سبز اندیشان امروز

شبکه های اجتماعی

رسانه ها:
به وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می شود؛ که شامل روزنامه، کتاب، رادیو،
تلویزیون، ماهواره، تکنولوژیهای نوین ارتباطات و اطلاعات و اینترنت و… است. این وسایل دارای ویژگیهایی مانند
پیامگیران ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام هستند. (دادگران،: 1384 ،6)
رسانه های همگانی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن مطرح هستند. روزنامه ها، نشریات ادواری، مجلات و به ویژه تلویزیون و رسانههای نوین ماهوارهای و الکترونیکی و دیجیتالی، هر روزه مورد استفاده وسیع گروههای مختلف اجتماعی و از جمله نسل های کودکان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد و نگرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.تحقیقات فراوانی انجام شده است که تأثیر برنامه های رسانهیی را بر نگرشهای کودکان و بزرگسالان تحلیل کردهاند. اگر چه هنوز بیشتر این تحقیقات از نظر استنباط قطعی نیستند. اما نمی توان انکار کرد که رسانه های جمعی انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا به ویژه هنجارها و ارزشها) را انتقال میدهند. (گیدنز، 1377: 88)
در این پژوهش میزان استفاده از رسانه های مختلف از جمله ماهواره .سایت ها و شبکه های مختلف اینترنتی و تلویزیون مورد سنجش قرار گرفت . از آن جا که با استفاده از تحلیل عامل ماهواره و تلویزیون در دو گروه جداگانه قرار گرفتند و اینترنت ، شبکه های اجتماعی فیلتر شده و اپلیکیشن هایی که بر روی گوشی تلفن همراه قرار می گرفتند در یک دسته قرار داده شد و متغیر ها همه رتبه ای بودند ما سه متغیر (اینترنت ، شبکه های اجتماعی فیلتر شده و اپلیکیشن هایی که بر روی گوشی تلفن همراه) را باهم جمع کردیم و مقیاس فا صله ای به دست آمده را به دو دسته تقسیم کردیم از آن جا بیشترین امتیاز 6 و کمترین امتیاز 3بود افرادی که نمره 3-4 گرفتند در گروه اول یعنی کسانی که از اینترنت کم استفاده می کنند و افرادی که 5-6 در گروه دوم قرار گرفتند یعنی کسانی که اینترنت زیاد استفاده می کنند .
ماهواره و تلویزیون هم به طور جدا گانه به عنوان متغیر مستقل مورد سنجش قرار گرفت .
3-2-9 فرضیات تحقیق
تغییرات فردی شدن رابطه معناداری با سن دارد .
تغییرات فردی شدن رابطه معناداری با میزان استفاده از رسانه های مختلف دارد .
تغییرات فردی شدن رابطه معناداری با حضور در فضاهای فراغتی مدرن دارد .
تغییرات فردی شدن رابطه معناداری با میزان دینداری افراد دارد .
تغییرات فردی شدن رابطه معناداری با وضعیت تاهل دارد.
فصل 4
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 یافته های کیفی
در این فصل از پژوهش ، محقق ابتدا به تحلیلی اطلاعات حاصل از مصاحبه با 30 نفر از زنانی پرداخته که انتخاب های فردی درسبک زندگی آن ها ، به نحو بارزتری دیده می شود . با استفاده از کد گذاری نظری پرداخته است . به این منظور در ابتدا طی مرحله کد گذاری باز مفاهیم اولیه از متن هر مصاحبه استخراج شده است . سپس در مرحله کد گذاری محوری، مفاهیم و مقوله هایی که در مرحله کد گذاری آزاد تجزیه شده اند در ترکیبی تازه به یک دیگر متصل شده اند و شرایط علی ،شرایط میانجی ، زمینه ،پیامد ها و استراتژی های کنش در برخورد با پدیده جست و جو شده است . در پایان نیز در مرحله کد گذاری انتخابی با ترکیب مقولات ، نظریه ای از متن داده ها استخراج شده است .
تحلیل داده ها
در این بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها طی سه مرحله کد گذاری آزاد، محوری و انتخابی بیان شده است .
4-1-1کد گذاری آزاد
در کد گذاری آزاد با تجزیه و تحلیل سطر به سطر متن مصاحبه ها، مفاهیم اولیه استخراج شده است و با مقایسه و دسته بندی مفاهیم ، مقولات حاصل شده است . دراین بخش مقولات حاصل از کد گذاری آزاد آماده است .