شرمساری بازپذیرکننده

شرمساری بازپذیرکننده

9327
10988
کل
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. پسران و دختران در این تحقیق، به مثابه دو طبقه نمونهای اصلی انتخاب گردیدند. دلیل انتخاب جنسیت به مثابه طبقه نمونهای، تأکید نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت (1989) بر توانایی تبیینی بهتر تفاوتهای جنسیتی بزهکاری توسط این نظریه بوده است. روش کار به این صورت بوده است که در مرحله اول از کلیه نواحی پنج گانه تبریز که دارای 305 دبیرستان پسرانه و دخترانه است، تعداد 30 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. بعد از مشخص شدن مدارس، یک کلاس به طور تصادفی انتخاب و تست های لازم اجرا شد. پس از گردآوری دادهها، فرضیات تحقیق به محک آزمون نهاده شدند.
تعداد نمونه لازم بر اساس فرمول زیر جهت برآورد حجم نمونه برای متغیرهای پیوسته (کمّی) محاسبه میگردد.
(فرمول ‏4-1:فرمول کوکران)
N: جمعیت مبنای نمونه گیری
n: اندازه نمونه مورد نیاز
t: مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 95/0 که معادل 96/1 است.
:sانحراف استاندارد جمعیت تحقیق (با توجه به اینکه اندازه دقیقی در مورد میزان پراکندگی (انحراف استاندارد) نمره های متغیر وابسته در جمعیت تحقیق در دست نیست، اندازه بدست آمده از مطالعه ابراهیمی (1389) که از جمعیت وسیعی از جوانان کشور (5028 نفر) بدست آمده است (برابر با 6/0) به عنوان برآوردی از مقدار این پارامتر تلقی گردید.
d: مقدار خطای مجاز یا میزان خطای نسبی برآورد برای صفت مورد نظر است. با توجه به این که مقدار d به میزان پراکندگی و در نتیجه انحراف استاندارد نمرههای پاسخگویان در متغیر وابسته بستگی دارد، مقدار آن کوچک و به میزان تقریبی 04/0 اختیار گردید. از طریق کوچک اختیار کردن تعمدی مقدار d سعی شده است اندازه نمونه، کمی بیشتر از حد معمول برآورد شود. بیش برآورد اندازه نمونه، به سه دلیل صورت گرفته است:
اولاً، اگر خطاهایی، آمارگیری و استخراج نتایج را تهدید کند، نتایج حاصله هنوز هم از درجه اطمینان کافی و قابل قبول برخوردار باشند. ثانیاً، نمونه کافی برای مطالعه گروههای فرعی تشکیلدهنده جامعه در دسترس قرار گیرد؛ و ثالثاً، در چارچوب امکانات موجود (هزینه، زمان، …)، بتوان به بالاترین حد دقت احتمالی ممکن دست یافت.
بنابر آنچه گفته شد، برآورد اندازه نمونه برای جمعیت دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 در شهر تبریز به شرح زیر تعیین گردید:
برای جبران مواردی که ممکن است به سوال های پرسشنامه پاسخ کافی ندهند یا پاسخ شانسی بدهند و یا تمایلی به شرکت در مطالعه نداشته باشند، اندازه نمونه مورد نیاز به میزان تقریبی 8 درصد افزایش داده شد. بدین ترتیب، اندازه نمونه جمعاً برابر با 900 نفر تعیین گردید. از آنجا که کسر نمونه ای (= ) تقریباً برابر با 04/0 و از حد نصاب 05/0 کمتر است، نیازی به تصحیح رقم بدست آمده نیست.
این تعداد نمونه (900 نفر) متناسب با حجم جمعیت دانشآموزان دختر و پسر مزبور ، بین نواحی پنج گانه آموزش و پرورش تبریز توزیع گردید (هر ناحیه به تفکیک جنس معرف یک طبقه ‌می‌باشد). تعیین حجم نمونه در هر یک از این ده طبقه ناهمپوش بر اساس فرمول (4-1) محاسبه می‌شود.
nx= فرمول ‏4-2:تعیین حجم نمونه در هر طبقه
N: جمعیت تحقیق
Nx: جمعیت هر طبقه
n: کل نمونه
nx: نمونه هر طبقه
بر اساس اعمال فرمول فوق‌الذکر، نتایج نهایی مربوط به تعداد نمونه‌های دانش‌آموز و توزیع آن به تفکیک جنس و نواحی آموزشی به شرح ذیل در جدول 4-11 منعکس شده است.
جدول ‏411: حجم نمونه تحقیق برحسب دانش‌آموز به تفکیک جنس و نواحی آموزشی

Share