شرایط اجتماعی

شرایط اجتماعی

واژگان سلبی
زراندوزان، اطلاعات غلط، دولت امریکا، شوروی، اقتصاد بی‏جهت، ننگ، ناراحتی، قرار گرفتن در مقابل مردم، اسارت، فقر، تهیدستی
قطب‏بندی‏ها
حمایت از محرومین در مقابل حمایت از ضد محرومین، آزادی در مقابل اسارت و فقر و تهیدستی، اطلاعات غلط در مقابل فرصت کار،
مفاهیم اصلی متن
حمایت از مستضفین، آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی
جان کلام متن
دولت حمایت از مستضفین را ماموریت اصلی خود می‏داند
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
نباید با اطلاعات غلط فرصت کاری از دولت سلب شود
افتخار دولت حمایت از محرومین است
جهت‏گیری اصلی اقتصاد اسلام، حمایت از محرومین است
برای حمایت از مستضعفین جمهوری اسلامی شایسته آن است نه
دولت‏هایی از قبیل امریکا یا شوروی
با رجوع به جدول 4-3معلوم می‏شود که در این متن، حمایت از محرومین، مستعضفین، فقرزدایی، رویکرد اصلی دولت محسوبمی‏شود. با توجه به این حمایت از محرومین و مستعضفین در ز مره وظایف اصلی نظام قرار داده شده است نوعی تقدس برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است. لذا اقتصاد اسلامی بهترین راه برای فقرزدایی است، اما زراندوزانو اقتصاد سرمایه‏داری منجر به فقر و نابرابری در کشورمی‏شود.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. مقابله با دولت، مقابله با مردم است زیرا دولت نماینده مردم و هدفش خدمت به مردم است
2. مبارزه با فقر هم جنبه دینی دارد و وظیفه مسئولین است. اقتصاد اسلامی در جهت ریشه کنی فقر است و طرفدار محرومین و مستضعفین است. بنابراین فقرزدایی در اولویت دولت باید باشد.
در راستای تبیین این متن، باید گفت که شرایط اجتماعی و اقتصادی، سیاسی آن برهه زمانی تاثیر غیر قابل انکاری بر این متن داشته است. ملی کردن صنایع و تجارت، برنامه بسیج اقتصادی، مبارزه با گرانفروشی، توزیع اراضی، وتعیین قیمت‏هاو اعطای سوبسید از سیاست‏های آن دوره بشمار می‏رود.
متن سوم: سخنرانی میرحسین موسوی(شهریور سال 1365)
در این متن بر کاهش فاصله طبقاتی تأکیدمی‏شود.
توصیف، تفسیر، و تبیین:بر اساس جدول 4-4 معلوم می‏شود که در این متن، بر کاهش شکاف غنی و فقیر، بر فقرا در مقابل اغنیا، و مالکیت عمومی در مقابل سرمایه‏داری و ثروتمندان تمرکز خاصی شده است. این متن متاثر از فضای ایدئولولژیکی اوایل انقلاب است. از منظر ارزش‏های رابطه‏ای، سخنران با استفاده از ضمیر” ما”تلاش می‏کند که با نظام و مردم همسان‏سازی کند.
جدول (4-4) تحلیل گفتمان متن سوم سخنرانی موسوی(شهریور 1365)
واژگان کانونی
حق‏جویی، نظام اقتصاد، اسلام، تورم، بیماری وارداتی، حاکمیت، ابزار کار، ظلم‏ستیزی، مستضعفین، محرومین، شکاف غنی و فقیر، استثمار، بهره‏کشی، صاحبان سرمایه
واژگان سلبی

Share