شرطی سازی کلاسیک

شرطی سازی کلاسیک

شکل 4 : مدل بصری الگوی حافظه کاری بدلی(1990)
بدلی(1986) نشان داد که با توجه به این که ارائه شنیداری کلمات دسترسی مستقیم به حلقه واج شناختی را فراهم می‌سازد، و ارائه دیداری، تنها دسترسی غیر مستقیم به حلقه واج شناختی را فراهم می‌سازد، بنا بر این عملکرد حافظه کوتاه مدت برای متون معنایی و اطلاعاتی با ارائه شنیداری بهتر از ارائه نوشتاری اطلاعات است.
سومین بخش مهم حافظه کاری، سازوکار اجرایی مرکزی است که هم فعالیت‌های مربوط به توجه را هماهنگ می‌سازد و هم بر پاسخ‌ها حاکم است. این بخش تصمیم می‌گیرد که کدام اطلاعات بیشتر پردازش شود و این پردازش چگونه انجام گیرد. چهارمین عنصر تعدادی از سامانه‌های فرعی در اختیار هستند که سایر تکالیف شناختی یا ادراکی را انجام می‌دهند(بدلی، 1990)
در حالی که در دیدگاه سه انباری بر ظروف ساختاری اطلاعات ذخیره شده تاکید شد، الگوی حافظه کاری بر کارکرد حافظه کاری در اداره فرایند‌های حافظه تاکید می‌کند که شامل رمزگردانی و تلفیق اطلاعات است. الگوی حافظه کاری با این نظر که ممکن است سامانه‌های چندگانه‌ای در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات درگیر باشند سازگار است. بر طبق سامانه چندگانه حافظه، حداقل دو سامانه برای ساماندهی و ذخیره اطلاعات وجود دارد، یکی برای اطلاعاتی که دارای مرجع زمانی و مکانی مشخصی است مانند این که دیروز ناهار چه غذایی خوردید؟ و دیگری برای اطلاعاتی که مرجع زمانی مشخصی ندارند مثل تعریف حافظه چیست؟(استرنبرگ، 2006)
به نظر می‌رسد بر طبق دیدگاه سه فرایندی توجه و تکرار بسط دهنده موجب انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت است. اگرچه این دیدگاه اطلاعات دقیقی از مراحل حافظه ارائه نکرده است، ولی در تبیین چگونگی ثبت و ماندگاری اطلاعات در حافظه ناتوان بوده و نیز در مورد نقش هیجان‌ها و عواطف تبیین مشخصی ندارد. شاید مهمترین نقش این نظریه این بود که بر اساس آن، رویکرد خبردپردازی در آموزش شکل گرفت که از رویکردهای موفق بوده و اثرات رضایت بخشی بر فرایند آموزش در مدارس داشته است.
2-12-5-2 سایر تقسیم بندی‌های حافظه
شاید بهترین روش برای فهم حافظه این است که درباره فرایند‌های تولید حافظه اطلاع کسب شود. مغز پستانداران در آغاز با شیوه ابتدائی (خوگیری، حساس شدن و شرطی شدن)شروع به یاد گیری نمود و بنابراین فقط قادربودند که انواع ابتدائی حافظه را به وجود آورند. با رشد ساختار‌های عالی تر مغز در طول تکاملی پستانداران شیوه‌های بیشتر را برای کسب دانش درباره موقعیت‌ها به دست آورد. بعبارت دیگر حافظه یک موقعیت تنها شامل یک رد عصبی منفرد نبوده بلکه مجموعه‌ای از ردهای بهم پیوسته را تشکیل می‌دهد.
اندل تولوینگ تقسیم بندی حافظه‌های سمانتیک یا معنایی و حافظه اپیزودیک یا رویدادی را در حافظه بلندمدت پیشنهاد کرد. به عقیده او دو نظام پردازش اطلاعات در حافظه بلندمدت انسان وجود دارد.
