شخصیتی

شخصیتی

چاوشی بادها غم آورد» (همان، ص 97)
« اسب » یکی از پر کار ترین واژه های است که آتشی در اشعارش به کار برده است. نمونه های دیگر این واژه :
صفحه 30- صفحه 43- صفحه 46- صفحه 51 – صفحه 55- صفحه 84 – صفحه 100- صفحه 124 صفحه 125- صفحه 133- صفحه 134- صفحه 151- صفحه 155- صفحه 165- صفحه 180- صفحه 181- صفحه 198- صفحه 200- صفحه 224-صفحه 233- صفحه 241- صفحه 254- صفحه 256- صفحه 257- صفحه 260- صفحه 263- صفحه 263 – صفحه 264- صفحه 268- صفحه 269- صفحه 270- صفحه 284- صفحه 302- صفحه 303 –صفحه 307- صفحه 331- صفحه 347- صفحه 355- صفحه 408- صفحه 459- صفحه 553- صفحه 617- صفحه 630- صفحه 631- 632 صفحه -741- صفحه 745- صفحه 764- صفحه 822- صفحه 852- 853 صفحه- 863- صفحه 912- صفحه 1008- صفحه 1030- صفحه822- صفحه 852- 853 صفحه- 863- صفحه 912- صفحه 1008- صفحه 1030- صفحه 1052-صفحه 1055-صفحه 1107-صفحه 1144-صفحه 1202-صفحه 1206-صفحه 1207-صفحه 1209-صفحه 1265-صفحه 1334-صفحه 1335-صفحه 1379-صفحه 1421-صفحه 1422-صفحه 1465-صفحه 1482-صفحه 1483-صفحه 1490-صفحه 1513-صفحه 1559-صفحه 1869-صفحه 1719-صفحه 1890و صفحه 1893.
3-3-4-4- پلنگ
«پلنگ جانوری است از رده ی پستانداران، از راسته ی گوشتخواران، جزو تیره ی گربه سانان، با خال های سیاه روی پوست وگونه های متعدد.پوست آن به رنگ زرد و دارای لکّه هایی به گونه ی مرمر است. بعضی پلنگ هابسیار سیاه رنگند. پلنگ حیوانی است بسیار درنده ، دلیر، چابک و قوی که به همه ی جانوران حتّی انسان ها حمله می کندو از شاخه ی درختان بالا می رود ودرکمین می نشیند.» (دهخدا،1385،ص 603)
«پلنگ مانند شیر و ببر و دیگر درنده گان از راسته ی گرگ ها بوده و جانوری اهریمنی است وکشتن آن کاری بسیار نیک بود.» (قلی زاده ،1388،ص154) در اساطیر چین اگر پلنگ انسانی را بخورد، آن انسان همیشه برده ی پلنگ می شود وانسانی دیگر را برای پلنگ صید می کند . نزد چینی ها پلنگ نشان قدرت فرمانروا است وتصویر پلنگ در نقش طلسم، باز دارنده ی ارواح است . همچنین بودنش در دربار موجب قدرت پادشاه است. در ادبیات ما تشبیه قهرمان به پلنگ از لحاظ قدرت وهیبت در مواردی از اشعارش عدان به چشم می خورد.
رمز پرداز های آیینی که بازمانده ی عقاید توتم هستند، رسیدن به تجربه و نیروی مذهبی جدیدی که به خدا گونه شدن و یکی شدن با توتم می انجامد را منظور نظر دارند. درشاهنامه رستم (ببریان )، پلنگینه می پوشند و برای همسانی با توتم (پلنگ) به شخصیتی قوی و شکست ناپذیر تبدیل می شود.کیومرث نیز برای ابداع پوشاک، پلنگینه ، می پوشد. (زمردی، 1382،صص211 و212) .
«می تپد از نگه وحشی او
رَمِ آهو از خوف پلنگ
رم ماهی ها از خشم نهنگ
یورش شاهین ، قیقاج کبو ترها
وانگه افشانده شده پرها» (آتشی ،1386،ص1431)
«ای ستبر کوه اورنگ
کورت از گرده چشم خونی گرگ!
دورت از جلوه های خشم یوز و پلنگ !» (همان، ص 177)
«گلوله های من امروز با هدف نشست
-از حاشیه ی آسودگی گله-
و سایه سار بیشه که خفتان می طلبد
به ساعتی بیشتر
کدام پازن چالاک
بر خیزران ساقش در غلتیده است» (همان، ص 466)
4-3-4-4- جغد

Share