رشته حقوق

شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود پایان نامه

لذا با اینکه شبکه های اجتماعی مجازی به لحاظ پیچیدگی های فنی بسیار متفاوت از دیگر رسانه های مبتنی بر وب و اینترنت سال های اولیه است مطالعات جهانی نشان می دهند که بکارگیری این سنت پژوهشی بویژه از منظر ساختاری و فرهنگی می تواند شکاف دانشی فعلی را در خصوص اینکه چرا کاربران انتخاب می کنند که از این رسانه جدید استفاده نمایند پر کند و به بسط نظری حوزه ارتباطات کامپیوتر محور کمک نماید.
بنابراین نگارنده با توجه به فقدان چارچوب منسجم و قطعی ای که بتواند نظامی علمی از کنشگری شبکه ای کاربران تهرانی ارائه دهد با استعانت از رویکرد مذکور ضمن کنکاش مطالعات جهانی در جهت شناخت عوامل موثر بر مصرف و رفتارشبکه ای کاربران ایرانی همت می گمارد و از این رهگذر کارشناسان ارتباطی را قادر خواهد ساخت در پیشبرد رویکردها و رهیافت‌های کاربر شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران مشارکت نموده به تدوین مدل های جدید ارتباطی در فضای شبکه ها یاری رسانند.
1-2-2. جنبه عملی
عصر اطلاعات هیچ‌گاه یک مسئله فناورانه صرف نبوده و مربوط به گذار اجتماعی است. فرایندی از تغییر اجتماعی در جریان است که در آن فناوری عنصری است که نمی‌‌‌توان آن ‌را از روندهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جدا کرد (Bell,2007:70). در شرایط حاضر نیز بدون شک تغییرات بی سابقه در روش‌های ارتباطات جمعی و میان فردی بواسطه مشارکت افراد در شبکه‌های پیامد‌هایی برای علم ارتباطات و حوزه های اجتماعی، اجرایی و سیاستگذاری در پی خواهد داشت. بویژه آنکه درکنار رشد جمعیت استفاده‌کننده از سایت های شبکه اجتماعی، اطلاعات خیلی کمی در مورد متغیرهایی که گرایش افراد را به این وب‌سایت‌ها را سبب می‌شود وجود دارد (Pelling & White, 2009:1). به طور خاص در ایران به نظر می‌رسد فقدان شناخت و درک جامع از ماهیت و کارکردهای برخی رسانه‌های جدید و نوپا و کم رنگ بودن ادبیات مرتبط با سواد رسانه‌ای در اتخاذ رویکردی تدافعی نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی بی تاثیر نبوده و فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی بیشتر با رنگ و بوی سیاسی و نگاه تهدیدانگارانه در جامعه معرفی شد‌ه‌اند.
البته از هر دو منظر فرصت یا تهدید و در هردو موضع موافق یا مخالف، شناخت پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شبکه‌ها و دریافت تصویری کارشناسی، دقیق از نحوه عملکرد و علل مشارکت و الگوی مصرف کاربران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا به زعم کستلز نیاز است اندیشمندان اجتماعی بدانند ما در چه نوع جامعه‌ای هستیم، چه فرایندهای اجتماعی در حال پیدایش هستند، چه خصلت ساختاری‌ای وجود دارد و چه چیزی را می‌توان از طریق کنش اجتماعی تغییر داد. چراکه افراد بدون درک کافی مانعی بر سر راه تغییر خواهند شد و ممکن است پتانسیل نامتعارف خلاقیتی را که در ارزش‌ها و فناوری‌های عصر اطلاعات وجود دارد از دست بدهیم(Castells, 1996:693).
بنابراین ضرورت تحقیق و پژوهش در این حوزه بدان سبب بیشتر احساس می شود که با اینکه همه گروه‌های اجتماعی کم و بیش تحت تاثیر فرایند جهانی شدن قرار گرفته و خواهند گرفت اما افراد جامعه در کمیت و کیفیت برقراری ارتباط یکسان نبوده و از جنبه‌های مختلف ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ساختاری که در طی جریان جامعه‌پذیری همواره منجر به جدا شدن جهان اجتماعی افراد شده است تفاوت هایی دارند و جوانان بیش از هر گروه دیگری از این فرایند تاثیر می‌پذیرند و بیش از هر گروه دیگری بر روی این فرایند تاثیر می‌گذارند. لذا شناخت فرهنگ پیچیده جوانان برای درک آینده جهانی شدن ضروری است.
