شرمساری بازپذیرکننده

شرمساری بازپذیرکننده

7
3
4
ناحیه چهار
4
2
2
ناحیه پنج
30
14
16
کل
بدین‌سان،‌ در مرحله اجرا ابتدا براساس‌ فهرست‌ مدارس‌ متوسطه هر یک‌ از نواحی آموزشی شهر تبریز ، مدارس‌ مورد نیاز بصورت‌ تصادفی‌ سیستماتیک‌ برگزیده‌ و‌ سپس در هر مدرسه‌ یک‌ کلاس‌ سوم‌ به‌ شیوه‌ تصادفی‌ ساده‌ (قرعه‌کشی‌) از بین‌ کلاس‌های‌ سوم‌ مدرسه‌ توسط‌ پرسشگر انتخاب‌ و کلیه دانش‌آموزان آن کلاس مورد پرسش قرار ‌می‌گیرند.
واحد تحلیل، واحد مشاهدهو سطح تحلیل
واحد تحلیل نشانگر موضوع یا چیزی است که مفهومسازی روابط رفتاری ما بین سازههای نظری در زمینه آن صورت میگیرد. فرد یک واحد تحلیل طبیعی است. البته فرد تنها واحد تحلیل قابل تعریف نیست. واحد تحلیل شامل خانوارها، اسطورهها، سیستمهایی نظیر سیاست و اقتصاد، اجتماعات محلی، فرهنگها و جامعهها میباشد. واحد مشاهده نیز حاکی از یک موضوع یا چیزی است که در مورد آن اندازهگیری انجام میگیرد. (دنتون،4:2007). واحد تحلیل اندازهگیری را در یک مطالعه کمّی امکانپذیر میسازد. (ماتوسو،311:2007). واحد تحلیل و واحد مشاهده در این پژوهش فرد و سطح تحلیل، دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز است. به عبارتی فرد، موضوعی است که متغیرهای تحقیق صفت آن میباشند. واحد مشاهده نیز فرد است. چرا که اندازهگیری متغیرها، از تک تک افراد انجام میگیرد و نه از یک سیستم یا جامعه و یا فرهنگ. واحد تحلیل با سطح تحلیل ارتباط نزدیک دارد (ساعی،93:1387). با توجه به واحد تحلیل (فرد)، سطح تحلیل نیز خرد میباشد.
اعتبار و پایایی تحقیق
بخش مهمی از تحقیقات علوم اجتماعی، به تعریف و تصریح رفتار انسانی اختصاص دارد. یعنی استفاده از ابزارهای اندازهگیری برای مشاهده رفتار انسانی. (دروست،105:2011). اعتبار مفهوم سادهای نیست و مولفههای آن توسط نویسندههای مختلف، به صورتهای متفاوتی تعریف شده است. (لامک،212:2013؛ویرسما،2:2010). اعتبار درونی به میزانی اشاره دارد که مشاهدات و اندازهگیریهای علمی، معرفهای قابل اعتمادی از واقعیت باشند. اعتبار بیرونی نیز ناظر به این موضوع است که این معرفها، تا چه اندازه، در بین گروهها به طور موجه و پذیرفتهشدهای، قابل مقایسهاند (لکاپت،32:1982)
تقسیمبندی دیگری نیز از اعتبار وجود دارد. سه گونه اعتبار از هم قابل تفکیک است: 1) اعتبار وابسته به معیار؛ 2) اعتبار محتوا؛ 3) اعتبار سازه… (کارمینس،1979: 17-23). در این قسمت، به اعتبار سازه متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته میشود.
اعتبار سازه
اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگزنی
در این رساله، قبل از هر چیز، لازم است اعتبار مفاهیم اصلی نظریه بریث ویت بررسی شود. مطابق با پیشنهاد تجدید نظر شده بریث ویت (بریث ویت و بریث ویت،2001)، شرمساری، بازپذیری و انگزنی به عنوان سه مفهوم مستقل در نظر گرفته شد. در اینجا، در واقع، به طرح این سئوال پرداخته میشود که ساختار نظریه «شرمساری بازپذیرکننده» بریث ویت، چندبعدی است؟ برای پاسخ به این پرسش، با توجه به ابهامات موجود در تعریف مفهوم شرمساری بازپذیرکننده و بدست آمدن نتایج مغشوش و نامنظم و غیریکدست، نخست به تحلیل عاملی اکتشافی تمسک جستهایم.
در انجام تحلیل عاملی، باید ابتدا از این مسأله مطمئن گشت که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر آیا تعداد دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده میشود. KMO شاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میسازد که آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عوامل پنهانی و اساسی است یا نه. مقدار این شاخص از صفر تا یک متغیر است. هر چه مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبتر هستند. معمولاً در شرایطی که KMO کم (معمولاً کمتر از 6/0) باشد، نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشند.
آزمون بارتلت نیز، این مسأله را بررسی میکند که آیا ماتریس همبستگی، برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است یا نه. اگر Sig آزمون بارتلت کمتر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است؛ زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.

Share