(جدول ۱-۱) نسبت ترکیبی نفت خام

عنصر حداقل درصد وزنی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.