ترابی، ابوالحسن. “توصیف ساختمانی گروه فعلی در زبان بلوچی (لهجه مکورانی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369، 131 ص، جدول، کتابنامه.
زبان بلوچی/ گویش مکورانی/ ساختمان فعل.
ترابی، ضیاءالدین. “کاربرد نشانه «را» در زبان فارسی بر اساس شاهنامه فردوسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 187 ص، کتابنامه.
را/ بررسی تاریخی/ شاهنامه فردوسی/ بررسی آماری.
ترابی، محمدعلی. “جنبه‌های اجتماعی دوزبانگی در آذربایجان”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران، 1361، 200 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
دوزبانگی/ جامعه‌شناسی زبان/ دوزبانگی فارسی ـ آذربایجانی.
تفضلی، محمدصادق. “بررسی گویش ترکمنی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال ؟، 75 ص، جدول.
ساختمان فعل/ گویش ترکمنی/ گلی داغ گوگلان (روستا).
تقی‌بیگی، یاسمن. “بررسی ساخت‌واژی لهجه سبزواری به روایت کلیدر (جلدهای 7 و 8)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 293 ص، کتابنامه.
بررسی ساخت‌واژی/ لهجه سبزواری/ کلیدر/ دولت‌آبادی ـ محمود/ سبزوار.
تقی‌پور، ام‌البنین. “درباره تحلیل سبکی گلستان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 140 ص، جدول.
تحلیل سبکی/ گلستان/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی/ بررسی معنایی.
تورتیر، خدیجه. “نحو در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1376، 145 ص، کتابنامه.
نحو/ زبان فارسی.
توکلی، محمدمهدی. “بررسی ساخت آوایی و صرف در گویش خوانساری”. پایان‌نامه زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1374، ?ص.
گویش خوانساری/ بررسی آوایی/ بررسی صرفی.
ثابت‌نژاد، محمود. “اشکالات فارسی زبان (تهرانی) در یادگیری زبان عربی (حجازی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 100 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
زبان عربی/ زبان فارسی/ یادگیری زبان عربی/ بررسی تطبیقی.
جان‌پاک فهادان، افسر. “سبک شعر ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1354، 145 ص.
سبک/ شعر/ ناصرخسرو/ بررسی دستوری.
جدیدی، محمد. “گزارش گویش گرجی (فریدون شهر)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 42 ص، واژه‌نامه.
گویش گرجی/ فریدون شهر/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
جعفری، نسرین. “بررسی ساخت‌واژی اصطلاحات زبان شناسی در فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 78 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
بررسی ساخت واژی/ اصطلاحات زبان شناسی/ زبان فارسی/ بررسی آماری.
جلایرنیا، جواد. “نقد و بررسی شعر مهرداد اوستا”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1381، 254 ص، کتابنامه.*
اوستا، مهرداد/ شعر/ نقد و بررسی.
جلیلی، مهین. “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1354، ?ص.

                                                    .