رشته حقوق

شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب

دانلود پایان نامه

شکل 2-4. ضرایب مسیر استاندارد مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش در ارتباط با عوامل موثر بر آمادگی اعتیاد
همان طور که در شکل 2-4 نشان داده شده است سه مسیر مستقیم دارای ضرایب معنی داری نبودند که شامل اثر شیوه فرزندپروری سهل گیر به مشکلات رفتاری، اثر شیوه فرزندپروری مستبد به مشکلات رفتاری و اثر شیوه فرزندپروری سهل گیر به راهبرد مقابله هیجان مدار است.
3-2-4. اصلاح مدل
از آنجایی که در گام برآورد مدل، مشاهده شد که مدل از برازندگی بالایی برخوردار نیست، در نتیجه اصلاحاتی در مدل انجام شد تا برازندگی مدل بهبود یابد. در این گام مسیر های شیوه فرزندپروری مستبد به مشکلات رفتاری، شیوه فرزندپروری سهل گیر به مشکلات رفتاری و شیوه فرزندپروری سهل گیر به راهبرد مقابله هیجان مدار که معنی دار نبودند از مدل حذف شدند. علاوه بر این، شاخص های تعدیل در برونداد AMOS-16، اصلاحاتی را در جهت ایجاد برازندگی بهتر داده ها نیز پیشنهاد کرده است. به منظور اصلاح برازش مدل، سه اصلاح روی مدل صورت گرفت، بدین ترتیب که، مسیر خطاهای اضافه شده بین متغیرهایی قرار داده شدند که ضرایب همبستگی بین آنها بالا بودند. این مسیرها شامل همبسته کردن مسیر بین فرزند پروری سهل گیر و مقابله اجتنابی (e13)، مسیر مقابله مسئله مدار (e11) و مقابله اجتنابی (e13)، و خطاهای 6 به 9 (مشکلات بزهکاری به آمادگی اعتیاد فعال) می باشد. بعد از اِعمال تغییرات، مدل اصلاح شده (مدل 2) مورد آزمون قرار گرفت.
4. آزمون و تعیین دوباره مدل
آزمودن و تعیین دوباره مدل در دو گام صورت گرفت: 1) تعیین برازندگی مدل اصلاحی پژوهش که شامل محاسبه شاخص های برازش همراه با تفاوت بین برازش دو مدل پیشنهادی و اصلاحی است؛ و 2) برآورد پارامترهای مدل اصلاحی پژوهش که شامل الگوی اندازه گیری و الگوی ساختاری است.
1-4. برازندگی مدل اصلاحی پژوهش و تفاوت بین دو مدل پیشنهادی و اصلاحی
شاخص های نیکویی برازش حاصل از آزمون مدل اصلاح شده (جدول 6-4) نشان می دهد که مدل به طور معنی داری برازنده داده ها است و برازندگی مدل در حد مطلوبی است.
جدول 6-4. شاخص های برازندگی مدل تعدیل یافته (مدل 2)
شاخص های برازندگی χ² df χ²/df GFI AGFI RMSEA NFI CFI IFI TLI
مدل تعدیل یافته یا نهایی 56/288 71 24/4 93/0 90/0 07/0 87/0 90/0 91/0 84/0
نتایج مندرج در جدول 6-4 نشان می دهند که شاخص های برازندگی شامل مجذور کای (56/288= χ²)، شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب (07/0=RMSEA)، نسبت مجذور کای به درجه آزادی (24/4=χ²/df)، شاخص نیکویی برازش (93/0=GFI)، شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی (90/0=AGFI)، شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی (87/0=NFI)، شاخص تاکر- لویز (84/0=TLI)، شاخص برازندگی فزاینده (91/0=IFI) حاکی از برازش مطلوب مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش با داده هاست. بنابراین مدل اصلاح شده یا نهایی از برازندگی مطلوبی برخوردارست.
مقایسه این دو مدل؛ مدل پیشنهادی و مدل تعدیل یافته در جدول 7-4 نشان داده شده است. مدل نهایی نیز با ضرایب مسیر معنی دار در شکل 3-4 ارائه شده است.
جدول 7-4. مقایسه مدل پیشنهادی و مدل اصلاح شده یا نهایی در پژوهش حاضر
مدل مقایسه مدل χ² df χ²∆ df∆
مدل 1: مدل پیشنهادی

مطلب مشابه :  نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید