شمال آفریقا

شمال آفریقا

Basinal shales and carbonates : شامل آهک با لایه بندی نازک و هوازده با میان لایه های مارنی است که دارای رخساره میکروسکوپی از مادستون تا پکستون بوده و حاوی روزن داران پلانکتونی ریز، سوزن اسفنج، رادیولاریا، آمونیت، بلمنیت، اکینید و مقادیر بسیار اندکی روزن داران کف زی است. در این رخساره سوزن اسفنج غالب است.
Calciturbidites: شامل آهک با لایه بندی نازک و دارای لایه هایی حاوی بایوکلاستهای پلاتفرمی که به صورت Interbedded و به صورت متناوب در زمینه رسوبی آهک و مارن های مربوط به حوضه عمیق دیده می شوند. سازنده های اسکلتی این آهک ترکیبی از روزن داران کف زی و پلانکتونی است.
Cross-bedded, skeletal grainstones and packstones: شامل آهک های گرینستونی- پکستونی ضخیم لایه حاوی Cross bedding است. این آهک ها شامل خرده های اسکلتی، روزن داران کف زی، میلیولید و جلبک است.
Cherty, mixed benthic-pelagic skeletal, wackestones and packstones: شامل آهک های وکستونی- پکستونی نازک تا ضخیم لایه وکستونی- پکستونی حاوی چرت است. این آهک ها شامل روزن داران پلاژیک، اکینید و سوزن اسفنج است.
محیط رسوبی دوم یا flat-bedded, mixed carbonate-siliciclastic ramp در سازند گدوان و قاعده سازند داریان در فارس ساحلی و در سازند داریان پایینی درخوزستان مورد شناسایی قرار گرفت:
که دو رخساره رسوبی عمده و دو زیر محیط در آنها تشخیص داده شد:
Skeletal wackestones and packstones (open platform top): شامل کربنات های نازک لایه قطعات اسکلتی و با زمینه رسی غالب هستند که در آن ها سطوح بایوتوربیشن در اثر حفر Thalassinoides دیده می شود. میکروفاسیس آن وکستون- پکستون است که در آن ها خرده های دوکفه ای، اویستر، شکم پا، خارپوست و روزن داران کف زی شامل (Orbitolina, textularids) است. دیگر بایوکلاست ها شامل استراکود، جلبک سبز (Permocalculus)، بریوزوئر، مرجان، انواع دیگری از روزن داران کف زی نظیر میلیولیدها و تروخولینیدها و گاهاً بعضی روزن داران پلاژیک نظیر Hedbergella دیده می شود.
Marls and argillaceous limestones (restricted platform top): شامل مارن وآهک های رسی است. آهک های رسی دارای الگوی نودولار بوده و بسیار زیاد حاوی بایوتوربیشن می‌باشد. در این واحدها ماکروفوناهایی نظیر دوکفه‌ای‌ها‌(Pholadomya)، شکم پایان، اویسترها و اکینیدها دیده می شود. گاهاً مرجان و استروماتوپوریدها هم در آن ها دیده می شوند. میکروفونای آنها نیز شامل اندکی روزن دار پلاژیک و سوزن اسفنج است. به صورت جانبی و به سمت فارس ساحلی این رخساره آهکی رسی غنی از اربیتولینا می گردد (قاعده سازند داریان).
محیط رسوبی سوم یا platform to intra-shelf basin environment, در سازندهای داریان و کژدمی مورد شناسایی قرار گرفت که چهار رخساره رسوبی عمده و چهار زیر محیط در آنها تشخیص داده شد:
Restricted platform top; miliolid, green algae-dominated wack to grainstones:
شامل کربنات های نازک لایه وکستونی تا گرینستونی حاوی قطعات اسکلتی ریز است. به صورت محلی دارای بایوتوربیشن است. در این واحد روزن داران کف زی مربوط به آب های کم عمق نظیر میلیولیدها دیده می شود. دیگر بایوکلاست ها شامل جلبک سبز، شکم پایان و روزن داران کف زی متنوع دیگر است. این رخساره به عنوان کم عمق ترین محیط کربناته پلاتفرمی و در سازند داریان تفسیر می گردد.
:Open platform; rudist and mixed fauna wackestones, pack and floatstones شامل آهک های نازک تا متوسط لایه وکستون- پکستون تا رودیست فلوتستون است در این واحد فوناهایی نظیر محیط قبلی دیده می شود. ضمن اینکه در این واحد رودیست همراه با مخلوطی از روزن داران کف زی، دوکفه ای، شکم پا، اویستر و مرجان نیز دیده می شود این رخساره به عنوان بخش باز پلاتفرم کربناته سازند داریان تفسیر می گردد.
:Platform margin; orbitolinid-dominated wackestones and packstones شامل آهک های گاهاً رسی نازک تا متوسط لایه وکستونی تاپکستون حاوی اربیتولینای فراوان است. در این واحد فونای غالب اربیتولینا می باشد که علاوه بر آن مقادیر کمتری دوکفه ای و اکینید نیز دیده می شود. این رخساره به عنوان حاشیه پلاتفرم رسی کم شیب سازند داریان تفسیر می گردد و در قاعده داریان بالایی دیده می شود.
