رشته حقوق

شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه

آزمایش شماره‌ی 58 با فوتوکاتالیست Pcat(24) انجام شد :
آزمایش 58-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(24) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 0 ٪ به دست آمد.
آزمایش‌های شماره‌ی 59 و 60 به ترتیب با فوتوکاتالیست‌های Pcat(25) و Pcat(26) انجام شد :
آزمایش 59-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(25) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 84/2٪ به دست آمد.
آزمایش60-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(26) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 90/14٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی 61 با فوتوکاتالیست Pcat(27) انجام شد :
آزمایش 61-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(27) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 51/80٪ به دست آمد
در شکل (3-62)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (61-ه) نمایش داده شده است.
شکل (3-62)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (61-ه)
آزمایش شماره‌ی 62 با فوتوکاتالیست Pcat(28) انجام شد :
آزمایش 62-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(28) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 97/99٪ به دست آمد
در شکل (3-63)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (62-ه) نمایش داده شده است.
شکل (3-63)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (62-ه)
آزمایش شماره‌ی 63 با فوتوکاتالیست Pcat(29) انجام شد :
آزمایش 63-ه) مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 99/99٪ به دست آمد.
ز) آزمایشات تکمیلی :
در این بخش آزمایش‌های تکمیلی با مقادیر اولیه دو برابر و نیز ده برابر مقادیر آزمایش‌های ذکر شده در
بخش‌های قبل، و به منظور بررسی تأثیر افزایش مقادیر حجمی خوراک شبیه‌سازی شده، بر راندمان فرآیند گوگردزدایی و به عبارتی تعیین چگونگی روند تغییر بازده با افزایش مقدار خوراک اولیه، آزمایش‌های شماره‌ی 64 تا 68 به شرح زیر انجام شد.
آزمایش‌های شماره‌ی 64 تا 68 با فوتوکاتالیست TiO2(P25) انجام شد :
آزمایش 64-ز) مقدار 100 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتالیست TiO2(P25) و 2 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 45/10٪ به دست آمد.
آزمایش 65-ز) مقدار 100 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 2 گرم نانوفوتوکاتالیست TiO2(P25) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 17/77٪ به دست آمد.
آزمایش 66-ز) مقدار 100 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/2 گرم نانوفوتوکاتالیست TiO2(P25) و 1 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 09/79٪ به دست آمد.
در شکل (3-65)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمایش (66-ز) نمایش داده شده است.
شکل (3-65)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمایش (66-ز)
(لازم به ذکر است آزمایش شماره (67-ز)، صرفاً به منظور بررسی میزان توانایی نانوزئولیت فوجاسیت NaX به تنهایی بر راندمان فرآیند گوگردزدایی و نیز با هدف تعیین نوع فرآیند به کار گرفته شده در این تحقیق، در پروسه حذف گوگرد انجام شده است.)

مطلب مشابه :  خسارت مادی و معنوی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید