سبز اندیشان امروز

شرایط آب و هوایی

طول هر یک از مراحل رشد و نمو توسط عوامل محیطی متعدد از جمله: دما، طول روز، رطوبت خاک،
تراکم بوته، تاریخ کاشت و عوامل ژنتیکی تعیین می گردد (Able, 1976; Ashri, 1971; Beech and Norman, 1986). تراکم بوته از عوامل مؤثر بر طول دورهی رشد گیاه است و کارایی جذب انرژی تابشی بستگی به میزان سطح برگ و توزیع برگها در داخل کانوپی دارد. فاصلهی زمانی از کاشت تا سبز شدن به رطوبت و درجه حرارت لایهی سطحی خاک بستگی دارد (محمدی نیکپور، 1374؛ Hashim et al., 1998). به طور کلی رشد و نمو گیاه فرآیندی تدریجی است که از زمان جوانه زدن آغاز و تا هنگام رسیدن و بلوغ بذر ادامه می یابد (Gubbles and Dedio, 1986). تعیین مراحل نمو در بسیاری از مطالعات فیزیولوژیک برای مشخص کردن مراحل بحرانی و حساس چرخهی رشد و نمو گیاه به عوامل محیطی، مفید می باشد (ناصری، 1370). اما بررسی دقیقی که به طور جامع، مراحل رشدو نمو و ملاک های تشخیص آن را تعیین نماید درمورد گلرنگ صورت نگرفته است ولی به طور پراکنده و به تناسب موضوع تحقیقاتی دربارهی این مسئله انجام شده است. مراحل فنولوژی گلرنگ را شامل: جوانه زنی، روزت تا طویل شدن ساقه، شاخه دهی، گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک بیان نموده و در منطقه ای با شرایط آب و هوایی اصفهان برای ارقام گلرنگ بهاره مراحل نمو را شامل: سبز شدن، ساقه دهی، ظهور جوانه، غنچه زایی، کامل شدن طبق ها، گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک دانسته است (Knowles, 1980). باقری(1374) در آزمایشی مراحل نمو گلرنگ را شامل سبز شدن، ساقه دهی، تکمه دهی، گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک دانسته است. وی مراحل مختلف فوق را از ساقه دهی به بعد به ترتیب حدود 43، 62، 101 و 133روز پس از کاشت ثبت کرده است.
در بررسی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد دانهی ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان، مراحل نمو گلرنگ را شامل سبزشدن، ساقه دهی، ظهور جوانه های زایشی، غنچه زایی، کامل شدن طبق ها، گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک دانستهاند و مراحل فوق الذکر را به ترتیب در حدود 14، 50، 66، 94، 78 و 124 روز پس از کاشت ذکر کردهند (نژادشاملو، 1375). سبز شدن را از زمانی محسوب می دارند که لپه ها در 50 درصد از نقطه های کاشت سر از خاک بیرون آورده، از یکدیگر کاملاً جدا شده و به حالت افقی قرار گرفته باشند. بنابراین، دوران کاشت تا سبز شدن برابر فاصلهی زمانی کاشت مؤثر تا 50 درصد سبز شدن می باشد. این دوره در شرایط مساعد کمتر از یک هفته و در شرایط نامساعد به حدود 3 هفته می رسد. وقوع تنش رطوبتی، سردی و سلهی خاک سبب طولانی شدن این دوره می گردند. پس از سبز شدن، میان گره های ساقه رشد نکرده و برگها به حالت افقی روی سطح زمین قرار می گیرند. این مرحله از رشد را روزت می گویند. زمان به ساقه رفتن را با مشاهدهی اولین میانگره به طول 1 سانتی متر مشخص می سازند. طول دوران رشد روزت در کشت