جستجوی مقالات فارسی – شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای …

۲

آزمون‌های استعداد فنی

متوسط

بالا

پایین

پایین

۳

آزمون‌های توانایی حسی/حرکتی

متوسط

بالا

پایین

پایین

۴

آزمون‌های شخصیت

متوسط

بالا

متوسط

متوسط

۵

آزمون‌های توانایی جسمانی

بالا متوسط

متوسط

پایین

پایین

۶

مصاحبه‌ها

متوسط

متوسط

بالا

متوسط

۷