شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی

فراوانی
41
22
45
78
214
01/4
34/1
درصد
3/10
5/5
3/11
5/19
5/53

11-1-2-4. میزان استفاده از گزینه های فراغتی
برای دستیابی به میزان استفاده کاربران جوان از گزینه های فراغتی، تعداد 34 عنوان از منابع مختلف فراغتی در پرسشنامه فهرست شد و پاسخگویان در چارچوب یک مقیاس 5 درجه میزان استفاده خود را از هر یک از موارد مذکور اعلام نمودند. همانگونه که جدول 4-16 نشان می دهد مصرف موسیقی اصلی ترین مؤلفه گذران فراغت در میان جوانان مورد پژوهش است. این منبع فراغتی با نمره میانگین (71/4) و انحراف معیار (24/1) بالاترین استفاده را در میان گزینه های فراغتی جوانان دارد. از میان 400 نفر پاسخگو 5/34 درصد (138 نفر) همیشه و 3/28 درصد ( 113 نفر) بیشتر مواقع موسیقی گوش می دهند. با احتساب کسانی که گاهی موسیقی را برای فراغت خود انتخاب می کنند 8/17 درصد (71 نفر) می توان گفت در منابع فراغتی 80 درصد پاسخگویان موسیقی جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. همچنین داده های جدول نشانگر آن است که فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با نمره میانگین (55/4) و انحراف معیار (66/1) انتخاب دوم کاربران جوان در این پژوهش می باشد. به جهت آنکه پاسخگویان این تحقیق را کاربرانی تشکیل می داده اند که سابقه حداقل 2 سال کاربری در شبکه های اجتماعی مجازی را داشته باشند پاسخگویی که هرگز از شبکه های اجتماعی استفاده ننماید وجود نداشته است و بر اساس داده های جدول تنها 16 درصد کاربران به ندرت از این شبکه ها استفاده می کنند و 75/23 درصد پاسخگویان اعلام داشته اند که همیشه از شبکه های اجتماعی در اوقات فراغت خود بهره می گیرند. مولفه تماشای فیلم در منزل نیز در میان دیگر گزینه های فراغتی مورد سوال با نمره میانگین (40/4) و انحراف معیار (5/1) به عنوان سومین منبع فراغتی جوانان مشارکت کننده در این تحقیق مشخص می شود. به جز 3/4 درصد کاربران (17 نفر) که هرگز فیلم نمی بینند و 8/15 درصد (63 نفر) که به ندرت فیلم می بینند و با احتساب کسانی که همیشه 8/14 درصد (59 نفر) و پاسخگویانی که در بسیاری مواقع 8/34 درصد (139 نفر) و آنها که گاه و بیگاه 5/30 درصد (122 نفر) در منزل فیلم تماشا می کنند مشخص می شود که بیش از 70 درصد جوانان از این مولفه برای گذران اوقات فراغت خویش بهره می گیرند.
همچنین مطابق اطلاعات جدول رفتن نزد فالگیر با نمره میانگین (17/1) و انحراف معیار (54/0) آخرین گزینه انتخابی پاسخگویان در این پژوهش می باشد. از میان کاربران 89 درصد (356 نفر) هرگز نزد فالگیر نمی روند و تنها 3/0 درصد (1 نفر) و 8/0 درصد (3 نفر) اذعان داشته اند که به ترتیب همواره و در بیشتر مواقع به فالگیر مراجعه می کنند. پس از این مولفه کمترین میانگین (30/1) به گزینه شرکت در راهپیمایی های مردمی اطلاع رسانی شده از طریق رسانه های دولتی اختصاص دارد. این گزینه با انحراف معیار (95/0) فقط گزینه فراغت همیشگی 2 درصد (8 نفر) پاسخگویان است و 5/5 درصد کاربران (22 نفر) در بیشتر مواقع و 8/4 درصد جوانان مشارکت کننده در تحقیق (19 نفر) فقط گاهی از این گزینه در اوقات فراغت خود بهره می گیرند. در مقابل 5/83 درصد پاسخگویان گزینه هرگز را انتخاب نموده اند. ماشین سواری در شهر نیز گزینه ای است که میانگین (48/1) و انحراف معیار(89/0) آن نشان از پایین بودن میزان استفاده از این گزینه فراغتی در میان پاسخگویان دارد. بر اساس اطلاعات جدول از میان مشارکت کنندگان در تحقیق 3/71 درصد (285 نفر) هرگز از این گزینه فراغتی استفاده نمی کنند لذا با احتساب 3/16 درصد (65 نفر) پاسخگویانی که اذعان داشته اند به ندرت از این گزینه استفاده می کنند و 8/6 درصد(27 نفر)، 5/4 درصد (18 نفر) و 3/1 (5 نفر) افرادی که به ترتیب گزینه های گاهی، بیشتر مواقع و همیشه را انتخاب کرده اند می توان گفت استفاده از این این منبع فراغتی نیز در بین جوانان از عمومیت برخوردار نمی باشد. در مجموع از آنجا که هر سه گزینه ای که حائز بالاترین میانگین ها شده اند مبتنی بر استفاده از رسانه ها می باشند می توان گفت فراغت در دسترس در بین کاربران جوان عمومیت بیشتری دارد.
جدول 4-16: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از گزینه های فراغتی (400)N=
ردیف
منابع فراغت
فراوانی/ درصد فراوانی

Share