شرایط محیطی

شرایط محیطی

فرآیند تجزیه نوری (TiO2/UV Light) هیدروکربن‌های : پارا-نیتروفنل (PNP)، نفتالن (NP) و دی‌بنزوتیوفن (DBT) در سه راکتور متفاوت : راکتور ناپیوسته (BBR)، راکتور لوله‌ای (TBR) و پایلوت لوله‌ای (TPP) در
pHهای 3، 6 و 10 توسط Ronald Vargas و همکارش تجزیه، تحلیل و ارائه گردید ]73[. و نتایج با توجه به مدت زمان‌های قرار گرفتن در معرض نورUV، با هم مقایسه شد. نتایج با مدل لانگمویر-هینشوود(LH) هم‌خوانی داشت؛ از این رو ثوابت تعادل جذب LH (K) و ثوابت سرعت ظاهری (k) همانند ثوابت سرعت شبه درجه اول ظاهری گزارش شده‌اند. راکتور ناپیوسته گزینشپذیرترین راکتور در برابر تغییرات ترکیب و pH است که در آن ترتیب واکنشپذیری چنین است : NP > DBT > PNP، هرچند ترتیب جذب کاتالیست (K) که در هر سه pH استفاده شده بدین ترتیب می‌باشد : DBT > NP > PNP که البته NP بیشترین مقادیر k را دارد. راکتور لوله‌ای (TBR) کاراترین راکتور در میان سه راکتور تست شده است.
D.Huang و همکارانش یک فرآیند برای سنتز مواد تیتانیوم ‌دی‌اکساید متخلخل با تترا‌ بوتیل ‌تیتان در نقش
پیش‌ماده، و در شرایط محیطی ارائه نمودند ]28[. برای سنتز این مواد از فسفو تنگستنیک‌ اسید به عنوان کاتالیست، آمونیوم‌های نوع چهار برماید شامل : اکتا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (STAB)، ستیل تری متیل آمونیوم برماید (CTAB)، 1-تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (TTAB) و دودسیل تری متیل آمونیوم برماید (DTAB) در نقش عامل ساختارساز استفاده شد. STAB بهترین ساختار‌ساز بوده است. مواد TiO2 متخلخل کلسینه شده با STAB توسط طیف بینی فلوئورسانس Xray (XRF)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف بینی (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) و اندازه‌گیری‌های جذب/واجذب نیتروژن مطالعه شد. ایزوترم‌های جذب/واجذب نیتروژن ویژگی‌های ساختار متخلخل را ارائه می‌دهد. نتایج TEM نشان داد که ساختارهای درونی نامنظم ، از طریق تجمع نانوذرات TiO2 تشکیل شده‌اند. مواد TiO2 عملکرد خوبی در اکسایش DBT از خود نشان دادند. تأثیر دمای واکنش، غلظت کاتالیست، غلظت H2O2 و غلظتهای اولیه DBT بر اکسایش DBT جزء به‌ جزء آزمایش شد. زدایش DBT از یک مخلوط ppm300 از دی‌بنزوتیوفن، در 2 دقیقه به میزان 98% حاصل شد.

فصل سوم
مواد و روش‌ها
هدف از انجام این تحقیق مطالعه و بررسی فرآیند گوگردزدایی ترکیبات نفتی به روش فوتوکاتالیستی می‌باشد. با توجه به مطالب عنوان شده در فصول پیشین، در این فصل در ابتدا به بیان دستگاه‌ها، ابزارها، وسایل و مواد شیمیایی مورداستفاده در آزمایشگاه و در ادامه به روش‌های سنتز فوتوکاتالیست‌ها، تکنیک‌های تعیین مشخصات کاتالیستی، تهیه خوراک مورد استفاده و نیز تست‌های فوتوراکتوری (به صورت ایزوترمیک و سینتیکی)، کالیبراسیون و آنالیز خوراک و محصولات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنجی جرمی و در انتها نیز به تست‌های گوگردزدایی روی نمونه واقعی گازوئیل شهری پرداخته خواهد شد. روش‌های سنتز اعم از تلقیح مرطوب، دوپه‌کردن و سل-ژل برای تهیه فوتوکاتالیست‌ها و تکنیک‌های فلورسانس اشعه‌ی X (XRF)، پراکندگی پرتو X (XRD)، میکروسکوپی الکترونی روبشی(SEM/EDAX)، میکروسکوپی الکترونی عبوری(TEM)، تکنیک بررسی مورفولوژی سطح(BET/BJH) و اندازه‌گیری گاف انرژیتوسط
UV-Visble نیز جهت مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
3-1. دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه :
دستگاهها و وسایل استفاده شده در آزمایش به شرح ذیل میباشند :
1) ترازوی آنالیتیکال با دقت 1/0 میلی‌گرم، ساخت شرکت KERN
2) دستگاه سانتریفیوژ (Universal 320 مدل NF1200)
3) دستگاه pH سنج (مدل PB-11)
4) کوره آزمایشگاهی دیجیتال C°1100 با قابلیت برنامه‌ریزی دمایی (مدل Lenton Thermal Designs)
5) آون خلاء (مدل Vacuum Drying Oven Labtech)
6) دستگاه UV-Visble Double Beam (مدل Cary 100 Conc Varian)
7) حمام آب گرم با قابلیت نگه‌داری دما و هم‌زدن نمونه
8) پمپ خلاء و قیف بوخنر
9) دسیکاتور
10) همزن مغناطیسی
11) دستگاه Shaker (IKA مدل KS 501digital)
12) راکتور فوتوشیمیایی الف) 4 لامپ UV-C فیلپس با توان 8 وات، ب) لامپ زنون فیلیپس با توان400 وات
وسایل آزمایشگاهی از قبیل بالن ژوژه، استوانه مدرج، بشر، ارلن، پوآر، پیپت، اسپاتول، بوته چینی و …
14) کاغذ صافی 42 Whatman

Share