شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی

125
142
74/3
28/1
درصد
8/8
11
5/13
3/31
5/35
2-2-4. توصیف متغیرهای وابسته
1-2-2-4. انگیزه های استفاده
برای شناخت انگیزه های استفاده کاربران جوان از شبکه های اجتماعی مجازی، تعداد 53 عنوان انگیزه مختلف در ابعاد گوناگون در پرسشنامه فهرست شد و پاسخگویان در چارچوب یک مقیاس 6 درجه در خصوص هر یک از موارد مذکور اعلام نظر نمودند. درباره هر انگیزه ای که نمره پاسخگو بالاتر باشد چنین ارزیابی می شود که عضویت و فعالیت کاربر در شبکه اجتماعی مجازی با آن انگیزه بیشتر است. در این قسمت به جهت تعدد گویه ها به سه انگیزه ابتدایی که در بین پاسخگویان بیشترین عمومیت را دارند و سه انگیزه آخری که خاص تر می باشند تشریح و تفسیر می شوند. همانگونه که جدول 4-3-1 نشان می دهد اولین انگیزه یعنی « حفظ روابط با دوستانی که دور هستند» با نمره میانگین (6/4) و انحراف معیار (36/1) بالاترین نمره میانگین را در بین 44 گویه مورد سوال حائز گردیده است و لذا از بیشترین اهمیت و فراگیری در بین کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی برخوردار است. داده ها نشان می دهند از میان 400 نفر پاسخگو 5/34 درصد (138 نفر) گزینه خیلی زیاد و 8/24 درصد (99نفر) گزینه زیاد و 5/16 درصد (66 نفر) گزینه متوسط را انتخاب کرده اند. تنها 3/3 درصد از کاربران برای حفظ روابط با دوستانی که از آنها دور هستند از این فضا بهره نمی گیرند و در مجموع 75 درصد از پاسخگویان با این انگیزه از فضای شبکه های مجازی استفاده می کنند. گویه دوم مبتنی بر «تجدید روابط دوستی گذشته با حضور در شبکه» با نمره میانگین (06/4) و انحراف معیار (6/1) انگیزه دوم کاربران جوان در این پژوهش می باشد. تنها 8/6 درصد از پاسخگویان (27 نفر) اظهار داشته اند که با حضور در این فضا روابط دوستی گذشته شان تجدید نشده است و در مقابل 2/94 درصد از کاربران تجربه تجدید روابط دوستانه قبلی را بواسطه فعالیت شبکه ای خود داشته اند که نشان از بالا بودن این انگیزه در بین کاربران دارد. مولفه بعدی یعنی «عدم رضایت از فضاهای فرهنگی جامعه» نیز در میان دیگر انگیزه های مورد سوال با نمره میانگین (85/3) و انحراف معیار (93/1) به عنوان سومین انگیزه جوانان مشارکت کننده در این تحقیق مشخص می شود. بیش از 48 درصد کاربران (192نفر) از این فضا تا حد زیاد (17درصد) و خیلی زیاد (31 درصد) رضایت ندارند و 9 درصد پاسخگویان (36 نفر) در حد متوسط و 5/11 درصد (46 نفر) و 3/12 درصد (49 نفر) رضایت خود را در حد کم و خیلی کم اعلام نموده اند و تنها 3/19 درصد (70 نفر) گزینه کاملا راضی را انتخاب نموده اند. اما بر اساس یافته های تحقیق در میان انگیزه های 53 گانه مورد سؤال «انگیزه کسب اطلاعات از گروه های دگرباش» با نمره میانگین (41/1) و انحراف معیار (97/0) آخرین گزینه انتخابی پاسخگویان در این پژوهش می باشد. از میان کاربران 79 درصد (316 نفر) گزینه اصلا را انتخاب نموده اند و تنها 2 درصد (8نفر) و 1 درصد (4نفر) گزینه خیلی زیاد و زیاد را اعلام نموده اند که نشان از اقبال پایین کاربران به این مولفه دارد. پس از این مولفه کمترین میانگین (41/1) به گویه « برای کنجکاوی در فرقه های موجود مذهبی» اختصاص دارد. در مورد این گزینه با انحراف معیار (96/0) از میان 400 نفر پاسخگو فقط 8/1 درصد (7نفر) گزینه خیلی زیاد و 3/1 درصد کاربران (5نفر) گزینه زیاد و متوسط را انتخاب کرده اند لذا می توان گفت عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی با این انگیزه در میان کاربران بسیار پایین است. گویه «اطلاع از فعالیت های غیر رسمی مانند آموزش رقص و آواز» نیز گزینه ای است که میانگین (41/1) و انحراف معیار(92/0) آن نشان از پایین بودن این انگیزه در میان پاسخگویان دارد. بر اساس اطلاعات جدول از میان مشارکت کنندگان در تحقیق 78 درصد (312 نفر) گزینه اصلا را انتخاب نموده اند و از آنجا که فقط3/1 (5 نفر) از کاربران گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند و 5/11 درصد (46 نفر) گزینه خیلی کم، 5 درصد (20 نفر) گزینه کم، 30/4 درصد گزینه متوسط را انتخاب نموده اند از این رو، پایین بودن این انگیزه در بین کاربران محرز است. در مجموع به جهت اینکه گزینه ای ها حائز بالاترین میانگین ها مبتنی بر استفاده ارتباط محور و فراغت محور از رسانه ها می باشند می توان گفت این انگیزه ها در بین کاربران جوان عمومیت بیشتری دارد. توزیع فراوانی انگیزه های استفاده در جدول ذیل آمده است.
جدول 4-18: توزیع فراوانی انگیزه های استفاده از شبکه اجتماعی مجازی مورد مطالعه (400)N=
ردیف
گویه ها
فراوانی/ درصد فراوانی
اصلا
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین

Share