شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی

شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی

اجرای راهبرد به معنی تبدیل طرح یا حذف به عمل است. اجرا یا پیاده سازی را نیز می توان شامل چند جز دانست. کلیت این اجزا برنامه ریزی منابع و عملیات، طراحی ساختار و سامانه ها و مدیریت تغییر را در بر می گیرد.
الف) تغییر راهبردی و مدیریت تغییر: اصولا اجرای راهبرد به معنای قبول ایجاد تغییر بنیادی است، اگر تغییرات عادی می توانستند کارساز باشند، شاید کمتر کسب و کاری حاضر می شد که تغییر مسیر دهد و سمت گیری جدید را بپذیرد.بنابراین تغییر راهبردی را باید با اعمال تغییر راهبردی مترادف دانست. اما تغییر راهبردی ایجاب می کند که مدیریت در راه و روش پیشین خود تجدید نظر کند. این تجدید نظر صرفا به تغییر ساختار و سامانه ها خلاصه نمی شود. تغییرات با جنبه های فرهنگی سازمان نیز ارتباط پیدا می کند و به این ترتیب اجرای راهبرد یا ایجاد تغییر راهبردی ایجاب می کند که موانع سیاسی، برطرف شود.
ب) برنامه ریزی منابع و عملیاتی: پس از تدوین کلیت راهبردها باید ملزومات اجرای آن ها مشخص شوند و یابد معلوم شود که ملزومات موجود به شکل فعلی یا با چه تغییراتی می تواند به اجرای راهبرد ها یاری دهند. بدیهی است این برآورد ها منابع جدید مورد نیاز اجرای راهبرد ها را مشخص خواهد ساخت.
ج) سامانه ها و ساختار ها: راهبرد عزم کسب و کار یا فعالیت را برای قبول تغییر بنیادی نشان می دهد. اما تغییرات بنیادی بدون تغییر ساختار که بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و سامانه ها که افراد و فعالیت ها را به سوی عملی شدن راهبردها هدایت می کنند، ممکن به نظر نمی رسد. ( انسف، 1375)
شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی:
مجموعه ی فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن اثر می گذارد از نطر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شود. دسته ی اول؛ آن هایی که به طور مستقیم و از درون بر سازمان تاثیر دارند. دسته دوم؛ آن هایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می باشند. هم چنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده ولی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند.
(فتح الله، 1378)
عوامل داخلی: این عوامل در درون شرکت بوده. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند، سازمان نیز بر آنها تاثیر می گذارد.
عوامل خارجی: عوامل خارجی تمام شرایطی را که بر سازمان اثر می گذارد ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست. عوامل خارجی می تواند شامل عواملی نظیر شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی . باید توجه داشت که بخشی از محیط سازمان به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مواجه است. این محیط به عنوان محیط اختصاصی شناخته می شود. در هر زمان معین، محیط اختصاصی بخشی از محیط سازمان بوده است که مدیریت با ان مواجه خواهد شد. زیرا این بخش از محیط عوامل موثر مهمی را در بر دارد که می توانند تاثیراتی منفی یا مثبت بر اثر بخشی سازمان بر جای گذارند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می کند. ( رابینز،1386)
شناخت عوامل خارجی و داخلی مزایایی از قیبل موارد ذیل را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت:
فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برای شناخت محیط داخلی و خارجی شرکت
تعیین حوزه های ترغیب کننده و محدود کننده شرکت
ایجاد هم زبانی و دیدگاه های مشترک
سوق دادن مدیریت به سمت تمرکز بر مسائل کلیدی وبحرانی شرکت
آموزش تفکر نظام یافته تجزیه و تحلیل مسائل سازمای (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،1384)
شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی وخارجی شرکت منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف ( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی شرکت) و فرصت ها و تهدید ها( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل خارجی شرکت) خواهد شد. با توجه به مواردی که در فوق به آن ها اشاره شد، تعریف ذیل را برای هر یک از نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید ها می توان ارائه کرد.
نقطه قوت: موردی است که شرکت در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد.
نقطه ضعف: موردی است که شرکت در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوردار خواهد شد.
فرصت: پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن شرکت را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل ملاحظه ای برای شرکت خواهد داشت. به عبارت دیگر منفعت بالقوه ایی است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.

Share