شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر

نظر قانونگذار مصر و با توجه به متون حقوقی این کشور در خصوص شرکت مدنی و تشکیل آن شرایطی لازم است که علاوه بر وجود قصد و رضا و اراده طرفین عقد شرکت، این شرکت باید دارای شرایطی چون اهلیت شرکاء، هدف شرکت، سود دهی و غیره باشد. که در زیر مورد بررسی واقع می شود. از آنجا که قانونگذار مصر همانند قانونگذاری ما و مطابق قانون مدنی و نظرات فقهی کشور ایران اصالتاً به عقد بودن، عقد شرکت معتقدند این عقد همانند سایر عقود باید دارای شرایط عمومی برای صحت آن باشد:

2-3-3-1- قصد:

در قانون مدنی مصر مطابق تعریف ماده  505 ق. م.  می توان تشکیل شرکت مدنی را تابع قصد و اراده آزاد طرفین عقد دانست. البته در برخی متون دیگر قانونگذار مصر از لفظ  ” قرارداد ” نام می برد ولی بطور کلی منظور از ” قرارداد ” قرارداد عقد شرکت است که بر مبنای اراده مشترک طرفین منعقد می شود.همچنین مطابق بند 3 ماده 53 ق.م.این کشور،اشخاص حقوقی اعم از تجاری و مدنی اراده خود را از طریق نماینده ابراز می کنند.

در حقوق مصر قانونگذار نیز بصورت کلی در خصوص قصد در هر عقدی بیان می دارد،هر گاه عبارت عقد، واضع باشند، به منظور احراز قصد متعاقدین، انحراف از انها از طریق تفسیر، جایز نیست.و چناچه تفسیر عقد، لازم باشد، ضروری است قصد مشترک طرفین را احراز و با در نظر گرفتن طبیعت معامله و امانت و اعتماد موجود بین متعاقدین طبق عرف جاری در معاملات، فراتر از معنی ظاهری الفاظ،عمل کرد.(ماده 150 ق.م. ).

2-3-3-2-رضا:

مطابق مقررات قانونی مصر در زمینه ارکان عقد،و همانگونه که بررسی شد در حقوق این کشور شرکت بعنوان عقد مستقل پذیرفته شده است،رضا یکی از ارکان هر عقدی است که در تعریف آن ماده 89 ق. م. بیان می دارد ؛با رعایت تشریفات معینی که قانون برای انعقاد عقد مقرر می کند، عقد به مجرد اینکه دو طرف، اراده های مشترک خود را مبادله کنند،واقع می شود.بیان اراده می تواند بطور شفاهی یا کتبی یا با اشاره متداول در عرف یا با عملی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قضیه،شکی در دلالت بر حقیقت مورد نظر باقی نگذارد.بیان اراده از زمانی که به اگاهی طرفین متعاقدین برسد،موثر است و در صورتی که خلافش ثابت نشود او نسبت به بیان اراده از زمان وصول اگاهه محسوب می شود.-همچنین قانونگذار در ماده 92 ق.م. مقرر می دارد ؛چنانچه کسی که اراده خود را بیان کرده  و فوت کند یا پیش از اینکه بیان اراده،موثر باشد، فاقد اهلیت گردد، بیان اراده در زمانی که به اگاهی شخص مورد نظر می رسد، در صورتی که خلافش با بیان اراده یا از طبیعت معامله ثابت نشود،از اعتبار آن کاسته نمی شود.

 

 

2-3-3-3- اهلیت شرکا:

در خصوص اهل بودن شریکان در شرکت مدنی قانونگذار مصر از لفظ اعتبار شرکاء نام می برد که می توان ” اعتبار ” را به واجد اهلیت بودن در این خصوص تعبیر نمود.[1]و بنابر قانون مدنی این کشور اهلیت باید در حدود مقررات قانونی واساسنامه یا شرکتنامه در شرکت های مدنی وشرایط مقرر بین شرکاء است.و در خصوص اهلیت اشخاص حقیقی یا شرکاء بیان می دارد ؛هر شخصی در صورتی که قانون، اهلیت او را سلب یا محدود نکرده باشد،اهلیت معامله را دارد.

2-3-3-4- موضوع شرکت:

موضوع شرکت باید با آنچه که مورد توافق طرفین یا سایر شرکاء بوده مخالف نباشد و شرکت برای آنچه که مقصود شرکاء بوده تشکیل و به فعالیت خود ادامه دهد. هر گاه موضوع تعهد، فی نفسه غیر ممکن باشد، عقد باطل است.(ماده 132 ق.م.).و هرگاه موضوع تعهد، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، قانونگذار مصر، آن عقد را باطل می داند.(ماده 135 ق. م. ).

همچنین در حقوق مصر مال اینده نیز این قابلیت را دارد که موضوع تعهد قرار بگیرد،و هر گاه موضوع تعهد، از حیث ذاتی معین نباشد باید دست کم از حیث نوع و مقدار، معین باشد و گر نه عقد باطل است.معهذا اگر عقد، نحوه تعیین مقدار را مقرر کرده، موضوع تعهد می تواند صرفا از حیث نوع معین باشد. چنانچه توافقی در مورد درجه کیفیت نباشد و کیفیت را از طریق عرف عادت یا از اوضاع و احوال نتوان احراز کرد، متعهد باید مورد تعهد با کیفیت متوسط را تادیه کند.( ماده 131 ق. م. ).

[1]– زکی، محمود جمال الدین، (1998م)، نظریه الالتزام فی القانون المدنی المصری، القاهره، الطبعه الاولی، الجزء الثانی، ص 195.

                                                    .