رشته حقوق

شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود پایان نامه

جذابیت های ساختاری شبکه های اجتماعی مجازی همانند تعاملی بودن، خروج از ظرف زمان و مکان، جذابیت های چند رسانه ای، مشارکت جمعی، عاملیت و گزینشگری
شرایط علی
– علاقه به فناوری
– حضور همسالان
– محدودیت های فراغت جمعی، رواج تنهایی در فضای واقعی
– ممنوعیت دسترسی
پدیده‌ مرکزی
معاشرت پذیری
دیده بانی
استراتژی کنش/ کنش متقابل
گزینش نوع شبکه اجتماعی: (ایرانی/ غیر ایرانی؛ تخصصی/ عمومی؛ جدید/ قدیمی)
زمان حضور در شبکه (صبح، ظهر، عصر، شب و نیمه شب)
استراتژی فعالیت در شبکه(حضور با عکس و هویت واقعی/ غیر واقعی؛ قرار دادن عکس و فیلم شخصی؛ اختصاصی یا عمومی کردن صفحه، گزینش دوستان آشنا/ ناآشنا؛ ایرانی/ غیر ایرانی؛ تولید، توزیع و به اشتراک گذاری محتوا)
پیامدها:
تأیید: تایید برقراری ارتباطات اجتماعی؛ تایید لذت جویی و فراغت؛ تایید حضور در چرخه اطلاعات؛ تایید همراهی با فرهنگ جهانی، خودآگاهی
عدم تأیید: عدم تایید حضور در چرخه اطلاعات ؛ فتنه انگیز و برانداز تلقی شدن
کسب فرصت‌ها: حمایت و مقاومت؛ یادگیری و آموزش غیررسمی؛ خودخبرنگاری و مستند سازی؛ دیده شدن

نگرانی‌ها و آسیب‌ها:
اعتیاد به شبکه؛ ناامنی حریم؛ فاصله حوزه عمومی و خصوصی؛ روابط ناسالم
شکل13.مدل پارادایمی و جمع بندی مقوله ها بر اساس آن
در مجموع یافته های پژوهش مؤید آن است که چگونه مشارکت فعال، هدفمند و آگاهانه انسانی فضای تکنولوژیک را متحول ساخته و آن را از جنبه کارکردی صرف دور می سازد و به مثابه بستری برای انتقال پیام معناهای متفاوتی می بخشد. سرعت ارتباطات، سیال بودن آن، ظرفیت های چند رسانه ای و دیگر ویژگی های رسانه های مبتنی بر وب پیامدهای گسترده ای را در دسترسی کاربران به اطلاعات، برقراری ارتباطات، کسب مهارت های جدید و عدول از ارزش های رایج اجتماعی بر جای می گذارد اما در نهایت این کاربران هستند که با انگیزه ها و اهداف شخصی و گروهی متاثر از ویژگی های جنسی، سنی، قومی و فرهنگی و … کاربری های جدید این فضا را خلق نموده و بدان معنای اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی یا سیاسی می دهند. متناسب با کارکردهای عمده شبکه های اجتماعی مجازی، کاربران شبکه های اجتماعی را می توان با کمی اغماض با عناوین ذیل نامگذاری کرد: «خاص گرا»، «عملگرا»، «تحول گرا»، «عام گرا» به جهت اینکه غالب کاربران از این محیط چند رسانه ای چند فرهنگی استفاده های متعددی دارند با جدیت نمی توان کنشگران شبکه ای را از هم تفکیک نمود اما می توان گونه های برجسته آنان به کاربردهای مشخص شده منتسب نمود. جدول 4-2 بیانگر نسبت پدیده های مرکزی و سنخ شناسی کاربران است.

مطلب مشابه :  نظریه یکپارچه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید