از بین 50 کارآموز، 25 نفر از کارآموزان رشته های مورد نظر بیان نمودند:” تعداد مربیان خیلی کم است، و به خاطر دستمزد پایین و ساعات کاری زیاد انگیزه آن ها پایین است و با علاقه درس نمی دهند”.
به طور کلی بیشتر کارآموزان این گونه بیان کردند که به دلیل ساعات کاری زیاد و عدم فرصت کافی برای مطالعه، علم و دانش مربیان به روز نیست، اطلاعات آن ها در حد وسایل قدیمی موجود در کارگاه می باشد. زیرا مسئولیت اداره کارگاه و حفظ وسایل، تدریس دروس تئوری و عملی همه بر عهده مربی است فشار کاری زیاد باعث می شود که نتوانند هیچ یک را به درستی انجام دهند. از طرفی به علت نداشتن کمک مربی اگر برای مربی مشکلی پیش بیاید یا بخواهد در دوره های بازآموزی شرکت کند کلاسش تعطیل می شود. همچنین تعداد 21 نفر از کارآموزان بیان داشتند برای این که اطلاعات مربیان به روز شود موانع زیادی وجود داشت از جمله: کتاب مشخص در اختیار آنان وجود نداشت، ساعات کاری آنان زیاد بود، زمانی جهت مطالعه و تحقیق در اختیار مربیان نبود. کارآموزان پیشنهاد کردند برای آشنایی مربیان با مهارت های جدید باید آن ها مدتی به شرکت های صنعتی بروند تا ابتدا خودشان این مهارت ها را آموزش ببینند و به ما منتقل کنند. اطلاعات بدست آمده از مصاحبه های به عمل آمده با کارآموزان در زمینه توانایی و صلاحیت مربیان رشته های طرح 18 ماهه نشان داد که توانایی و صلاحیت مربیان رشته های طرح 18 ماهه از دید کارآموزان مناسب نمی باشد.
کارآموز رشته مکانیک صنایع طرح 18 ماهه در رابطه با توانمندی مربیان چنین عنوان می کند: ” اطلاعات مربیان در حد پایین می باشد از لحاظ تئوری و عملی خیلی ضعیف می باشند مدیران مرکز فنی و حرفه ای باید مربیان خود را از بخش صنعت استخدام و از مهندسین شرکت ها استفاده کنند”.
کارآموز دیگری از رشته تراشکاری در مورد نظارت مربیان بر کارآموزان چنین بیان می کند. ” نظارت مربی در کارگاه کم است مربیان بر کار کارآموزان نظارت نمی کردند و به همین علت تجهیزات خراب می شد و تا مدت ها ما از آن دستگاه محروم بودیم”.
کارآموز رشته ی مکانیک صنایع بیان کرد ” مربیان کلاس ها را برای رفع تکلیف برگزار می کردند. این کارآموز گفت مربیان تعهد شغلی ندارند همچنین علم مربیان به روز نبود و با بازار کار هماهنگی نداشت مثلا CNC دستی برای تراشکاری آموزش می دادند اما در بازار کار تراشکاری ها با دستگاه های اتوماتیک انجام می شود. یکی دیگر از کارآموزان گفت کارآموزان توانایی و قدرت انتقاد از مربی را نداشتند مدیریت و رئیس مرکز باید پشتیبان این قضیه باشند که کارآموز از مربی کار بخواهد.
کارآموز رشته مکانیک صنعتی بیان داشت” مربیان دوره در کارشان ثبات نداشتند و دائما در حال عوض کردن پست خودشان بودند. بعضی از آن ها در پست ها و جایگاه های مختلف سازمان بودند و بعد از مدتی دوباره به عنوان مربی شروع به تدریس می کردند این امر موجب ناآگاهی مربی از آموزش هایی که قبلا داده شده و آموزش هایی که نیازمند تدریس بود می شد که همین امر باعث عدم یکپارچگی آموزش ها و در نهایت منجر به آموزش های تکراری و سطحی این مربیان می شد.
2-3- مقیاس مربوط به امکانات و تسهیلات مرکز فنی وحرفه ای طرح 18 ماهه از دیدگاه کارآموزان
جدول 8-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه مرکز فنی وحرفه ای شهر اصفهان را نشان می دهد.
جدول 8-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
گویه ها
09/1
84/3
50
نبود اکیپ تعمیراتی برای تعمیر به موقع و سریع دستگاه ها و تجهیزات این طرح
20/0
11/4
50
عدم هماهنگی و تجهیزات خراب و قدیمی مرکز باعث تبلیغات سوء و عدم انگیزه کارآموز می شد
54/0
30/4
50
عدم جایگزینی سیستم ها و به روز نشدن و بازسازی تجهیزات
21/1
70/3

                                                    .