از این‌رو انگیزه‌های جوانان از عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، الگوی مصرف شبکه‌ای آنها با توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل‌های خاص فضای وب و البته تفاوت‌ افراد در بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه‌های مجازی علی‌رغم ممنوعیت استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی از سوی دولت قابل بررسی است.
در مجموع اهمیت عملی این تحقیق از آن روست که در فرصت باقی مانده تا تدوین برنامه ششم توسعه به نظر می رسد نگاه مجدد به چرایی گرایش جوانان به فعالیت های مجازی به روایت خود آنها و توجه به پویایی شناسی و تغییرات در جامعه جوان ایرانی می تواند مسیر روشن تری را در افق سیاست گذاری فرهنگی اجتماعی پیش روی مسئولان مربوطه قرار دهد.
همچنین نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد که عضویت کنشگران جوان تهرانی در این شبکه‌ها تا چه میزان با انگیزه‌های شناختی، روانی، عاطفی، سیاسی و تا چه حد با انگیزه فرار از فشارهای الزام‌آور و هنجارهای موجود و برای گسترش تعاملات اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنها در دنیای واقعی بسیار نادر یا پرهزینه (چه از لحاظ اجتماعی، ‌سیاسی و حتی اقتصادی) است و در پی جبران نقصان های حوزه های عمومی، خانوادگی، کم رنگ بودن گستره مشارکت برای آنها در دنیای واقعی، جهت تامین نیازهای مغفول مانده دنیای واقعی به دنبال کسب تجربه‌های جدید و فرصت‌های بیشتر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت می‌پذیرد و به علت موانع و محدودیت‌های موجود در شرایط عینی و ذهنی زندگی خود به شبکه‌های اجتماعی مجازی روی آورده و زیستن در این فضا را به طور حاشیه‌ای، نیمه فعال یا فعال تجربه می‌کنند.
و در نهایت نتایج این تحقیق می تواند پاسخی کارشناسی برای دغدغه های والدین و مسئولان فرهنگی بوده و در راستای برنامه ریزی های آموزشی، فراغتی، سیاستگذاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بهینه برای جوانان نسل دیجیتال مفید واقع شود.
1-3. اهداف تحقیق
1-3-1) هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری از رفتار جوانان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتخب آنها است. پایه و اساس این مطالعه بر بررسی فرایندهای شکل‌گیری، سازماندهی، ایجاد ساختار جامعه جدید شبکه‌ای و فهم ارتباطی چرایی فعالیت های شبکه ای و تفاوت های کاربران جوان در این زمینه است. این پژوهش می‌تواند به ما در شناخت دلایل و انگیزه‌های واقعی، میزان حضور، مشارکت و چگونگی الگوهای مصرف و رفتار جوانان در شبکه‌های اجتماعی مجازی یاری رساند و مشخص نماید چه متغیر یا متغیرهایی بر این انگیزه‌ها موثرند.
1-3-2. اهداف جزئی
این پژوهش اهداف جزئی زیر را دنبال می‌کند:
– شناخت تلقی کاربران از فعالیت شبکه ای و ارائه سنخ شناسی کاربران شبکه/ های اجتماعی مجازی پرطرفدار به عنوان تولیدکنندگان- مصرف کنندگان اطلاعات.
– شناخت انگیزه‌های افراد از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی پرطرفدار.
– شناخت عوامل مؤثر بر نوع و شدت انگیزه های فعالیت شبکه ای کاربران جوان.
– شناخت رفتار شبکه ای کاربران جوان.
– شناخت عوامل مؤثر بر نوع و شدت رفتار شبکه ای کاربران جوان.
– بررسی رابطه انگیزه های فعالیت و رفتار شبکه ای کاربران جوان.

مطلب مشابه :  پیش بینی و فرضیه سازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید