شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی

ترابی، ابوالحسن. “توصیف ساختمانی گروه فعلی در زبان بلوچی (لهجه مکورانی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369، 131 ص، جدول، کتابنامه.
زبان بلوچی/ گویش مکورانی/ ساختمان فعل.
ترابی، ضیاءالدین. “کاربرد نشانه «را» در زبان فارسی بر اساس شاهنامه فردوسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 187 ص، کتابنامه.
را/ بررسی تاریخی/ شاهنامه فردوسی/ بررسی آماری.
ترابی، محمدعلی. “جنبه‌های اجتماعی دوزبانگی در آذربایجان”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران، 1361، 200 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
دوزبانگی/ جامعه‌شناسی زبان/ دوزبانگی فارسی ـ آذربایجانی.
تفضلی، محمدصادق. “بررسی گویش ترکمنی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال ؟، 75 ص، جدول.
ساختمان فعل/ گویش ترکمنی/ گلی داغ گوگلان (روستا).
تقی‌بیگی، یاسمن. “بررسی ساخت‌واژی لهجه سبزواری به روایت کلیدر (جلدهای 7 و 8)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 293 ص، کتابنامه.
بررسی ساخت‌واژی/ لهجه سبزواری/ کلیدر/ دولت‌آبادی ـ محمود/ سبزوار.
تقی‌پور، ام‌البنین. “درباره تحلیل سبکی گلستان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 140 ص، جدول.
تحلیل سبکی/ گلستان/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی/ بررسی معنایی.
تورتیر، خدیجه. “نحو در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1376، 145 ص، کتابنامه.
نحو/ زبان فارسی.
توکلی، محمدمهدی. “بررسی ساخت آوایی و صرف در گویش خوانساری”. پایان‌نامه زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1374، ?ص.
گویش خوانساری/ بررسی آوایی/ بررسی صرفی.
ثابت‌نژاد، محمود. “اشکالات فارسی زبان (تهرانی) در یادگیری زبان عربی (حجازی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 100 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
زبان عربی/ زبان فارسی/ یادگیری زبان عربی/ بررسی تطبیقی.
جان‌پاک فهادان، افسر. “سبک شعر ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1354، 145 ص.
سبک/ شعر/ ناصرخسرو/ بررسی دستوری.
جدیدی، محمد. “گزارش گویش گرجی (فریدون شهر)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 42 ص، واژه‌نامه.
گویش گرجی/ فریدون شهر/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
جعفری، نسرین. “بررسی ساخت‌واژی اصطلاحات زبان شناسی در فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 78 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
بررسی ساخت واژی/ اصطلاحات زبان شناسی/ زبان فارسی/ بررسی آماری.
جلایرنیا، جواد. “نقد و بررسی شعر مهرداد اوستا”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1381، 254 ص، کتابنامه.*
اوستا، مهرداد/ شعر/ نقد و بررسی.
جلیلی، مهین. “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1354، ?ص.

Share