شرمساری بازپذیرکننده

شرمساری بازپذیرکننده

تأثیر شرمساری بازپذیرکننده بر بزهکاری چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
تأثیر شرمساری بر بزهکاری چیست؟
تأثیر بازپذیری والدین بر بزهکاری چیست؟
تأثیر انگ زنی والدین بر بزهکاری چیست؟
تأثیر به هم پیوستگی خانوادگی بر بزهکاری چیست؟
تأثیر همالان بزهکار بر بزهکاری چیست؟
تأثیر به هم پیوستگی خانوادگی بر شرمساری چیست؟
تأثیر به هم پیوستگی خانوادگی بر بازپذیری چیست؟
تأثیر به هم پیوستگی خانوادگی بر انگ زنی چیست؟
تأثیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی بر بزهکاری چیست؟
تأثیر انتظار شرم بر بزهکاری چیست؟
تأثیر تعاملی انگ زنی و فشار بر بزهکاری چیست؟
تأثیر تعاملی شرمساری و فشار بر بزهکاری چیست؟
فصل دوم
پیشینه تجربی و نظری تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه تجربی
وضعیت و موقعیت تجربی نظریه شرمساری، به رغم جذبه منطقی و فواید تحلیلی و بویژه ارتباط آن با عدالت ترمیمی مبهم و مسألهآمیز است. زیرا دادههای مستقیم اندکی در خصوص فرضیههای آن گزارش شده است (تایتل،595:2003؛ بوچکوار،404:2005).
اگر آزمونهای تجربی نظریه شرمساری در میان تحقیقات خارجی اندک و کمشمار باشد، در میان تحقیقات تجربی داخلی، اساساً هیچ تحقیقی، به جز یک مورد (سعیدی و دیگران،1389) یافت نمیشود، که آن نیز به نحو بسیار کلی و مجمل و در عین حال ابهامآمیز انجام یافته است. در این قسمت نخست به شرح و بیان تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقات خارجی پرداخته میشود.
پژوهش‏های داخلی
با جستجو در میان مقالات و تحقیقات داخلی به زبان فارسی، در حوزه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تنها یک تحقیق تجربی مشاهده شد که اجمالاً به این نظریه اشاره کرده و شرمساری بازپذیرکننده را به عنوان یک متغیر مستقل تعریف کرده است (سعیدی و دیگران،1389). در این مقاله شرمساری بازپذیرکننده نه به صورت یک فرایند بلکه به عنوان یک مفهوم بکار رفته و روشن است که این تعریف ناظر به صورتبندی اولیه این نظریه بوده است. متغیر شرمساری در این تحقیق تعریف جداگانهای نداشته است. در ضمن راجع به نحوه اندازهگیری و عملیاتیکردن این متغیر هیچ توضیحی ارائه نشده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که متغیر شرمساری بازپذیرکننده بر میزان مصرف سیگار اثر مثبت و نسبتاً قوی دارد. نتیجه این تحقیق، در تقابل با ادعای نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت بوده است که مدعی است شرمساری بازپذیرکننده بر جرم و انحراف تأثیر منفی دارد. به دلیل ناروشن بودن تعریف مفهومی و عملیاتی این مفهوم در مقاله مزبور، داوری در باب اعتبار درونی این یافته دشوار است. در ضمن در این مقاله هیچ توضیح و یا بحثی راجع به شدت و جهت این رابطه ذکر نشده و لذا چندان معلوم نیست که به چه دلایلی این نوع نتیجه (بر خلاف پیشیبینی بریث ویت) حاصل شده است.

Share