:Intra shelf Basin این محیط خود دارای دو زیرمحیط زیر است:
Organic-rich intra-shelf basinal shale (a : این رخساره شامل تناوبی از لایه های کربناته نازک لایه تا چند متری و اینتروال های با ضخامت های متغیر مارنی است که بیشتر لایه های کربناته حاوی بیتومن می گردد. میان لایه های مارنی می تواند حاوی بیتومن باشد و یا نباشد. مواد آلی عمدتاً دریایی و از تیپ II می باشند. این لایه ها ممکن است حاوی نودول های کلسیتی، نودول های غنی از آهن وگلوکونیت باشند. فونای این واحد عمدتاً شامل آهک های پلانکتونی (Favusella washitensis و Hedbergella spp.)، الیگوستژینا، آمونیت، رادیولاریا و ناتیلوئید می باشد. رادیولاریا و روزن داران پلاژیک غالباً در لایه های آهکی پکستون تا گرینستون متوسط لایه وجود دارند. گاهاً خرده های خارپوستان و استراکود نیز در این واحد دیده می شود. این رخساره به عنوان عمیق ترین بخش Intra- shelf تفسیر می گردد که عمق آب در آن از 60 تا 150 متر بوده است.
Organic-poor, clay-rich intra-shelf basinal marls (b : این رخساره شامل مارن های زرد تا سبز کم ضخامت با میان لایه های کربناته وکستون تا پکستونی است و گاهاً حاوی اربیتولینای فراوان می گردد که قطر آن ها تا 2 سانتی متر هم می رسد. دیگر ماکروفونای این واحد شامل اگزوژیرا، آمونیت، دوکفه ای و اکینید می باشد. این رخساره نشاندهنده بخش کم عمق با اکسیژن بالای Intra- shelf تفسیر می گردد که عمق آب در آن از 10 تا 40 متر بوده است.
محیط رسوبی چهارم یاshallow-marine, condensed iron-rich siliciclastic : در کوه خورموج و در بخش معادل ماسه سنگ بورغان در قاعده سازند کژدمی مورد شناسایی قرار گرفت که چهار رخساره رسوبی عمده و چهار زیر محیط در آنها تشخیص داده شد:
Quartz sandstones facies: شامل سیلت تا ماسه های کوارتزی ریزدانه و نیمه زاویه دار و مچور خاکستری تا قهوه ای که دارای لایه بندی از چند سانتی متر نزدیک به یک متر و عاری از فسیل است.
Claystone facies: این رس ها عمدتاً شامل کائولینیت است که به مقدار کمتری در آن ایلیت و اسمکتیت هم دیده می شود. گاهاً ممکن است دانه های کوارتز در اندازه سیلت هم در آنها دیده شود. ماکروفونای این واحد شامل اربیتولینید، اکینید و دوکفه ای است. لایه های رس سنگ دارای ضخامتی از 40 سانتی متر تا یک متر است.
Glaucony facies: این رخساره شامل گلوکونیت های گلوبولار در اندازه سیلت تا ماسه ریز است که 30 تا 90 درصد رسوب را تشکیل داده است و دارای مقادیر مختلفی ماسه کوارتزی نیز می باشد. لایه های این رخساره دارای ضخامتی از 30 تا 60 سانتی متر است. گاهاً در بین آنها اربیتولینا و آثار ضعیفی از بایوتوربیشن دیده می شود. دوره مچوریتی پیشرفته گلوکونیت ممکن است نیاز به یک مرحله توقف 500 هزار ساله در رسوبگذاری داشته باشد (Odin, 1988).
Oolitic ironstone facies: این رخساره 10 درصد رسوب را تشکیل داده است و دارای مقادیر مختلفی ماسه کوارتزی نیز می باشد. درصد کمی از اُاُلیت ها دارای هسته کوارتز ماسه ای یا سیلت است. اُاُلیت ها معمولاً فشرده هستند. گاهاً در آنها اربیتولینا و دوکفه ای های با دیواره ضخیم نیز دیده می شود. لایه های رخساره اُاُلیت های آهنی دارای ضخامتی از 40 سانتی متر تا 1 متر است.
در بررسی سکانس استراتیگرافی برسی های زیست چینه ای و شیمی چینه ای (Chemostratigraphy) با دقت بالایی صورت پذیرفت. در بحث بایواستراتیگرافی، کنترل های سنی لازم با فسیل های شاخص صورت پذیرفت. اربیتولینیدهای بارمین- آپسین بر اساس کارهای Schroeder et al., 2010 در صفحه عربی و شمال آفریقا و تطابق آن با فرم های کم عمق ایران صورت پذیرفت و نتایج زیر حاصل شد:
فسیل بسیار شاخص و دارای رنج سنی کوتاه Montseciella arabica , James and Wynd, 1965 در بخش خلیج سازند گدوان، قابل تطابق با نمونه های قطر، امارات، عمان، یمن و سومالی بود (Schroeder et al., 2010). این فرم قبلاً تحت عنوان Dictyoconus arabicus نامیده می شد.
رأس داریان در ایران یک سطح دو زمانه است (diachronous). در فـــــــارس سن آن انتهای آپسین پیشین است؛ در خوزستان سن آن آپسین پسین بوده و در زاگرس مرتفع سن رأس داریان آلبین پیشین تعیین شد. در کارهای قبلی که توسط James and Wynd, 1965 صورت گرفته بود، سن رأس این سازند را آپسین می دانستند.

Share