شبیه‌سازی

شبیه‌سازی

294999/0-
شکل ‏411: طیف کبالت-60 حاصل از شبیه‌سازی آشکارساز CsI
شکل ‏411 طیف مربوط به چشمه‌ی Co60 را نشان می‌دهد که به‌وسیله‌ی شبیه‌سازی به‌دست‌آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود با کاربرد ضرایب GEB در کد شبیه‌ساز، انتظار ما از شکل توزیع فوتوپیک برآورده شده است، اما تنها دارا بودن توزیع گاوسی شکل کافی نیست، بلکه باید فوتوپیک شبیه‌سازی‌شده بر فوتوپیک تجربی منطبق شود که این امر در بخش‌های بعدی بررسی می‌شود.
شبیه‌سازی طیف‌ها به‌وسیله‌ی کد MCNPX
چون اندازه‌گیری طیف‌ها در آزمایشگاه فرآیندی وقت‌گیر است و همچنین تعداد چشمه‌های مورداستفاده محدود می‌باشند، لذا شبیه‌سازی طیف‌ها امری منطقی و معقول است. همان‌طور که گفتیم یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در شبیه‌سازی آشکارساز وجود دارد ضرایب GEB هستند. علاوه بر این پارامتر، جهت حصول مناسب‌ترین نتیجه، باید همان هندسه‌ای که برای اندازه‌گیری طیف‌های تجربی به‌کاربرده‌ایم را به‌طور مشابه در کد MCNPX شبیه‌سازی کنیم. در این پژوهش، محل و نوع چشمه‌ها، ابعاد آشکارسازها و اتاق آزمایش، ماده‌ی دربرگیرنده‌ی بلور سوسوزن و … در کد شبیه‌ساز تکرار شده‌اند.
مقایسه‌ی طیف‌های شبیه‌سازی‌شده با طیف‌های تجربی
خروجی کد MCNPX برای هر چشمه‌ی پرتوی گاما را به داده‌های تجربی بهنجارش کرده‌ایم تا بدین طریق بتوان بین نتایج شبیه‌سازی و داده‌های تجربی به‌خوبی مقایسه انجام داد.
شکل ‏412 تا شکل ‏415 مقایسه‌ی بین طیف‌های شبیه‌سازی با طیف‌های تجربی به‌دست‌آمده از آشکارساز 2 اینچی و شکل ‏416 تا شکل ‏419 مقایسه‌ی بین طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی حاصل از آشکارساز 3 اینچی را نشان می‌دهند.
شکل ‏412:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 2 اینچی برای چشمه Co60
شکل ‏413:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز2 اینچی برای چشمه Cs137
شکل ‏414:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 2 اینچی برای چشمه Na22
شکل ‏415:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 2 اینچی برای چشمه Zn65
شکل ‏416:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 3 اینچی برای چشمه Co60
شکل ‏417:مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 3 اینچی برای چشمه Cs137
شکل ‏418: مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 3 اینچی برای چشمه Na22
شکل ‏419: مقایسه طیف‌های تجربی و شبیه‌سازی آشکارساز 3 اینچی برای چشمه Zn65
تابع پاسخ در محدوده‌ی فوتوپیک
همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد تابع پاسخ در محدوده‌ی فوتوپیک به‌خوبی با تابع
بیان می‌شود. از روش‌های بررسی صحت فرآیند شبیه‌سازی، بررسی تابع پاسخ نظری است. بدین منظور، می‌توان فوتوپیک تجربی بدون زمینه را با تابع گاوسی فوق مقایسه کرد.
مقایسه‌ی توابع پاسخ تجربی و محاسباتی
شکل ‏420 تا شکل ‏425 مقایسه‌ی توابع پاسخ نظری و تجربی انرژی‌های پرتوی گامای ثبت‌شده به‌وسیله‌ی آشکارساز 2 را نشان می‌دهند. برای جلوگیری از تکرار مقایسه‌ی توابع پاسخ آشکارساز 3 اینچی آورده نشده است.

Share