شرایط آب و هوایی

شرایط آب و هوایی

6/7
2-2- الگوی آماری طرح
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش اثر تراکم های مختلف کاشت روی ارقام مختلف کنجد به منظور مطالعه برخی از صفات زراعی و عملکرد و اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
2-3- تیمارهای مورد آزمایش
فاکتور اول شامل چهار سطح تراکم (5 ، 10 ، 15 ، 20 سانتی متر فواصل روی ردیف) بود
فاکتور دوم شامل 3 رقم کنجد (پلدشت، مغان و کرج) بود.
2-4- عملیات زراعی
برای آمادهسازی زمین جهت کاشت در بهار سال 1392 به تدریج با گاوروشدن زمین به منظور از بین بردن علفهای هرز و تهیه بستر مناسب بذر، شخم 20 سانتیمتری زده شد و بعد از آن دوبار دیسک عمود برهم، جهت خردکردن کلوخهای احتمالی زده شد و به دنبال آن عملیات فاروبندی در قطعه مورد نظر انجام شد.
2-5- کاشت
بعد از تهیه نقشه طرح و انتساب تصادفی تیمارها در واحدهای آزمایشی، مرحله کاشت شروع شد. در این مرحله ابتدا پلاتها با لحاظ نمودن جویهای انتقال آب و اثر حاشیهای بلوکها، در زمین آماده شدند. در مرحله بعد، برای بهبود تغذیه گیاه کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب از منابع اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، سوپر فسفات تریپل 70 کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاسیم 60 کیلوگرم مصرف گردید. . مساحت زمین آزمایش 500 متر مربع بود .هر کرت آزمایشی شامل 4 ردیف به طول 4 متر وعرض 2 متر و تراکمی 50 سانتی متر بود و فاصله بوته ها روی خطوط کشت از یکدیگر 10 سانتی متر و عمق کاشت 2 تا 3 سانتی متر بود .عملیات کاشت در یک مرحله به صورت خشکه کاری انجام گردید .تنظیم فواصل آبیاری بر حسب شرایط آب و هوایی منطقه هر 7 – 8 روز یکبار صورت می گرفت، البته با شرایط آب و هوایی فواصل آبیاری هم متغیر بود. کاشت بذر به صورت خطی و بعد از کاشت بلا فاصله آبیاری به صورت گرفت . بعد از کاشت بذر بلافاصله آبیاری صورت گرفت . تراکم های بوته شامل (5 ، 10 ، 15 ، 20 سانتی متر روی خطوط کشت تنظیم گردید هت حصول به تراکم های مورد نظر کشت روی پشته ها به صورت خطی و با دست انجام گرفت و در چند مرحله بوته ها تنک گردیدند کاشت در وسط پشته انجام گرفت. عمق کاشت بذور 4-3 سانتیمتر در نظر گرفته شد و به منظور اطمینان از جوانهزنی و داشتن تعداد بوته کافی در هر کرت تعداد 3 الی 4 عدد بذر در هر چاله ریخته شد. به منظور دستیابی به نتایج آماری معتبر و صحیح 1 متر بین هر کرت و 2 متر بین هر بلوک فاصله داده شد.
2-6- صفات مورد ارزیابی و روش اندازهگیری آنها
در انتهای مرحله رسیدگی، برای اندازهگیری صفات از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی تعداد 10 بوته با حذف اثر حاشیهها (از طرفین یک ردیف کاشت و یک متر از ابتدا وانتهای ردیفها حذف شد) برداشت و صفات مورد نظر اندازهگیری و سپس میانگین آنها ثبت گردید. برای اندازهگیری عملکرد نهایی از هر واحد آزمایشی دو متر مربع برداشت شد و پس از کوبیدن و توزین، عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
2-7- تعداد شاخه فرعی
به منظور اندازهگیری این صفت، در انتهای فصل زراعی قبل از اینکه ساقه ها در اثر شرایط محیطی از بین بروند، تعداد ساقهها در نمونههایی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، شمارش گردید.
2-8- ارتفاع بوته
ارتفاع بوته از سطح خاک تا انتهای ساقه اصلی در نمونههای برداشت شده توسط متر بر حسب سانتیمتر محاسبه گردید.
2-9- تعداد غلاف در بوته
بدین منظور تعداد غلاف در بوته در نمونه های تصادفی که از مزرعه برداشت شده بود شمارش و میانگین آن برای هر تیمار محاسبه گردید.
2-10- تعداد دانه در غلاف
این صفت نیز همزمان با شمارش تعداد غلاف در بوته شمارش گردید.
2-11- وزن صد دانه
برای تعیین وزن صددانه 4 تکرار صدتایی از هر نمونه انتخاب و میانگین آنها به عنوان وزن صددانه در نظر گرفته شد.

Share