در حافظهی اپیزودیک (حوادث خاص)اطلاعات یا حوادث زمان و مکان خاصی دارند و روابط زمانی و فضایی میان اطلاعات وجود دارد، البته لازم نیست که این اطلاعات بر حسب ساعت و تقویم مشخص شوند بلکه ترتیب زمانی حوادث مهم است. این اطلاعات در معرض تبدیل و تغییر و فراموشی اند و برای افراد به صورت اختصاصی تجربه می‌شوند. این اطلاعات هم می‌توانند تحت تأثیر حافظهی معنایی باشند و هم به طور مستقل از حافظه معنایی پردازش شوند. حافظهی معنایی اطلاعات عمومی و مشترک شامل زبان، دانش و خزانه‌ی لغات، قوانین، فرمول‌ها و مفاهیم بین انسان‌هاست این اطلاعات ویژگی‌های زمانی و مکانی ندارند و کمتر در معرض تغییر و تحول و فراموشی اند (تولوینگ، 1973).
سامانه مجزای دیگر سامانه دانش اجرایی یا حافظه دانش اجرایی است که به نظر می‌رسد مخچه در این نوع حافظه بیشتر دخیل باشد. شواهد شناختی و عصب روانشناختی که از وجود حافظه اجرایی مجزا حمایت می‌کند، مستند سازی شده است و این نظریه را مورد تایید قرار داده اند(کوهن و همکاران 1985و گلاور، رانینگ و برونینگ، 1996)
اسکوایر و همکاران (1990) بر اساس مطالعات تالوینگ بیان می‌کنند نخست باید حافظه به دو بخش بیانی و غیر بیانی تقسیم شود. برای مثال وقتی افراد می‌خواهند در باره حافظه صحبت کنند باید در مورد موضوعات آن فکر کنند که حافظه بیانی آنان را تشکیل می‌دهد. حافظه بیانی همان نوعی است که عموم مردم آنرا به عنوان حافظه می‌شناسند . حافظه بیانی خود آگاه بوده وشامل: وقایع حقایق واطلاعات عمومی درباره تجربیات کسب شده است تقریباً تمام اطلاعاتی که در تحصیلات مدرسه‌ای به افراد داده می‌شود، جزو این حافظه قرار می‌گیرند. حافظه غیر بیانی برای ذهن خودآگاه در دسترس نیست. هنگامی که کاری انجام می‌دهید حافظه غیر بیانی فعال می‌گردد. در اینجا کوشش آگاهانه برای به یاد آوردن انجام نمی‌شود. برای مثال حافظه ما در مورد فعالیتهای تایپ کردن، چر خاندن چوب گلف و همین طور نفرت یا علاقه مندی به شخص به خصوصی غیر بیانی هستند. به یاد آوردن خاطره دوچرخه سواری حافظه غیر بیانی است اما به یاد آوردن اینکه شما می‌توانید دوچرخه برانید بیانی است.
تالوینگ و شاختر (1994) تفاوتهایی را بین چندین نوع از حافظه‌های غیر بیانی را مشخص نمود: مهارت- ابتدائی-شرطی کلاسیک وغیره. حافظه‌هایی مهارتی شامل :طرحهایی برای ساختن حرکتهایی که در راه رفتن ،خوردن، رانندگی، صحبت کردن و غیره دخیل هستند و جنبه ناخودآگاه دارند. این حافظه به احتمال زیاد در داخل هسته‌های قاعده‌ای قرار دارد بعضی از روانشناسان برای این حافظه نام ادراکی- حرکتی را ترجیح می‌دهند. حافظه‌های شرطی کلاسیک عبارتند از:واکنشهای خودکار نسبت به محرکهای شرطی شده. این نوع حافظه اغلب هیجانی یا انگیزشی است خاطرات مربوط به گرایش یا دوری جستن از محر کهایی بخصوص در این حافظه نگهداری می‌شوند. تمام محرکهایی که در زندگی به عنوان تقویت شرطی عمل می‌کنند نیز این چنین هستند زیرا خاطرات لذت آور را فرا می‌خوانند .
