قانونگذار کشور مصر علاوه بر وجود شرایط عمومی برای عقد شرکت شرایط اختصاصی نیز برای صحت اینگونه شرکتها مدنظر قرار داده است. اینگونه شرایط عبارتند از: رسیدن به سود، آورده نقدی و آورده غیرنقدی که در ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

 

 

2-3-4-1- رسیدن به سود :

در شرکت می بایست قصد و هدف یا انگیزه مشترک شرکاء این باشد که سود یا بهره ای نصیبشان شود. و چنانچه توافق صریح یا ضمنی بر تقسیم سود بین شرکاء باشد بر همان اساس و در غیر این صورت به تساوی تقسیم می گردد. همچنین قانونگذار مصر در خصوص سود شریک در ماده 512 ق. م. مقرر می دارد ؛ هر گاه اورده یا سهم شریک شامل خدمات باشد، او باید خدماتی را که متعهد گردیده را اجرا کند و حساب سود حاصل را از تاریخ تشکیل شرکت در اثر خدماتی که از حیث سهم خود اجرا کرده است، ارایه کند. معهذا او به تادیه انچه از حق اختراعی که تحصیل کرده به شرکت نیست، مگر اینکه توافق، خلاف آن مقرر کرده باشد.

وهر گاه سهم هر یک از شرکاء از سود و زیان شرکت در شرکتنامه تعیین نشده باشد، سهم هر یک از انها به نسبت سهام انها در سرمایه شرکت است. ( ماده 514 ق. م. م. )

2-3-4-2- آورده نقدی

آورده ها اعم از نقدی اصولاً باید در روز تشکیل، تسلیم مسئولین مربوطه شده باشد و الا متخلف مسئول خسارات مذکور در ماده 228 قانون مدنی خواهد شد. ولی در قرارداد شرکت ممکن است پیش بینی شود که تمام آورده ها یا بعضی از آنها در موعد یا مواعد معین تحویل شرکت شود، در این صورت هر شریک مکلف است آوردۀ خود را ظرف مهلت مقرر به شرکت تسلیم کند. همچنین در ماده 510 ق. م. مصر مقرر شده ؛ شریکی که تعهد کرده اورده نقد به شرکت بیاورد،و آن را در موعد مقرر پرداخت ننماید، بدون نیاز به مطالبه قضایی و یا اخطار رسمی، ضامن پرداخت بهره از تاریخ سر رسید سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نیز خواهد بود.بطور کلی قانون مدنی در خصوص عقود و موضوع تعهد انها مقرر می دارد،هر گاه مورد تعهد، پول باشد، متعهد مکلف است فقط میزان مبلغ مذکور در عقد را تادیه کند، اعم از اینکه افزایش یا کاهش در ارزش مبلغ پول در تاریخ تادیه رخ داده باشد یا خیر.

2-3-4-3- آورده غیرنقدی:

قانونگذار مصر در خصوص آورده غیرنقدی همانند قانونگذاری ایران بیان می دارد که آورده شرکا می تواند غیرنقد و یا اینکه شریک تعهد پرداخت آن را طی مدت زمان مقرر بنماید. در صورتی که آورده، عمل یکی از شرکا باشد، قانونگذار مصر نیز تصریح دارد که،  شرکا می توانند عمل یا کار یا حرفه را به عنوان سهم الشرکه در شرکت باشد به شرطی که آن کار یا حرفه متناسب با موضوع و هدف تشکیل شرکت باشد.  قانونگذار مصر در خصوص اورده غیر نقدی  بیان می دارد ؛هر گاه سهم شریکی اورده غیر نقد از جمله حق مالکیت یا حق انتفاع یا حق عینی دیگری باشد، مقررات راجع به بیع نسبت به ضمان تلف یا مستحق للغیر شدن یا عیب یا نقص مخفی، حاکم خواهد بود ( ماده 511ق.م. م.)

2-3-4-4- عمل یا حرفه

در حقوق مصر در صورتی که اورده شریکی عمل یا حرفه یا خدماتی باشد که باید در ازاء سهم خود به شرکت ارایه نمایید، شریک باید انچه را تعهد گردیده را اجرا نماید. قانونگذار مصر در مواردی که سهم شریکی دیون حال شده شخص ثالث باشد نیز وضع تکلیف نمود ه ومقرر می دارد ؛ هر گاه سهم و یا اورده شریک به شرکت مدنی پرداخت دیون حال شده شخص ثالث باشد، تعهد او در برابر شرکت تنها با وصول این دیون ساقط می شود.در صورتی که دیون در موعد، تادیه نشوند، او ضامن خسارت وارد امده به شرکاء و شرکت نیز خواهد بود.(ماده 513 ق.

                                                    .