رشته حقوق

شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

تاریخ کاشت، نقاط عطف مرتبط با الگوهای تخصیص ماده خشک را تحت تأثیر قرار نداد، اما طول این دوره​ها به دلیل تفاوت میانگین متغیرهای اقلیمی (طول روز و دما) تغییر کرد، به نحوی که با تأخیر در کاشت طول این دوره ها بر حسب روز تقویمی تغییرات نشان داد، به نحوی که طول دوره اول در تاریخ کاشت​های مختلف از 46 تا 98روز، طول دوره دوم از 50 تا 113روز و طول دوره سوم از 96 تا 160 روز تغییر یافت. بی​شک این تغییرات در ساختار سبزینه گیاه و به ویژه ایجاد تغییر موازنه منبع -مخزن تأثیر به سزایی دارد.
محاسبه این ضرایب می​تواند در توجیه تأثیرپذیری عملکرد تحت تأثیر عوامل مختلف مورد استفاده قرار گیرد که نمونه​ای از توجیهات مرتبط با اثر تاریخ کاشت​های دیرهنگام بر توزیع ماده خشک به ساقه، برگ و اندام زایشی در این مطالعه ارایه شد. به ویژه محاسبه این ضرایب در شرایط مطالعات تنش​ها می تواند بسیار سودمند باشد.
جم و همکاران (1999-1998) سرعت ظهور برگ در پاسخ به دما و طول روز را با استفاده از تابع بتا توصیف نمودند. آنها با استفاده از تابع غیر​خطی بتا توانستند در شرایط زراعی کنترل شده، سرعت ظهور برگ در گیاهان گندم، جو و ذرت را به خوبی پیش​بینی کنند.
پنگلی و همکاران (1999) در مقایسه سه لگوم علوفه​ای یکساله با سویا، نتیجه گرفتند که اصلی​ترین علت تفاوت بین این گیاهان مربوط به تفاوت در جذب تشعشع یعنی تفاوت در شاخص سطح برگ و ضریب خاموشی است.
در نخود 48 تا 51 درصد ماده خشک تولید شده قبل از غلا ف​دهی به برگ​ها و باقی​مانده آن به ساقه​ها اختصاص می​یابد (سینگ،1991). سلطانی و همکاران (a2006) بیان کردند که در طول دوره رویشی در نخود (قبل از شروع غلاف​بندی)، تخصیص ماده خشک بین برگ​ها و ساقه از یک الگوی دوقسمتی پیروی می​کند. آنها خاطر نشان کردند در مقادیر کمتر ماده خشک کل، بخش عمده​ای از ماده خشک تولید شده (54/0) به برگ​ها اختصاص می​یابد، ولی در مقادیر بالای ماده خشک تولیدشده کل، بخش کمی از ماده خشک (28/0) به برگ​ها اختصاص می​یابد.
فصل سوم
مواد و روش​ها
مواد و روش​ها :
3-1 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مکان اجرای آزمایش
این آزمایش درسال 1390 در یک قطعه زمین زراعی در جلین (واقع در استان گلستان) اجرا گردید. جلین با عرض جغرافیایی 36 درجه و 51 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 54 درجه و 32 دقیقه شرقی، در ارتفاع 118 متر از سطح دریا قرار دارد. متوسط بارندگی سالیانه این منطقه معادل 3/360 میلی​متر است.
3-2 مشخصات خاک:
زمین مورد آزمایش در سال قبل از اجرای آزمایش به صورت آیش بود. به منظور دست یافتن به مشخصه خاک منطقه قبل از انجام آزمایش از خاک نمونه​برداری شده و ویژگی​های فیزیکی و شیمیایی آن در آزمایشگاه تعیین گردید. نمونه​برداری خاک از عمق 30-0 سانتی​متری انجام شد و نمونه خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد. خاک مزرعه دارای بافت لومی-شنی C-L))، هدایت الکتریکی 8/0 و اسیدیته 8 بود.
3-4 طرح آزمایشی:
