شرایط مواجهه

شرایط مواجهه

2-2-5-استاتیک باقیمانده
به منظور حذف اثر توپوگرافی و تاثیر لایه‌های هوازده سطحی، تصحیحات زمانی باید بر روی داده‌ها اصلاح شود. هدف از این کار شیف زمانی ردلرزه‌ها به منظور قرار دادن بازتابها به صورت هر چه دقیق‌تر در روی یک منحنی هایپربولیکی می‌باشد. در بسیاری از مواقع با وجود تصحیح استاتیک، باز هم انحراف زمانی کوچکی از منحنی هایپر‌بولیکی در ردلرزه‌ها دیده می‌شود؛ که برای رفع این معضل از روش استاتیک باقیمانده باید استفاده شود‌. در این روش برای هر منبع و هر گیرنده یک شیفت زمانی در نظر گرفته می‌شود‌. مقدار شیفت مربوط به هر منبع برای تمام ردلرزه‌های مربوطه به آن منبع تصحیح می‌شود‌. همچنین مقدار شیفت مربوط به هر گیرنده برای تمام ردلرزه‌های مربوط به آن گیرنده نیز تصحیح می‌شود‌. در شکل2-6 نمایی کلی از نحوه انجام تصحیح استاتیک باقی مانده برای داده‌ها نشان داده شده است‌(ایلماز، 2001).

شکل 2-6 ، شمای کلی نحوه انجام استاتیک باقیمانده(ایلماز، 2001 )
2-2-6-کوچ
برانبارش داده‌های لرزه‌ای‌، یک تصویر اولیه از لایه‌های زیر سطحی به ما می‌دهد‌. این در حالی است که در شرایط مواجهه با ساختار های پیچیده و بازتابنده های شیب دار این تصویر اولیه را نمی‌توان با واقعیت مطابق دانست‌. به این مرحله از پردازش که موجبات قرار‌گیری بازتابنده‌ها در محل واقعی خود در زیر سطح زمین را فراهم می‌کند‌، کوچ گویند. قبل از برانبارش داده‌ها، لازم است با تصحیح NMO‌، داده ها به حالت دور افت صفر در آیند‌. هدف از این کار قرار دادن بازتابنده‌ها، درست در زیر نقطه CMP خواهد بود‌. ولی واقعیت این است که حالت دور افت صفر داده‌ها بیانگر وقایع عمود بر لایه های بازتابنده می‌باشد؛ نه وقایعی که الزاما در زیر CMP واقع شده‌اند‌. در مواقعی که لایه‌ها افقی و بدون شیب باشد؛ هر دو شرایط‌، یعنی زیر CMP واقع شدن و عمود بودن بر لایه‌، مرتفع می‌شود‌. این در حالی است که در لایه‌های شیب‌دار نقطه بازتاب‌، دقیقا در زیر CMP واقع نشده و در مجاورت آن قرار دارد‌. در این حالت تمام نقاط بازتاب ممکن بر روی یک نیم دایره واقع می‌شوند که شعاع آن به زمان رفت و برگشت موج بستگی دارد. از ساختارهای متداولی که بوجود آورنده این انحراف هندسی می‌باشند؛ می‌توان به بازتابنده‌های شیب‌دار‌، فرورفتگی‌ها و بازتابنده‌های نقطه‌ای اشاره کرد.
بازتابنده‌های شیب‌دار
داده‌های محاسبه شده با دور افت صفر، بیانگر بازتابهای موجی عمود بر سطح بازتابنده شیب‌دار از نقطه CMP مورد نظر می‌‌باشد. این در حالی است که مقطع برانبارش شده بیانگر حالتی است که مسیر بازتاب در حالت دورافت صفر‌، عمود بر سطح زمین است‌. در نتیجه‌، تصویر حاصله از بازتابنده شیب‌دار در مقطع برانباشت شده با تصویر واقعی زیر سطحی‌، دارای اختلاف شیب خواهد بود‌ ( شکل 2-7 ) این اختلاف توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود(ایلماز، 2001).

فرورفتگی‌ها
در برخی موارد‌، یک تورفتگی حوضچه مانند در وسط یک لایه بازتابی در ساختار دیده می‌شود؛ که این پدیده باعث ایجاد یک تصویر غیر واقعی از داده‌های بر انبارش شده می‌گردد ( شکل 2-8). همانطور که در شکل دیده می‌شود، از نقطه B که یک CMP در سطح می‌باشد‌، چندین پرتوی عمود بر سطح بازتابنده دیده می‌شود، که در حالت دورافت صفر تمام آنها لحاظ شده‌اند. هر یک از این بازتاب‌ها دارای زمان رفت و برگشت متفاوتی می‌باشد؛ به طوری که بجای یک بازتاب‌، سه بازتاب برای نقطه B محاسبه شده است.

شکل 2-7، سطح بازتابنده شیب دار که باخط‌چین نشان داده شده است و نقاط واقع بر آن بیانگر نقاط برخورد پرتو دورافت صفر است، در حالی که مسیر واقعی پرتوها مسیری است که بر سطح بازتابنده عمود بوده و با خط پر نشان داده شده است. بنابراین سطحی که در مقطع دورافت صفر ایجاد می‌شود، سطح با خط پررنگ با زاویه αt است(ایلماز، 2001).

شکل 2-8، سطح بازتابنده منحنی شکل که به صورت فرورفتگی می‌باشد. از یک نقطه B تعداد چندین پرتو را می‌توان بر این سطح
بازتابنده عمود کرد(ایلماز، 2001).
نقطه پراش
نقطه پراش در مقطع بر‌انبارش شده به صورت منحنی هایپر‌بولیکی پراش دیده می‌شود. این پدیده وقتی رخ می‌دهد؛ که یک نقطه برای همه نقاط سطح تشکیل پرتوی عمود دهد‌ (شکل 2-9 ) و بیانگر یک پدیده بازتاب برای همه نقاط موجود در سطح باشد . زمان رفت و برگشت موجود در این حالت با افزایش فاصله‌، افزایش خواهد یافت و شکل هایپر‌بولیکی دارد(ایلماز، 2001).

شکل 2-9، نقطه پراش که تمام پرتوها از سطح بر آن عمود در نظر گرفته می شوند(ایلماز، 2001).
با انجام مرحله کوچ :
نقاط مربوط به پدیده پراش همگی تبدیل به یک نقطه می‌شوند.
مکان و شیب دامنه‌ها تنظیم می‌شود.

Share