شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی

برون کشیده تن از غار نرم و تیره ی حوت؟
کجا که تن نسپرده به نیل موسایی
خوش و سبک نخزد روی سینه ام تابوت ؟ » (آتشی ،1386،ص88)
«زورقان تیز پرتاب گمان ها
هریکی سرشار بندرهای سنگین بار
ماهیان رنگی و چالاک شاد آرزوها
بطن هر یک مدفن انگشتر سبز نبوت،
بطن هر یک زادگاه یونسی ، هستی کمین بعثت او» (همان، ص103)

«صبح چهارشنبه
نقش مرا کنار دلفینی پیدا می کنند
دست نخورده و سالم
تاکسیدرمی می شوم
تماشاچی مالیخولیایی می گوید :
چه پیوند میمونی چه اقتران . . . یونس و ماهی یک جا»
4-3-4- اسطوره ی دلدادگان
1-4-3-4- زال و رودابه
همان گونه که در بخش اساطیر ایرانی، گفتیم رودابه مادر رستم وزال، پدر این جهان پهلوان است امّا وصلت آن که با عشق ودلدادگی رودابه آغاز شده بود نه به آسانی بلکه بادشورای بسیار صورت گرفت.زیرا رودابه دختر مهراب از نژاد ضحّاک تازی پادشاه کابلستان بود و از قدیم الایّام بین ایرانیان و تازیان روزگار دشمنی می گذشت سیندخت،مادر رودابه وهمسر مهراب از زنانی بود که در شاهنامه به درایت و تیزهوشی و کارآیی از آنان یادشده است . وجود این زن در پیوند زناشویی رودابه وزال به حدّی موثّر بود که خشم و تندی مهراب هرگز نتوانست در برابر آن پایدار بماند وگرچه در ابتدا می غرّید و می خروشید و آرزو می کرد که مانند همه ی مردان متعصّب عرب، هنگامی که رودابه به دنیا قدم گذاشت وی را زنده به گور می کرد امّابه هرحال در برابر سخنان سیندخت آرام شد و تن به قضا داد.
نکته ی جالبی که جای جای در خلال شروع شرح ماجراهای عاشقاغنه ی شاهنامه فردوسی ، به چشم می خورد آن که شاهان و سران سرزمین ها درحل مشکلات مدام از دو منبع عقلانی و روحانی بهره مندی می شدند یکی موبدان و بخردان و دیگر منجمان و آینده نگران .پس هنگامی که منوچهر شهریار بز رگ از داستان دختر مهراب و زوال دستان آگاه می شود و انیشمند می گردد نخست باید با موبدان مشورت کند،آن گاه به صواب دید آنان به جنگ بامهراب کابلی دست یازد.
درجریان این داستان نکته ی جالب دیگری این است که سام جنگنده ی نیزومند ایرانی درخدمت منوچهر پپداشاه است وپسرش زال در نیروی مقابل یکه تاز لشکریان مهراب است.حال زال از یک سو با حملات پدر و از سوی دیگر باعشق ،دست به گریبان خواهد بود. چون به مهراب و زال خبر رسید که به فرمان منوچهر شاه لشکر ایران به سرداران سام دلیر سوی کابلستان درحرکت است و زور است که کابلستان در خون و آتش پیچیده شود. زال به فرمان عشق در برابر پدر صف آرایی کرد و ضمن یادآوری گذشته های خود رویارویی بایستاد و آماده ی کاراز شد.
اینک سام نریمان اطمینان یافته بود که تسخیر کابلستان و دستگیری یا قتل مهراب وقتی ممکن خواهد بود که پسر را به دو نیم کند و جسد اورا زیرسمّ اسبان و اسب سواران با خاک یکسان سازد ناچار پدر به دلیل مهر فرزندی دست از جنگ و جدال برداشت و نامه ای خطاب به منوچهر شاه نوشت که ضمن آن که خواسته بود با وصلت زال و زودابه موافقت کند و نامه را نیز به دست زال سپردکه خود در ایران زمین به پادشاه رساند.

Share