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی اجرا گردید. کاشت​در 3 تاریخ (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر سال 1390) و 3 رقم (DPX ، ویلیامز و پرشین ) در 4 تکرار بود. این ارقام به عنوان ارقامی که بیشترین سطح زیر کشت سویا را در استان گلستان به خود اختصاص داده​اند انتخاب شدند ( البته رقم DPX بیشتر از بقیه ارقام مورد کشت قرار می​گیرد).
3-5 آماده​سازی زمین:
زمین مورد استفاده با انجام شخم برگردانده شد. پس از انجام شخم به منظور خُردکردن کلوخه​ها، دو دیسک عمود بر​هم​زده شد و سپس کرت​بندی را انجام پذیرفت.کرت​ها با توجه به نقشه طرح و با انتساب تصادفی تیمارها مشخص شد و ابعاد طول و عرض آن​ها تعیین گردید. طول کرت​ها 3 متر و عرض آن 4 متر (در مجموع 12 متر مربع) در نظر گرفته شد.
قبل از کاشت کرت​های شخم خورده با بیل برگردان شده و با شن​کش تسطیح زمین انجام گرفت. در کرت​ها ردیف​هایی ایجاد و کشت بذرها انجام شد. قبل از کاشت بذرها در آزمایشگاه تست جوانه زنی را انجام شد تا درصد جوانه​زنی بذور تعیین شود.
سپس بذور ضد عفونی شده و بعد عملیات کشت انجام شد. فاصله کاشت روی ردیف 40 سانتی​متر و فاصله بین ردیف​ها بسته به نوع رقم 15-10 سانتی​متر در نظر گرفته شد. 10ردیف در هر کرت در نظر گرفته شد. بعد از جوانه​زنی و سبزشدن، در مرحله 4 تا 5 برگی عملیات تنک کردن برای ر سیدن به تراکم مورد نظر یعنی 18-27 بوته در متر مربع انجام گردید. تعداد بوته در هر متر مربع به رقم بستگی دارد.
3-6 مراقبت​های زراعی:
در طول دوران رشد و نمّو، عملیات مبارزه با علف​های​هرز با وجین​کردن کرت​ها انجام گرفت. برای ازبین بردن علف​های​هرز از سموم شیمیایی استفاده نشد. آبیاری با توجه به شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه صورت گرفت.
3-7 نمونه​برداری:
صفات اندازه​گیری یا ثبت​شده:
3-7-1 مراحل فنولوژیک:
اساس اندازه​گیری و ثبت مراحل فنولوژیک گیاه در مزرعه، روش فهر و کاوونیس بود. برای این کار ابتدا در هر کرت 5 بوته به تصادف و با نخ علامت​دار و مراحل فنولوژیک هر 10 روز یک بار بر روی این 5 بوته مشاهده و ثبت شد.
بعد از سبز شدن بذرها، نمونه برداری طی 2 مرحله قبل از گل​دهی و یک مرحله در زمان گل​دهی، یک مرحله در زمان آغاز غلاف​دهی و یک مرحله ابتدای دانه​بندی انجام شد.
در ابتدای اجرای طرح، هر کرت به دو قسمت تقسیم شد. بخشی از کرت که معادل 6 متر مربع بود جهت اندازه​گیری صفات فنولوژیک و عملکرد نهایی دست نخورده باقی ماند، در هر مرحله فنولوژیک تعداد برگ​های سبز، تعداد شاخه​های فرعی، زمان گل​دهی، تعداد گل و زمان تولید غلاف ثبت شد، اما بخش دیگر کرت جهت سایر اندازه​گیری​های تخریبی در نظر گرفته شد؛ به نحوی که در هر بار، 10 بوته برداشت شد و در پایان رسیدگی کامل گیاه یعنی در زمان برداشت ارتفاع بوته، تعداد بوته در متر مربع، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف فرعی، تعداد دانه در غلاف، طول غلاف، تعداد شاخه​ی فرعی، عملکرد دانه (گرم در متر مربع) و وزن صد دانه اندازه​گیری شدند.
3-7-2 وزن خشک گیاه:

مطلب مشابه :  مشارکت در تصمیمگیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید