رشته حقوق

شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود پایان نامه

نامحدود با توجه به رویدادهای فراملی
تأمل در داده های تحقیق نشانگر آن است که فرهنگ جوانان در شبکه های اجتماعی مجازی تحت تاثیر نیروهای جهانی سازی و جامعه پذیری نوین از رهگذر تعامل با عناصر فرهنگی جدید قرار دارد. فرهنگ های غیر رسمی ای که امکانات و فرصت های جدیدی در اختیار کاربران قرار داده، به فاصله میان حوزه عمومی و خصوصی کاربران دامن زده و تجربیات اجتماعی جدیدی را پیش روی آنان می گذارند. تجربیاتی که سابق بر این تنها با مهاجرت فیزیکی و خروج از مرزهای جغرافیایی یک کشور ممکن بود و در شرایط کنونی در قلمرو ذهنی کاربران و از چارچوب دیوارهای خانه ها صورت می پذیرد از اینرو می توان گفت در سایه دو پدیده محوری معاشرت پذیری و دیده بانی با شرایطی که به تفصیل صحبت شد، جهان وطنی کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی واقعیت تجربی مهمی است که به شکلی خزنده در درون قلمرو داخلی و کمتر خودآگاه تداوم یافته و در کنار فاصله نسلی، کاربران جوان را به لحاظ نوع معاشرت پذیری، فراغت و سبک زندگی از محیط پیرامون خود متمایز می نماید.
2-4. تحلیل کمی
مقدمه
یکی از بخشهای کار تحقیقی، توصیف و تحلیل داده های تحقیق می باشد. برای توصیف دادهها از آمار توصیفی کمک گرفته می شود. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می سازد تا داده ها را به طریقی مؤثر و معنی دار خلاصه و سازماندهی کند (فرانکفورت ونچیماس،1381). توصیف وخلاصه کردن داده ها و مواد خام، تبیین و توضیح علمی را فراهم می کند. در این مرحله برای پی بردن به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمونهای آماری استفاده میشود. این فصل شامل سه بخش است: بخش اول به توصیف آماری نمونه مورد مطالعه می پردازد و سیمای پاسخگویان و ویژگی های فردی و اجتماعی شان مطرح می شود. بخش دوم به توصیف یافته ها اختصاص دارد و به طور کلی به چگونگی توزیع متغیرهای اصلی پژوهش می پردازد. در بخش سوم که تحلیل یافته ها مد نظر می باشد از طریق در ارتباط گذاشتن متغیرهای مستقل و وابسته به تحلیل روابط می پردازیم همچنین با آماره های مناسب زمینه های اجتماعی فرهنگی و … مرتبط با الگوهای مصرف شبکه ای جوانان در فضای مجازی بررسی خواهد شد.
1-2-4. توصیف یافته های مربوط به متغیرهای مستقل
1-1-2-4.جنس
در جدول ذیل توزیع فراوانی و درصد متغیر جنس در دو طبقه آمده است. از مجموع 400 نفر جوانان مورد مطالعه در این تحقیق 5/53 درصد (214نفر) را زنان و 5/46 درصد (186نفر) را مردان تشکیل میدهند. چنانچه ملاحظه میشود نسبت مشارکت کنندگان زن به مرد بیشتر است.
جدول 4- 3: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
زن
214
5/53
مرد
186
5/46
جمع
400
100

مطلب مشابه :  آگهی تحدیدی – تحدید حدود چیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید