شخصیتی

شخصیتی

(همان،ب912)
اما اسفندیار پیروی از دین و فرمان شاه را بهانه قرار میدهد. و پشوتن صراحتاً به او میگوید؛ هدف تو چیزی جز ستیز و جنگ نیست و فرمان شاه برای تو، دستاویزی بیش نیست و دین را بازیچهی فزونخواهیهای خود کردهای:
پشـــوتن بـــــدو گــــفت کــای نــامدار چــــنین چــــند گــــــویی تــو از کـارزار…
دلـــت خــــــــیره بـینم همـی پـر ستیز کــــــنون هــــر چــــه گفتــم همه ریز ریز
چگـــــــونه کـــــنم تــــرس را از دلــم بـــــدین ســـــان کــــز اندیشــهها بگســلم
(همان:738،ب928-924)
و اسفندیار در برابر عقل- پشوتن- سکوت اختیار میکند:
ورا نــــــامور هـــــیچ پـــــاسخ نــــداد دلـــش گــشت پـــر درد و ســـر پـر ز بــاد
(همان:ب930)
پیر اساطیری جز ذکاوت و درایت، به سبب صفات اخلاقی خویش نیز شاخص است و وجهی والا و مطلوب و روشن دارند(یونگ،122:1368). پشوتن هم شخصیتی است مورد احترام. «تنها قهرمانی است که در این داستان دوست و دشمن بر او توافق دارند. و همه از او به نیکی یاد میکنند»(اسلامی ندوشن،120:1390). در صحنههای مختلف داستان؛ اسفندیار و حتی رستم، پشوتن را به سبب صفات نیک اخلاقی و صلح طلبش، شاهد و گواه خود معرفی میکنند. اسفندیار چون میداند که رستم هم از خردمندی و راست‌گویی پشوتن آگاه است، او را به عنوان شاهد فرمان شاه معرفی میکند:
پشــوتن بـــرین بـــر گــــوای مــن است روان و خـــرد راهنــــمای مــــــــــن است
(فردوسی،720:1389،ب273)
ولیـــکن پشــــوتن شنـــاسد کــــه شـاه چـــه فـرمـــود تــــا مـــن برفـــتم بـه راه
(همان:726،ب523)
رستم هم پشوتن را شاهد و گواه خود میداند. آنجا که به گشتاسپ نامه مینویسد که در مرگ اسفندیار مقصر نبوده است زیرا که پشوتن افزون بر اینکه خود شاهد گفتگوی دو مبارز بوده؛ در هر شرایط جانب حق و راستی را میگرفت بنابراین رستم برای صحت کلام خود پشوتن را شاهد میداند:
ســــر نامـه کـــــرد آفـرین از نــــخـست بـدآنـــکس کــــه کــــینه نبــودش، نخست
دگــــر گــــفت یــــزدان گـــوای منست پشـــــوتن بــــدین رهـنــــمای مـنـــست
(همان:756،ب1609-1608)
پشوتن طرفدار راستی و حق است و برخلاف برادر که افراطی است شخصیتش معتدل و ثابت است. او مانند سیاوش حالتی عارف منشانه دارد(اسلامی ندوشن،120:1390). او حکیمی است دیندار آنگاه که به اسفندیار میگوید:
تــــو آگــــاهی از کــــار دیــــن و خـرد روانـــــت هـمیــشـه خــــــرد پـــــــرورد
(فردوسی،727:1389،ب549).

Share