حافظه ابتدائی نوع مختصری از به یاد سپاری است که در مهارتهای اولیه دیده می‌شود حافظه کار نوعی از حافظه از وقایع و حادثه ایپزودیک است برای مثال جایی که اتو مبیل تان را پارک نمودید، کلاسی که امروز حاضر شدید و نهاری که خوردید از جمله خاطراتی هستند که در حافظه کار ذخیره می‌شوند.
حافظه مرجع، شامل ردهای عصبی ثابت و پایدار است برای مثال دانشی که در این ترم یادگرفته شده توانایی دانشجو را در تشخیص ماشین وکتابهایش قسمتی از خاطرات ذخیره شده در حافظه مرجع است و تشخیص نوع مخصوصی از غذا و بوی آن و تشخیص دوستان از روی صورت آنان و یک درخت از روی شکل آن حافظه مرجع هستند اینها وقایعی هستند که از زمانی به زمان دیگر ثابت می‌مانند در حالی که خاطرات حافظه کار مربوط به وقایع منفرد و گذرا هستند که هر لحظه در تغییر هستند و ثبات ندارند.
حافظه مرجع برای سالها و ماهها باقی می‌ماند ولی حافظه کار چنین نیست. برای مثال اگر از کسی سئوال شود که در پانزدهم مهر سال هزار و سیصد و هفتاد صبحانه چه خوردید و بخواهد بر اساس حافظه کار پاسخ دهد موفق نخواهد شد زیرا در این فاصله زمانی، کارهایی زیادی رخ داده است که باعث اشکال در بازیابی می‌گردند اما اگر از وی بپرسند در روز پانزدهم مهر سال هزار و سیصد و هفتاد پیتزا خورده است؟ به آسانی با استفاده از حافظه مرجع و نه حافظه کار جواب می‌دهد. تحقیقات نشان داده اند که حافظه کار در هیپوکامپ قرار دارد ولی حافظه مرجع یک نوع اندوزش قشری است هم چنین حافظه غیر بیانی اساساً در درون ساختارهای زیر قشر مانند هسته‌های پایه‌ای (مهارتها )و ساقه مغز(سو گیری و شرطی سازی کلاسیک )شکل می‌گیرد.(گراهام، 1990)
تولوینگ نیز در مطالعات خود حافظه رویه ای، وحافظه آماده سازی ادراکی را نیز پیشنهاد می‌کند. او همچنین یکی از اصول مهم مربوط به حافظه را مطرح کرد که رمزگردانی اختصاصی نامیده شد و یکی از مهمترین اصول یادگیری و یادآوری به شمار می‌رود. مطابق با این اصل انسان آن چیزی را یادآوری می‌کند که یادگیری کرده باشد واینکه چگونگی یادآوری مطالب به چگونگی یادگیری آنها بستگی دارد(کریک و تولوینگ، 2000).
هر یک از چهار نوع حافظه به اطلاعات معینی مربوط هستند و در عین ارتباط با یکدیگر، به صورت جداگانه عمل می‌کنند. ساختار‌ها و مکانیسم‌های عصبی این چهار نوع حافظه با هم متفاوت اند و به لحاظ رشدی نیز ترتیب معینی در میان آنها مشاهده می‌شود، به نحوی که دوسیستم اولیه حافظه در مراحل اولیه رشد و دوسیستم عالی تر در مراحل بعدی رشد ظاهر می‌شوند. این چهار نوع سیستم حافظه به شرح زیر اند:
الف-حافظه رویه ای : این سیستم حافظه در پایین ترین مرحله قرار دارد و بیشتر به اطلاعات رفتاری محدود می‌شود و معمولاً به پردازش اطلاعات در سطوح بالاتر شناختی نیازمند نیست. انواع یادگیری شرطی و مهارت‌های ادراکی و حرکتی مثل دوچرخه سواری و خیاطی از این نوع هستند. این نوع حافظه، که روند انجام کاری را شامل می‏شود، مربوط به فعالیت‏های فیزیکی و جسمانی است که به صورت محرّک ـ پاسخ ذخیره می‏شوند. هرقدر عمل بیشتر تکرار گردد، خودکار بودن افزایش می‏یابد. برای نمونه، اگر برای مدتی طولانی کسی دوچرخه سواری نکرده باشد، به محض اینکه شروع به این کار می‏کند، محرّک‏ها پاسخ‏ها را فرامی‏خوانند. وقتی دوچرخه به سمت چپ خم می‏شود او به طور خودکار، وزن خود را به سمت راست می‏دهد تا تعادل خود را حفظ کند. از این‏رو، حافظه روندی به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می‏شود(گانیه ، 1374).
