شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب

شکل 1-4. مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل 1)
2. برآورد مدل
برآورد مدل در دو گام صورت می گیرد: 1) بررسی برازندگی مدل فرضی پژوهش که شامل شاخص های برازش است. و 2) برآورد پارامترهای (ضرایب مسیر استاندارد) مدل فرضی پژوهش.
1-2). برازندگی مدل فرضی پژوهش
نتایج برازندگی مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل1) در جدول 5-4 ارائه شده است.
همان طور که در فصل سه ذکر شد، اگر مقدار مجذور کای (²χ) از لحاظ آماری معنی دار نباشد، بر برازندگی مناسب مدل دلالت دارد. اما این شاخص برای مدل های با n بزرگ، تقریباً همیشه از لحاظ آماری معنی دار است. نسبت df/²χ که مجذور کای نسبی نیز نامیده می شود، از تقسیم شاخص برازندگی مجذور کای بر درجه آزادی متناظر به دست می آید. مقدار این نسبت هر چه به صفر میل کند و کوچکتر باشد، بهتر است. مقدار مورد قبول آن کوچکتر یا مساوی 3 می باشد. مقدار مورد قبول GFI (شاخص نیکویی برازش)، AGFI (شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی)، CFI (شاخص برازندگی مقایسه ای)، IFI (شاخص برازندگی فزاینده)، و TLI(شاخص تاکر-لویز) برابر یا بزرگتر از 90/0 است. در شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) مقدار بین 08/0 تا 10/0 مدلی با برازندگی متوسط را منعکس می نماید. مقدار بین 06/0 تا 08/0 نمایانگر مدلی با برازندگی قابل قبول است. مقدار بین 01/0 تا 06/0 حاکی از برازندگی خیلی خوب مدل دارد و مقدار 00/0 (صفر) نشان دهنده مدلی با برازندگی کامل است. مقادیر شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی (NFI) باید برابر یا بزرگتر از 90/0 و به زعم برخی از پژوهشگران دیگر نیز 80/0 باشد (نسی، 2004؛ هومن، 1385).
در جدول 5-4 شاخص های برازندگی مدل فرضی پژوهش حاضر آورد شده است.
جدول 5-4. برازش مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش با داده ها بر اساس شاخص های برازندگی
شاخصهای برازندگی χ² df χ²/df GFI AGFI RMSEA NFI CFI IFI TLI
مدل پیشنهادی 16/613 74 29/8 87/0 79/0 10/0 74/0 76/0 76/0 65/0
با توجه به نتایج مندرج در جدول 5-4 گرچه برخی از شاخص های برازندگی مانند مجذور کای (χ²) (16/613)، شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) (10/0) حاکی از برازش ضعیف مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش با داده هاست اما بسیاری از شاخص های برازندگی مانند نسبت مجذور کای به درجه آزادی (χ²/df) (29/8)، شاخص نیکویی برازش (GFI) (87/0)، شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی (AGFI) (79/0)، شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی (NFI) (74/0)، شاخص تاکر- لویز (TLI) (65/0)، شاخص برازندگی فزاینده (IFI) (76/0) نشان می دهند که مدل پیشنهادی نیاز به اصلاح دارد.
2-2) برآورد پارامترهای مدل فرضی پژوهش
شکل 2-4 ضرایب مسیر استاندارد مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش را نشان می دهد.

                                                    .