بهاره 2 تا 4 هفته می باشد. تنش رطوبتی، افزایش دمای هوا و افزایش طول روز (در ارقام حساس به طول روز) سبب کوتاهی این دوره می گردند. از آنجایی که تعیین دقیق زمان به ساقه رفتن در مزارع مشکل است، تعیین دقیق طول دوران رشد روزت نیز مشکل می باشد. طی دوران رشد روزت و رشد طولی ساقه، ریشه ها گسترش زیادی در خاک می یابند. همراه با رشد طولی ساقه، ریشه ها گسترش زیادی در خاک می یابند. همراه با رشد طولی ساقه و ارتفاع گرفتن مریستم انتهایی بوته از خاک، به حساسیت گیاه به تنش های محیطی افزوده می شود. همراه با افزایش رشد طولی ساقه، مریستم انتهایی برگ به صورت گل آذین در می آید. در یک مطالعه، بوته ها در مرحلهی تشکیل جوانهی گل 10 برگی بودند و ارتفاع بوته ها تا رأس مریستم انتهایی ساقه حدود 7 سانتی متر بود. طی حدود 2 تا4 هفته پس از شروع رشد طولی ساقه، افزایش قطر گل آذین و رشد براکته های کناری آن سبب می شود که گل آذین به صورت یک تکمه در انتهای ساقه اصلی مشاهده گردد. پیدایش تکمه در رأس ساقهی اصلی در 50 درصد از بوته ها را مرحلهی رویت طبق یا تکمه دهی می گویند. طول این دوران به تاریخ کاشت، رقم، دمای هوا و رطوبت خاک بستگی داشته و از 40 تا 90 روز در کاشت بهاره می رسد. در یک مطالعه، بوته ها در مرحلهی رؤیت طبق در وضعیت 15 برگی بودند. طی دوران رشد طولی ساقه تا گل دهی شاخه های جانبی در نیمهی فوقانی گیاه به تدریج تشکیل و در انتهای هر ساقه فرعی نیز یک طبق بوجود می آید. پیدایش ساقه های فرعی ممکن است تا اوخر دورهی رشد گیاه ادامه یابد. شروع تا خاتمهی گل دهی هر طبق غالباً 3 تا 5 روز می باشد. طول دوران از کاشت تا گل دهی با گرم شدن هوا و افزایش تنش رطوبتی کاهش یافته و در ارقام زودرس کوتاه تر از ارقام دیررس می باشد. غالباً گلرنگ تا مرحله گل دهی حدود دو سوم از کل طول دوره رشد خود را طی نموده است.
رشد دانه ها بین 20 تا 35 روز و غالباً حدود 4 هفته پس از گرده افشانی تکمیل می شود. تفاوت زمانی بین رسیدگی اولین تا آخرین دانه در یک طبق 3 تا 7 روز و بین اولین تا آخرین طبق حدود 2 تا 3 هفته می باشد. زمان رسیدگی فیزیولوژیک هنگامی است که طبق زرد شده و فقط آثار سبزی روی براکته ها مشاهده شود. زمان رسیدگی فیزیولوژیک مرزعه هنگامی است که 75 درصد طبق ها به مرحلهی رسیدگی فیزیولوژیک رسیده باشند. کل طول دورهی رشد گیاه را از تاریخ کاشت مؤثر تا رسیدگی فیزیولوژیک محسوب می دارند. طول این دوره بسته به رقم و کلیهی عوامل محیطی، در تاریخ کاشت پاییزه 200 تا 300 روز و در تاریخ کاشت بهاره 100 تا 150 روز می باشد. گلرنگ طی حدود 2 هفته پس از رسیدگی فیزیولوِژیک به مرحلهی رسیدگی کامل می رسد و آمادهی برداشت است. در این مرحله حداقل 75 درصد طبق ها کاملاً قهوه ای شده و دانه ها به سهولت از طبق جدا می شوند.
جدول 1-2. سطح زیر کشت و عملکرد گلرنگ در آسیا و جهان
سال
منطقه
سطح زیر کشت
( هکتار )
عملکرد بذر در هکتار
(کیلوگرم در هکتار)
2007
جهان
آسیا
738175
464555
8426
7218
2008
جهان
آسیا

                                                    .