شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی

جدول3-14: معرف های تشکیل دهنده بعد سیاسی فعالیت شبکه ای
بعد سیاسی
معرف ها
1
برای ارائه نظرات و انتقادات سیاسی خودم و تبادل نظر با همفکران در خصوص مسائل سیاسی
2
برای تبادل نظر با افرادی از دیدگاههای متفاوت سیاسی
3
برای مطلع شدن از اخبار و رویدادهای سیاسی ای که از منابع خبر داخلی انتشار نیافته است
4
برای افشای سوء استفاده های دولتمردان کشور
5
برای آگاهی از نظرات دیگر کشورها در خصوص مسائل کشورم
6
برای شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و راهپیمایی های سیاسی اعلام شده در شبکه
7
برای اطلاع از رای واقعی، تحلیل سیاسی مستقل افراد
تحلیل عاملی انگیزه های فعالیت شبکه ای
از آنجا که حجم داده های حاصل از 53 انگیزه مورد سوال بالا است بنابراین برای شناسایی ساختار انگیزه ها و الگوهای استفاده از شبکه های مجازی و همینطور تقلیل عناوین از تحلیل عاملی از نوع اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب با تکنیک مؤلفههای اصلی و با بهرهگیری از چرخش واریماکس به کشف عوامل یا مؤلفههای اصلی انگیزه های استفاده نائل شدیم. حاصل کار کشف 9 فاکتور یا مؤلفه اصلی انگیزه های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بود. جدول 3-15 نشان می دهد چگونه در تحلیل عاملی، کلیه انگیزه ها تحت نه عامل دسته بندی شده اند تحلیل نتایج جدول نشان می دهد متغیرها برای تحلیل عامل کاملا مناسب هستند. سطح معنی داری برابر 000/0 و لذا 001/0p< است همچنین میزان KMO عددی بین صفر و یک برابر (81/0) است که مؤید همبستگی بالای آیتم ها می باشد. همانگونه که جدول نشان می دهد 9 گروه قابل شناسایی هستند که در واقع 9 الگوی استفاده را در بین جمعیت نمونه تشکیل میدهند. این 9 گروه شامل گسترش فضای ارتباطی، پویایی سیاسی- مدنی، فراغت و تفریح، عاطفی، آشنایی با فرهنگ ایرانی و خارجی، جبران محدودیت ها، توانمندی شخصی، کسب اطلاعات خاص و آرامش جویی هستند که در مجموع 7/60 درصد کل واریانس را تبیین میکنند. بر اساس این یافتهها 3 نوع انگیزه مؤثر روی فاکتور اول بارعاملی داشتند که روی هم این فاکتور گسترش فضای ارتباطی نام گرفت. 10 نوع انگیزه مؤثر بر فاکتور دوم بار عاملی داشتند که آنها را الگوی پویایی سیاسی- مدنی نامیدیم. 6 آیتم مؤثر بر فاکتور سوم بار عاملی داشتند که آنها عامل شادی و تفریح نام داده شدند. 6 نوع انگیزه مؤثر بر فاکتور چهارم بار عاملی داشتند که آنها را عاطفی نامیدیم. 5 گویه انگیزه بر فاکتور پنجم بار عاملی داشتند که آن را فاکتور مقایسه بین فرهنگی عنوان داده ایم. 6 انگیزه بر روی فاکتور ششم بار عاملی داشتند که آنها را فاکتور اعمال سلیقه شخصی نامیدیم. 4 آیتم مؤثر نیز بر فاکتور هفتم بار عاملی داشتند که آنها را توانمندی شخصی خوانده ایم. 6 انگیزه مؤثر بر فاکتورهشتم بار عاملی داشته اند که کسب اطلاعات خاص نامگذاری شد. و در نهایت دو انگیزه بر عامل نهم بار عاملی داشتند که آرامش جویی نامیده شد. ضریب پایایی برای تک تک فاکتورها محاسبه گردیده و در جدول ارائه شده است.
جدول3-15: نتایج تحلیل عاملی انگیزه های فعالیت در شبکه اجتماعی مجازی
ردیف
فاکتورها
انگیزه ها

Share