شرایط اجتماعی و سیاسی

شرایط اجتماعی و سیاسی

2.900.000
1388
بدون سقف
3.100.000
1389
بدون سقف
3.410.000
1390
بر مبنای اصلاحاتی که در قوانین و مقررات استخدامی کشور بدین منظور صورت گرفت، تعریف جدید از بازنشستگی و بازنشستگان ارائه گردید؛ بطوری‏که هرچند تا پیش از این، بازنشستگی به مفهوم عام مرسوم بود که بر اساس آن مستخدمان رسمی با داشتن سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می‏شدند و ادامه فعالیت این افراد، در صورت نیاز دستگاه و با موافقت خود آنان، امکان پذیر بود (ایران. قوانین و احکام، 1369: 745-746).
با اصلاحات صورت گرفته، گونه‏ای جدید از بازنشستگی به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه گسترش پیدا نمود که بر مبنای آن مستخدمان رسمی مرد با 25 سال سابقه خدمت در پنجاه سالگی و مستخدمان زن با همان مدت خدمت در 45 سالگی بازنشستهمی‏شوند. همچنین به موجب این قانون، وزارتخانه‏هاو مؤسسات دولتی می‏توانند مستخدمان رسمی معلول و کارکنان مشاغل سخت را، براساس درخواست آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی، بازنشسته کنند. این کار با افزودن سنوات خدمت ارفاقی، که مدت آن برحسب نوع و میزان معلولیّت و بیماری مشخص شده (حداقل سه سال) و نیز بدون پرداخت کسور بازنشستگی، صورت می‏گیرد (ایران. قوانین و احکام، 1370: 23)؛ همچنین صاحبان مشاغل سخت که ایفای وظیفه آنان منجر به بروز ناراحتیهای جسمی و روحیمی‏شود می‏توانند با حداقل بیست سال سابقه خدمت و با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
این مصوبات که بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی مجلس سوم پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود.
1. جانبازی و شهادت به عنوان ارزش‏های والای اثر گذار بر جهت‏گیری‏های سیاستی کشور.
بر مبنای این اپیزود معنایی، با توجه به تکریم مقام شهید، جانباز و مفقود الاثر در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای حمایت‏های ویژه از این قشر از اقشار جامعه ووابستگان ایشان دچار دگرگونی گردید. چراکه این اقشارنقش کلیدی دارند.
2. نظام مند کردن پرداخت حقوق بازنشستگی در راستای تحقق عدالتاست.
بر مبنای این اپیزود معنایی بود که مجلس سوم، قانون نحوه بازنشستگی و حقوق بازنشستگی را تصویب و دولت را موظف به اجرایی نمودن این قانون و اقدام در این راستا نمود تا بدین واسطه، عدالت تعریف شده از سوی دولت پنجم و مجلس سوم، تحقق یابد.
3. اصلاح قوانین بازنشستگی در جهت آرام‏سازی فضای اجتماعی برای توسعه اقتصادی.
این اپیزود معنایی، لزوم توجه بیشتر نسبت به شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور و نیز شاغلان دارای شرایط جسمانی خاص را مورد تأکید قرار داده است تا بر مبنای اهتمام دولت و در راستای آن بازنگری در برخی قوانین بازنشستگی و استخدامی کشور حمایت‏های بیشتر به عمل آید، با حمایت بیشتر و جلب رضایت اقشار آسیب پذیر فضا برای توسعه اقتصادی مساعد می‏شود.
گام آخر: تبیین متن
مطالعه و بررسی مصوبات مجلس سوم گویای تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سالهای پایانی جنگ تحمیلی بوده است؛ زیرا همانگونه که پیش از این نیز ذکر آن رفت، یکی از موارد مؤکد گفتمان سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی، تلاش در جهت مساعد‏سازی فضای جامعه برای توسعه اقتصادی و تولید از طریق بهبود حمایت‏های اجتماعی بوده است. تصویب مصوباتی در مجلس سوم در راستای حمایت‏های دولتی بیشتر از اقشار جامعه(مستخدم یا مشمول) به وضوح نمایانگر اثرپذیری گفتمان متن مصوبات مجلس سوم از فضای گفتمانی «گفتمان سازندگی» است.
از سویی دیگر، غلبه فضا و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در تمامی عرصه‏هاکه سبب تحت الشعاع قرار گرفتن مقوله بازنشستگی در کشور و حمایت‏های دولتی در این خصوص گردید، تحت تاثیر مستقیم شرایط جنگ تحمیلی و پایان آن و آغاز دوران سازندگی بوده است که در این بین، تمامی مصوباتی که در این برهه زمانی پیرامون موضوع بازنشستگی به تصویب مجلس شورا رسیده است نیز بی‏تاثیر نبوده و ناگزیر از توجه و مدنظر قرار دادن شرایط موجود کشور بوده است؛ این اثر گذاری بخصوص در مصوبه‏ای که بنا بر نیاز سازمان آموزش و پرورش در چنین شرایطی، فرهنگیانبازنشسته را دعوت به همکاری نمود به خوبی نمایان است؛ چرا که در شرایط عادی کشور، فرهنگیان، همانند دیگر شاغلین و مستخدمین، بر مبنای سن و سابقه خدمت تعیین شده بازنشسته می‏گردند.
و اما، مصوبات مذکور دارای نکاتی قابل توجه به شرح ذیل می‏باشند:
از میان مصوبات مذکور مصوبات اول و دوم پیرامون بازنشستگی و حقوق بازنشستگی جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و نیز وابستگان آنمی‏باشد.
چهار مصوبه از میان مصوبات مجلس سوم به موضوع نحوه بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی اختصاص یافته است که به ترتیب، مصوبات 1، 2، 4 و 5 را شامل می‏شوند.
مصوبات چهار و شش اصلاح در قوانین و مقررات بازنشستگی را مورد بحث قرار داده است.
پرداختن به نحوه بازنشستگی و حقوق و مستمری اقشار خاص(جانبازان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، والدین شهدا، مشاغل سخت و زیان‏آور و فرهنگیان) در جامعه موضوع مورد بحث در سه مصوبه از مصوبات مذکور است.

Share