سایت مقالات فارسی – شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده …

در مرحله اول پس از دو هفته کشت باکتری ها ی بی هوازی در محیط های BSM و MSM و نوترینت براث نتایج مشاهده شده در زیر میکروسکوپ با عدسی ۴۰ به صورت زیر بود :
نمونه گرفته شده از نفت خام سکوی بلال در محیط BSM : نوع باکتری کاملا مشخص نیست
نمونه گرفته شده از نفت خام سکوی سلمان در محیط BSM: نوع باکتری کاملا مشخص نیست
نمونه گرفته شده از نفت خام سکوی بلال در محیط MSM: کوکسی- کوکوباسیل- کلاستر ( باکتری های بهم چسبیده )
نمونه گرفته شده از نفت خام سکوی سلمان در محیط MSM : کوکسی های خیلی ریز
ممکن است نمونه های گرفته شده از نفت های سکوی R1 و R4 دارای آرکی باکتر باشند.( و باکتری های میله ای یا اسپریل ) که ما برای اطمینان از روش رنگ آمیزی مرکب چین که روش رنگ امیزی آرکی باکترهاست استفاده میکنیم و لام تهیه میکنیم.
۴-۲ غنی سازی
در هفته های سوم تا ششم غنی سازی در محیط های کشت BSM و MSM که به آنها KNO3 و نفت استریل به عنوان منبع کربن اضافه شده بود انجام شد و از محیط نوترینت براث که قبلا رشد باکتری ها در آن صورت گرفته بود به داخل محیط های کشت جدید به صورت بی هوازی تلقیح شد. نمونه ها را به مدت ۶ روز در دمای ۴۰ درجه قرار دادیم سپس با مشاهده نمونه ها به دلیل تشکیل امولسیون در محلول محیط کشت و کدر شدن رنگ آن ، رشد باکتری های بی هوازی در محیط مشخص و تائید شد.
۴-۳ نتایج کشت اختصاصی نیترات براث
در محیط کشت اختصاصی نیترات براث که به آن ۱٫۵ درصد آگار اضافه کردیم و به صورت محیط شیب دار تهیه نمودیم ، از باکتری های محیط کشت BSM و MSM در آن تلقیح کرده و پس از یک هفته نتایج را مشاهده کردیم.
رشد باکتری های بی هوازی NRB به صورت یک لایه کدر روی سطح شیب دار مشخص شد. از تعداد ۶ نمونه آماده شده روی محیط کشت های تهیه شده از رقت های ۱۰ و ۱۰ و نمونه نفتی سکوی Rرشد کلنی ها مشاهده شد ولی روی نمونه های تهیه شده از سایر رقت ها و نمونه های نفتی سکوی بلال و سروش و R4 هیچ کلنی رشد نکرد.
۴-۴ نتایج تست احیای نیترات
تست احیای نیترات در ۴ ویال بی هوازی ml 50 استریل انجام شد. سویه های مورد آزمون در این محیط به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۰ درجه قرار داده شدند و در نهایت تشکیل رنگ قرمز مثبت بودن واکنش احیا را نشان داد.
باکتری های NRB موجد در محیط نیترات را به نیتریت احیا کرده و رنگ قرمز به صورت هاله ای اطراف محیط کشت پدیدار شد. ترکیب قرمز رنگ تولید شده دی آزونیوم می باشد.
شکل ( ۴-۱ ) مثبت بودن تست احیای نیترات و تشکیل هاله قرمز رنگ
 
 
۴-۵ نتایج کشت در محیط BHI
در محیط کشت غنی شده ی BHIA از محیط MSM که حاوی نمونه های نفتی سکوهای بلال ، سلمان و R1 بود ۴ ویال به صورت بی هوازی و استریل تهیه کردیم . پس از مدت یک هفته روی محیط کشت BHIA که از نمونه نفتی سکوی سلمان در آن کشت داده بودیم کلنی باکتری های NRB به صورت تک و سفید رنگ رشد کردند که آن را میتوان جداسازی نمود.
(شکل ۴-۲ ) رشد کلنی تک باکتری بی هوازی NRB به صورت نقاط سفید رنگ
 
۴-۶ نتایج تست CHN
جدول (۴-۱ ) مقادیر آنالیز عنصری در نمونه شاهد

Wght
(mg)
Date Time Info O2 Content
(%)
Peak
Area
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.