ب: حافظه آماده سازی ادراکی : این حافظه به اطلاعات مربوط به ویژگی‌ها و خصوصیات ادراکی- فیزیکی اشیا و افراد مربوط می‌شود به ترتیبی که امکان آشنا سازی ما را با اشیا، افراد و چیز‌های پیرامون خود فراهم می‌سازد. ادراک بینایی و یا شنوایی از یک شئ و یا یک فرد برای بار اول، ادراک همان فرد یا شئ را برای بار دوم تسهیل می‌نماید. این سهولت در پردازش اطلاعات، هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ صحت در اطلاعات، به نحوی صورت می‌پذیرد که فرد خود به آن هشیار نیست. این همان حافظه نهان یا ناآشکار است، یعنی فرد در بازیابی اطلاعات با سرعت و صحت بیشتر اطلاعات را حاضر می‌کند ولی خود نسبت به آن آگاهی ندارد. از این نوع حافظه در آگاهی‌های تبلیغاتی استفاده می‌گردد(فراهانی و همکاران، 1388).
ج: حافظه معنایی : حافظه معنایی به دانش عمومی فرد گفته می‌شود که مستقل از هویت فردی اوست. این اطلاعات دارای زمان و مکان مشخصی نیستند و بین افراد مختلف مشترک هستند. این بخش از حافظه شامل اطلاعات عمومی است نظیر آنکه فرد می‌داند پایتخت ایران تهران است یا در تابستان هوا گرم است و هر سال چهار فصل دارد. عقاید و مفاهیم در این حافظه قرار دارند. این اطلاعات از سازماندهی مفهومی و ساختاری(طبقه بندی، مجموعه سازی و ….) برخوردارند. در این قسمت، معانی ذخیره می‏گردند، مثلاً هنگامی که در یک کتاب جمله‏ای را می‏خوانیم معنای آن را حفظ می‏کنیم، نه کلمات یا ویژگی‏های دستوری را که در آن جمله به کار رفته‏اند(آیزنک و کین، 2005).
د: حافظه حوادث خاص(رویدادی) : این حافظه به دانش اختصاصی فرد گفته می‌شود و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که فرد در زمان و مکان معینی آنها را تجربه شخصی کرده است. مثل این که در سال گذشته از ریاضی چه چیزی را فراگرفته است؟ یا دیروز ساعت 8 صبح چه کسی را دیده است؟ این نوع حافظه در بالاترین مرحله قرار می‌گیرد و اطلاعات آن از نوعی سازمان زمانی برخوردارند و یادآوری آنها مستلزم آگاهی و هشیاری زیادی است. میزان آگاهی و هشیاری در این حافظه به مراتب از سه نوع حافظه دیگر بیشتر است. نوع بازیابی اطلاعات در این حافظه از نوع حافظه آشکار است(گلاور و همکاران، 1990).
باید توجه داشت که اطلاعات این چهار نوع حافظه خصوصاً دو نوع حافظه معنایی و حوادث خاص با یکدیگر در تعامل اند و از یکدیگر حمایت می‌کنند یعنی اگر در یادآوری اطلاعات، سیستم‌های حافظه بیشتری درگیر شوند، بدیهی است که عملکرد بهتری را از فرد می‌توان انتظار داشت(فراهانی و همکاران، 1388). همچنین لازم است به این مطلب اشاره شود که گاه محققان متفاوت نام‌های مختلفی را به نوعی خاص از حافظه داده اند که این امر موجب تفاوت ماهیتی و تقسیم آن حافظه به دو نوع حافظه نیست. مثلاً حافظه مرجع و حافظه بیانی در واقع اشاره به یک مفهوم دارند.

Share