رشته حقوق

شرمساری بازپذیرکننده

دانلود پایان نامه

خردهفرهنگ مجرمانه، منظومهای از توجیهات و هنجارهای رفتاری است که باهم و در کنار هم از رفتار مجرمانه حمایت میکنند. این تجمع معمولاً توسط گروههای خردهفرهنگی که به طرق مختلف حمایت اجتماعی نظاممندی را از جرم بعمل میآورد، تسهیل میگردد- تدارک فرصتهای مجرمانه برای اعضا، ارزشهای مجرمانه، نگرشهای تضعیفکننده ارزشهای قانونپذیری رایج و مرسوم، یا فنون و تکنیکهای خنثیسازی ارزشهای مرسوم (کالن،259:2011).
بسیاری از تحقیقات تأثیر همالان بزهکار یا خردهفرهنگ بزهکاری را بر بزهکاری نوجوانان نشان دادهاند (های،2001؛لوسونز،2007؛یانوویتکی،2005؛گرین،2009؛باور،2008؛هوانگ،2006؛هوچستتلر،2002؛گو،2004؛ زنگ،1997). همالان بزهکار در زمره واقعیتهای اصلی بریث ویت قرار دارد که یک نظریه معتبر در زمینه جرم باید با آن برازش یابد. الگوی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، آشکارا چنین القا میکند که بین رفتار مجرمانه معاشران فرد و انتظار آتی شرمساری متخلف رابطه وجود دارد. به سادگی، اگر نزدیکان فرد مجرم باشند، احتمال کمتری دارد که در صورت انجام جرم توسط متخلف، احترام یا ارادت خود را از او دریغ ورزند. از سوی دیگر، در صورت عدم ارتکاب رفتار مجرمانه توسط معاشران نزدیک فرد، احتمال بیشتری وجود دارد که احترام یا ارادت خود را از شخصی که مرتکب جرم شده، بازستانند. بنابراین، طبق استدلال بریث ویت، انتظار شرمساری شخص در صورت ارتکاب جرم، مستقیم با مجرمیت نزدیکان صمیمی فرد ارتباط دارد. به سخنی دیگر، معاشرت افتراقی باید بر سطح انتظار شرمساری موثر باشد و انتظار شرمساری نیز احتمالاً میانجی همه یا بخشی از تأثیر ات معاشرت افتراقی بر نیت مجرمانه خواهد بود (ربلون،989:2010).
لوسونز (2007) در آزمون نظریه بریث ویت به این نتیجه رسید که همالان بزهکار بر بزهکاری دارای اثر مثبتی بوده و واسط رابطه بین بههمپیوستگی و بزهکاری و همچنین انگزنی و بزهکاری است. بنابراین، شواهد موجود در خصوص معاشرتهای همالان و خانواده، از این مدعای بریث ویت حمایت کرده است که افراد، تصمیمات خود را در مورد تخلفات بر اساس ادراک و تلقی خود از واکنش دیگران معنیدار (یعنی همالان، والدین) اتخاذ میکنند. بنابراین، روشن و واضح است که معاشرتهای افراد، نه تنها در میزان ارتکاب جرم، بلکه در سطح شرمساری مورد انتظار شخص قبل از ارتکاب جرم نیز نقش مهمی ایفا مینماید. هر چه تجربه عاطفه شرم صبغه اجتماعی داشته باشد، همان قدر محتمل است که اثر متغیرهای معاشرت افتراقی بر تخلف با میانجیگری ادراک از مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد.
شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. پنج متغیر در حول بههمپیوستگی در بالای سمت چپ، جزو مشخصات افراد میباشد؛ دو متغیر در بالای سمت راست جزو مشخصات جامعه هستند؛ به هر حال، سطوح بالای جرم و شرمساری از جمله متغیرهایی هستند که هم در بین افراد و هم در بین جوامع، کاربستپذیر هستند. این تئوری اجمالاً نشان میدهد که چرا برخی افراد و برخی جوامع جرم بیشتری را به نمایش میگذارند.
تحرک مکانی
+
سنین 15تا 25
+

+
+
+
+
+
+
+
انگزنی
شرمساری بازپذیرکننده
شرمساری
+
+
+
اجتماعگرایی

مطلب مشابه :  نشانه های جغرافیایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید