شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی

11-2-1-3. ملاحظات اخلاقی در پژوهش کمی
از اصول بسیار مهم در هنگام جمع آوری اطلاعات رعایت اصول و ملاحظات اخلاقی در حین طراحی ابزار گرد‌آوری داده ها و اجرای آن است. واضح است اجرای پژوهشی که ممکن است موجب تجاوز به حقوق و رفاه شرکت کنندکان در پژوهش شود چندان مورد علاقه پژوهشگران و دانشمندان نمی باشد هدف اصلی پژوهش کمک به پیشرفت نظاممند و قابل اثبات دانش است. لذا جدای از اینکه محقق باید تلاش کند در فرآیند پژوهش، ملاحظات علمی را رعایت کند ناگزیر از ملاحظات اخلاقی نیز میباشد(فرانکفورت، نچیماس،1382: 115).
بنا به ماهیت تحقیق، همانطور که انتظار می رفت جمع آوری داده ها در بخش کمی نیز نیازمند اعتماد پاسخگویان و جلب موافقت نظر آنان بود. بدین منظور تلاش شد تا با طراحی پرسش نامه الکترونیکی از اعمال هر گونه فشار و اضطرار به آنها اجتناب شود و پاسخگویان در صورت تمایل، آزادانه و نه از روی اجبار در زمان مورد نظر خود پژوهش مشارکت کنند. با اینکه برخی مشارکت کنندگان در تحقیق با واسطه با شرایط محقق و موضوع پژوهش وی آشنایی داشتند اما به لحاظ در نظر گرفتن اصول اخلاقی باید پاسخگویان مجاب به انجام مصاحبه می شدند و شرط این کار دادن اطلاعات لازم در زمینه این پژوهش برای آنان بود، به همین جهت در ابتدای پرسشنامه، معرفی نامه کوتاهی تنظیم شد تا ضرورت ها و اهداف محقق در انتخاب و پیگیری موضوع تحقیق برای مصاحبه شوندگان روشن شده، ابهامات احتمالی موجود در ذهن پاسخگو را تا حدی بر طرف نموده و اطمینان داده شود که از اطلاعات افراد صرفا در تحقیق دانشگاهی استفاده خواهد شد و اعتماد وی را جلب نماید تا پاسخگو حاضر به همکاری صادقانه شود. در همین راستا بخشی نیز برای دریافت نظرات مشارکت کنندگان تعبیه گردید. براین اساس بنا به تعهدی که محقق به پاسخگویان داده است، هرگونه اطلاعات مربوط به نشانی پاسخگو محرمانه خواهد ماند.
فصل چهارم: تحلیل کیفی و کمی
1-4. تحلیل کیفی
مقدمه
هدف این بخش تبیین و توصیف انگیزه های متنوع و اهداف جوانان شهر تهران از حضور و عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و شناخت کارکردهای متعدد شبکه‌های مذکور برای کاربران جوان است. در این فصل یافته‌های تحقیق به پیروی از مدل الگویی که در فصل پیشین بیان شد، ارائه می‌شود. بدین صورت که پس از مطالعه‌ دقیق داده‌ها و بررسی تفاوت‌ها و مشابهت‌ها، مقوله‌های اصلی ساخته شده و برآیندی از پدیده، عوامل، زمینه و عوامل مداخله‌گر، استراتژی و پیامد شناسایی شدند. بدین ترتیب تمامی داده‌ها ولو جزئی حائز اهمیت در یک روند علت و معلولی و در قالب یک پارادایم،‌ خلاصه، دسته‌بندی و تحلیل شده اند. همچنین در جهت ترسیم تصویر دقیق تر و منسجم تر در ارائه‌ داده‌ها از جانبداری، پیش‌داوری محقق اجتناب شده تا از دقت و صحت تحلیل کاسته نشود. ارائه یافته ها از پدیده‌ مرکزی آغاز، سپس به ترتیب شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله‌گر، استراتژی‌های کنش/ کنش متقابل و در نهایت پیامدها مطرح می‌شوند.
سیمای افراد نمونه پژوهش که با آنها مصاحبه شده است در جدول 4-1 آمده است. تلاش شده است تا افراد مشارکت کننده به گونه ای انتخاب شوند تا امکان بازنمایی تاثیر ساختارهای تحصیلی، شغلی، وضعیت تأهل و طبقاتی بر رفتارهای کاربران شبکه فراهم شود.
جدول شماره 4-1 : مشخصات مصاحبه شوندگان
ردیف
نام
سن
تحصیلات پاسخگو
تحصیلات پدر
تحصیلات مادر
شغل
وضعیت‌تاهل
محل‌سکونت
مدت عضویت
1
محمد
21
دانشجوی کارشناسی

Share